ПРОТОКОЛ № 02/13

позачергових загальних зборів акціонерів

              публічного акціонерного товариства «Ужгородська взуттєва фабрика»

                                                             код ЄДРПОУ: 05502344

                                                                     

Дата, час і місце початку проведення позачергових загальних зборів: 06.09.2013р. о 12.00 за київським часом за адресою місцезнаходження Товариства: 88000, Закарпатська обл, м.Ужгород, вул. Мукачівська,44, другий поверх, приміщення клубу Товариства.

Час закриття зборів:  о 14.00 за вказаною адресою.

 

         Повідомлення про скликання позачергових загальних зборів  із зазначенням часу і місця проведення загальних зборів акціонерів  та порядку денного було опубліковано  в офіційному друкованому виданні НКЦПФР «Бюлетень Цінні папери України»  № 139 (3689) від 30 липня 2013 р. Акціонери персонально повідомлені простими  листами на підставі переліку (реєстру) власників цінних паперів, сформованого НДУ (вих. № 35364 зв від  02.08.2013р.)  станом на 02 серпня 2013 року 

 

Рішення про проведення позачергових загальних  зборів товариства прийняте Наглядовою радою Товариства протокол № 04/13  від 18 липня 2013р.

 

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі в роботі у позачергових загальних зборах провадилися на основі переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів  (складено станом на   24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів) сформованого станом на 02 вересня 2013 року Національним депозитарієм України (вих. № 36542 зв від  02.09.2013р.) 

 

   Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах:  1519  акціонерів, що володіють 188 819 шт.  простих іменних акцій, які мають право на участь в позачергових загальних зборах та право голосу з усіх питань порядку денного зборів.  Викуплених емітентом акцій немає.

  До присутніх звернувся Генеральний Директор Товариства Товмасян В.А., який надав слово Голові реєстраційної комісії зборів Белей М.В., яка зачитала протокол Реєстраційної комісії позачергових загальних зборів акціонерів про наявність кворуму та зазначила про можливість початку роботи зборів.

 

За підсумками реєстрації для участі у позачергових загальних  зборах  зареєструвались 28 акціонерів та 1 уповноважений представник 25 акціонерів, які у сукупності володіють  113 648 шт. простих іменних акцій, що становить 60,19  відсотків від загальної кількості голосуючих акцій товариства, які надають право голосу.

 

Порядок голосування на загальних зборах: бюлетенями.

 Принцип голосування: одна акція дорівнює одному голосу.

 

 


         По питанню1 порядку денного «Відкриття зборів, обрання Лічильної комісії, Головуючого, секретаря зборів, затвердження регламенту зборів» Товмасян В.А.                 запропонував відкрити загальні збори акціонерів, та оголосив порядок денний:

 

1.Відкриття зборів, обрання Лічильної комісії, Головуючого, секретаря зборів, затвердження регламенту зборів.

2.Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

3.Про приватне розміщення акцій. Затвердження переліку осіб, серед яких планується розміщення акцій.

4. Затвердження проспекту емісії акцій.

5.Визначення уповноваженого органу Товариства та надання йому повноважень.

6. Визначення уповноважених осіб Товариства та надання  їм повноважень.

7.Закриття зборів.

 

   Товмасян В.А. запропонував обрати Лічильну комісію зборів у складі –Лукачина Лариса Іванівна, Митрович Світлана Михайлівна, Дуб Василь Федорович – члени Лічильної комісії, головуючим зборів обрати Марусенка Олександра Миколайовича, секретарем зборів обрати Поляковську Богдану Павлівну, затвердити  регламент роботи зборів, а саме: доповідачам надавати до 20хв., запитання, пропозиції, виступи акціонерів-до 5хв., в роботі зборів можливі оголошення перерви, голосування на зборах здійснювати бюлетенями. Інших пропозицій не поступало.

 

Загальні збори вирішили: відкрити збори, обрати Лічильну комісію зборів у складі –Лукачина Лариса Іванівна, Митрович Світлана Михайлівна, Дуб Василь Федорович – члени Лічильної комісії, головуючим зборів обрати Марусенка Олександра Миколайовича, секретарем зборів обрати Поляковську Богдану Павлівну, затвердити  регламент роботи зборів, а саме: доповідачам надавати до 20хв., запитання, пропозиції, виступи акціонерів-до 5хв., в роботі зборів можливі оголошення перерви, голосування на зборах здійснювати бюлетенями.

 

Голосували: ЗА -   113 462 голосів, що складає 99,84 % від присутніх та зареєстрованих на загальних зборах акціонерів.

ПРОТИ-немає.

УТРИМАЛОСЬ- немає.

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ-186 голосів, що складає 0,16 % від присутніх та зареєстрованих на загальних зборах акціонерів.

БЮЛЕТЕНІ, ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ-немає

 

Рішення прийнято

 

По питанню 2 порядку денного «Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків»  Марусенко О.М. детально зупинився на об’єктивних підставах необхідності прийняття Товариством рішення про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків для оновлення виробничої бази підприємства. Марусенко О.М. довів до відома присутніх, що під час підготовки до проведення зборів від Наглядової ради Товариства, Генерального Директора, акціонерів Товариства поступали пропозиції щодо збільшення статутного капіталу Товариства не менш як на 1 400 000,00 (один мільйон чотириста тисяч ) гривень.

