Повідомлення про порядок реалізації переважного права на придбання розміщуваних акцій публічного акціонерного товариства

«Ужгородська взуттєва фабрика»

код ЄДРПОУ: 05502344

    Позачергові загальні збори акціонерів Товариства, що відбулися 06.09.2013р.  прийняли рішення про збільшення статутного капіталу ПАТ «Ужгородська взуттєва фабрика» шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

  На виконання вимог ст.27 ЗУ «Про акціонерні товариства» повідомляємо вас про можливість реалізації переважного права на придбання акцій та умови придбання таких акцій.

Найменування товариства : ПАТ «Ужгородська взуттєва фабрика»

Місцезнаходження товариства, номер телефону, факсу: 88000, Закарпатська обл, м.Ужгород, вул.     Мукачівська,44 тел. (03122) 3-43-43 (0312) 61-31-24

     Статутний капітал товариства: 198 259, 95  гривень

Дані про загальну кількість розміщуваних акцій:

   Загальна кількість – 1 334 000 шт. простих іменних акцій

   Загальна номінальна вартість – 1 400 700 гривень

Номінальна вартість розміщуваних акцій – 1,05 грн.

Форма існування акцій - бездокументарна

   Дані про ціну розміщення:

Ринкова вартість акцій ПАТ «Ужгородська взуттєва фабрика» визначена на засадах незалежної  оцінки,  проведеної відповідно  до  законодавства  про оцінку майна,  майнових прав та професійну оціночну діяльність суб’єктом оціночної діяльності фізичною особою-підприємцем Грибовським Й.Й., що діє на підставі сертифіката суб’єкта оціночної діяльності № 11818/11, виданого ФДМУ 12.05.2011р., реєстрації в державному реєстрі оцінювачів від 14.08.2005р. № 3607, свідоцтва про державну реєстрацію підприємницької діяльності №0010210 виданого Ужгородською райдержадміністрацією 02.06.1999р. Ринкова вартість акцій ПАТ «Ужгородська взуттєва фабрика» складає  1,051 грн. за одну просту іменну акцію Товариства.

     Опис порядку розміщення акцій та їх оплати, строк та порядок реалізації акціонерами переважного права на придбання акцій, що пропонуються до розміщення.

 Кожен акціонер Товариства має переважне право на придбання акцій, відповідно до яких прийнято рішення про приватне розміщення в кількості, пропорційній частці належних йому простих іменних акцій в загальній кількості простих іменних акцій на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу.

      Переважне право на придбання простих акцій ПАТ «Ужгородська взуттєва фабрика», мають особи, що є акціонерами  на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу, тобто  станом на 06.09.2013р.

      Отримання від акціонерів письмово підтвердження про відмову від використання переважного права на придбання акцій умовами розміщення не передбачається. У разі, якщо акціонер не подав заяву у строки, встановлені для реалізації акціонерами їх переважного права на придбання акцій, вважається, що він відмовився від використання свого переважного права на придбання акцій.

      Акціонер, який має право реалізувати своє переважне право на придбання акцій, що пропонується для розміщення  в строк з 10.12.2013 року по  30.12.2013 року (включно)  подає на ім’я Генерального Директора письмову заяву про придбання акцій.

В заяві на придбання акцій обов’язково вказуються реквізити акціонера та кількість акцій, які акціонер бажає придбати та зобов’язання здійснення оплати щодо зазначеної в заяві кількості акцій за ціною розміщення;

Приймання заяв здійснюється у робочі дні з 10.12.13р. по 30.12.13р.(включно) за київським часом (кожного робочого  дня з 09.00 до 17.00) за адресою  місцезнаходження Товариства: Закарпатська обл, м.Ужгород, вул. Мукачівська,44, другий поверх, приймальня Товариства.

Заяви подаються особисто акціонером Товариства або його уповноваженим представником. Заяви акціонерів приймаються Товариством не пізніше дня, що передує початку розміщення акцій, тобто не пізніше 30.12.13р. (включно).

        Акціонер, який має право реалізувати своє переважне право на придбання акцій Товариства, що пропонуються до розміщення, та протягом установленого для цього строку подав відповідну заяву на придбання акцій, в строк з 10.12.2013р. по 30.12.13р. (включно) перераховує Товариству кошти у сумі, яка дорівнює вартості акцій, що ним придбаваються. Кошти перераховуються акціонером не пізніше дня, що передує дню початку укладання договорів з першими власниками, тобто не пізніше 30.12.2013р.(включно). У разі, якщо суми коштів, перерахованим акціонером Товариству як плата за акції на придбання яких акціонер має переважне право перевищує вартість акцій, на придбання яких акціонер має переважне право, різницю Товариство повертає акціонеру протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту надходження коштів на відповідний рахунок Товариства.

     Оплата за акції здійснюються виключно в грошовій формі в національній валюті України (гривні) шляхом перерахування  коштів на рахунок Товариства (безготівково, або готівкою  на рахунок Товариства)  за наступними реквізитами:одержувач:  ПАТ «Ужгородська взуттєва фабрика», код ЄДРПОУ 05502344, р/р 26006001076473, найменування установи банку: ПАТ КБ «Хрещатик», код МФО банку: 300 670. Не грошові кошти в оплату за акції не приймаються.

     Протягом  першого етапу укладання договорів з першими власниками  у процесі приватного розміщення акцій  з 31.12.2013 року по 27.01.2014р. (включно)  за аресою: 88000, Закарпатська обл, м.Ужгород, вул. Мукачівська,44,  другий поверх, приймальня Товариства, укладаються договори купівлі-продажу акцій між ПАТ «Ужгородська взуттєва фабрика» та акціонерами Товариства (першими власниками акцій), які подали заяви на придбання акцій та перерахували відповідні кошти  в оплату за акції  під час реалізації переважного права відповідно до умов приватного розміщення акцій.

    Договір купівлі-продажу укладається між Товариством та першим власником (акціонером товариства), підписується Генеральним Директором та першим власником (акціонером –для фізичної особи акціонера або уповноваженою особою юридичної особи-акціонера), скріплюється печатками Товариства та першого власника (якщо акціонер юридична особа) відповідно до чинного законодавства України.

     Протягом 5-ти робочих днів з моменту отримання Товариством коштів перерахованим першими власниками на першому та другому етапі укладання договорів  на підтвердження внеску  видається довідка за підписом Уповноваженої особи Товариства.

      У випадку прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про відмову  від випуску акцій Товариство повинно повернути грошові кошти  акціонерам  протягом 5-ти банківських днів після прийняття відповідного рішення.

      У разі не затвердження у встановлені строки результатів розміщення акцій Товариство повинно повернути грошові кошти  акціонерам протягом 5-ти банківських днів після прийняття відповідного рішення.

 

 

Генеральний Директор, Уповноважена особа

ПАТ «Ужгородська взуттєва фабрика»                              В.А. Товмасян