ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!

 Кожний акціонер - власник  простих  акцій  товариства  має право   вимагати   здійснення   обов'язкового  викупу  акціонерним товариством   належних   йому   голосуючих   акцій,    якщо    він зареєструвався  для  участі  у загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами рішення про зміну розміру статутного капіталу

         Ціна викупу акцій не може  бути  меншою,  ніж  їх  ринкова вартість.

     Викуп акцій здійснюється в порядку та у строк, що передбачені законом України «Про  акціонерні товариства», за ціною викупу, що дорівнює ринковій вартості акцій.

      Договір між   акціонерним   товариством   та  акціонером  про
обов'язковий викуп товариством належних йому акцій  укладається  в
письмовій формі шляхом його  підписання сторонами.

      Ринкова вартість акцій ПАТ «Ужгородська взуттєва фабрика» визначена на засадах незалежної  оцінки,  проведеної відповідно  до  законодавства  про оцінку майна,  майнових прав та професійну оціночну діяльність суб’єктом оціночної діяльності фізичною особою-підприємцем Грибовським Йосипоп Йосиповичем, що діє на підставі сертифіката суб’єкта оціночної діяльності № 11818/11, виданого ФДМУ 12.05.2011р., реєстрації в державному реєстрі оцінювачів від 14.08.2005р. № 3607, свідоцтва про державну реєстрацію підприємницької діяльності №0010210 виданого Ужгорродською райдержадміністрацією 02.06.1999р. Ринкова вартість акцій ПАТ «Ужгородська взуттєва фабрика» складає на підставі Висновку про вартість,що міститься у Звіті про оцінку № 554/07/13 від 29.07.2013р.  складає  0,051 грн. за одну просту іменну акцію Товариства.

  На засіданні Наглядової ради ПАТ «Ужгородська взуттєва фабрика»  (протокол №06 /13  від 03.09.2013р.) затверджено ринкову  вартість  акцій ПАТ «Ужгородська взуттєва фабрика» в сумі 1,051 грн. за одну просту іменну акцію Товариства).

        Викуп акцій проводиться на підставі договору купівлі-продажу акцій за ціною  1,05 грн. за одну просту іменну акцію Товариства.

       Протягом   30  днів  після  прийняття  загальними  зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер,  який  має  намір  реалізувати  зазначене  право,  подає Товариству письмову вимогу.

  Термін викупу акцій з 07.09.2013р. по 06.10.2013р.

             У вимозі  акціонера  про  обов'язковий викуп  акцій  мають  бути  зазначені:

прізвище, ім’я та по батькові (повне найменування) акціонера;

адреса місця реєстраційного обліку за місцем проживання (місцем перебування) – за даними паспорту, або за місцем знаходження – за даними Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи;

вид, номер, серія, дата та місце видачі документу, що посвідчує особу акціонера – фізичну особу; найменування органу, що видав документ, або номер державної реєстрації; найменування органу, що здійснив реєстрацію та дату реєстрації акціонера – юридичної особи;

►індивідуальний податковий номер платника податків фізичної особи або ідентифікаційний код юридичної особи;

кількість, тип акцій;

банківські реквізити, згідно яких буде здійснено перерахування грошових коштів (номер поточного, особового або карточного рахунку, повне найменування банківської установи, МФО).

              До вимоги про викуп обов’язково додаються виписка з рахунку в цінних паперах з вказаною  кількістю належних акціонеру акцій повинна бути підписана акціонером  та пред’явлено паспорт, копія картки фізичної особи-платника податків про присвоєння (ідентифікаційного номера для фізичних осіб, копія свідоцтва про державну реєстрацію, статуту та документу, який підтверджує повноваження особи, що підписала заяву про викуп - для юридичних осіб).

     Протягом  30  днів  після  отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій товариство здійснює оплату вартості акцій за ціною  викупу, зазначеною  в  повідомленні  про  право  вимоги обов'язкового викупу акцій,  що належать акціонеру,  а відповідний акціонер  повинен  вчинити  усі   дії,   необхідні   для   набуття товариством  права власності на акції, обов'язкового викупу яких він вимагає.  
      Розрахунки за придбані Товариством акції здійснюється на підставі договорів купівлі-продажу акцій, які укладаються за підсумками прийняття вимог від акціонерів про продаж акцій. Грошові кошти, які підлягають оплаті Товариством на користь акціонера за викуплені акції, перераховуються згідно банківських реквізитів, наданих акціонером, протягом 3 (трьох) банківських днів з дати укладення відповідного договору.

                                           Генеральний Директор Товариства, Уповноважена особа Товариства

В.А. Товмасян