       Мотиви збільшення статутного капіталу – залучення інвестицій для подальшого технічного та соціального розвитку Товариства.

       Враховуючи ці пропозиції Марусенко О.М. поставив на голосування пропозицію щодо збільшення статутного капіталу Товариства на 1 400 700,00 (один мільйон чотириста тисяч сімсот) гривень шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків. При цьому:

             Загальна номінальна вартість акцій, що передбачена для  розміщення – 1 400 700,00 (один мільйон чотириста тисяч сімсот) гривень.

              Загальна кількість акцій, що пропонується до розміщення 1 334 000 штук простих іменних акцій.

              Номінальна вартість акцій: 1,05 грн.

              Ринкова вартість акцій: 1,051грн.

              Ціна розміщення акцій:1,05 грн.

             

Запитань до Марусенка О.М. не було. Бажаючих виступити в обговоренні не було.  Інших пропозицій не поступало.

 

Загальні збори вирішили: Збільшити статутний капітал Товариства на 1 400 700,00 (один мільйон чотириста тисяч сімсот) гривень шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків

 

Голосували: ЗА -   112 516 голосів, що складає 99,01 % від присутніх та зареєстрованих на загальних зборах акціонерів.

ПРОТИ-316 голосів, що складає 0,28 % від присутніх та зареєстрованих на загальних зборах акціонерів.

УТРИМАЛОСЬ-630 голосів, що складає 0,55 % від присутніх та зареєстрованих на загальних зборах акціонерів.

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ-186 голосів, що складає 0,16 % від присутніх та зареєстрованих на загальних зборах акціонерів .

БЮЛЕТЕНІ, ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ-немає.

 

Рішення прийнято

 

     По питанню 3 «Про приватне розміщення акцій. Затвердження переліку осіб, серед яких планується розміщення акцій» з інформацією про приватне розміщення акцій  та затвердження переліку осіб, серед яких планується розміщення акцій виступив Марусенко О.М., який повідомив, що відповідно до вимог законодавства необхідно затвердити:

 рішення про приватне розміщення акцій (в тому числі умови викупу акцій у акціонерів, які голосували проти прийняття загальними зборами рішення про зміну розміру статутного капіталу) та перелік осіб, серед яких планується розміщення акцій.

         Марусенко О.М. довів до відома присутніх «Рішення про приватне розміщення акцій ПАТ «Ужгородська взуттєва фабрика»,  в тому числі   перелік осіб, серед яких планується розміщення акцій Товариства.

Марусенко О.М. детально зупинився на процедурі здійсненні обов’язкового викупу акціонерним товариством у акціонерів належних їм акцій, що передбачено Законом України «Про акціонерні товариства» та проінформував, що кожний акціонер - власник  простих  акцій  товариства  має право   вимагати   здійснення   обов'язкового  викупу  акціонерним товариством   належних   йому   голосуючих   акцій,    якщо    він зареєструвався  для  участі  у загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами рішення про зміну розміру статутного капіталу

       Перелік  акціонерів,  які  мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу  належних  їм  акцій,  складається на підставі переліку акціонерів,  які зареєструвалися для участі в загальних зборах, на яких   було  прийнято  рішення,  що  стало  підставою  для  вимоги обов'язкового викупу акцій.

     Ціна викупу акцій не може  бути  меншою,  ніж  їх  ринкова вартість.

     Викуп акцій здійснюється в порядку та у строк, що передбачені законом України «Про  акціонерні товариства», за ціною викупу, що дорівнює ринковій вартості акцій.

      Договір між   акціонерним   товариством   та  акціонером  про
обов'язковий викуп товариством належних йому акцій  укладається  в
письмовій формі шляхом його  підписання сторонами.

      Ринкова вартість акцій ПАТ «Ужгородська взуттєва фабрика» визначена на засадах незалежної  оцінки,  проведеної відповідно  до  законодавства  про оцінку майна,  майнових прав та професійну оціночну діяльність суб’єктом оціночної складає  1,051 грн. за одну просту іменну акцію Товариства.Дата рецензії  29 липня 2013 року

    На засіданні Наглядової ради ПАТ «Ужгородська взуттєва фабрика»  (протокол №06 /13  від 29.07.2013р.) затверджено ринкову  вартість  акцій ПАТ «Ужгородська взуттєва фабрика» в сумі 1,051 грн. за одну просту іменну акцію Товариства).

        Викуп акцій проводиться на підставі договору купівлі-продажу акцій за ціною  1,05 грн. за одну просту іменну акцію Товариства.

       Протягом   30  днів  після  прийняття  загальними  зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер,  який  має  намір  реалізувати  зазначене  право,  подає Товариству письмову вимогу.

             У вимозі  акціонера  про  обов'язковий викуп  акцій  мають  бути  зазначені:

прізвище, ім’я та по батькові (повне найменування) акціонера;

адреса місця реєстраційного обліку за місцем проживання (місцем перебування) – за даними паспорту, або за місцем знаходження – за даними Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи;

вид, номер, серія, дата та місце видачі документу, що посвідчує особу акціонера – фізичну особу; найменування органу, що видав документ, або номер державної реєстрації; найменування органу, що здійснив реєстрацію та дату реєстрації акціонера – юридичної особи;

►індивідуальний податковий номер платника податків фізичної особи або ідентифікаційний код юридичної особи;

кількість, тип акцій;

банківські реквізити, згідно яких буде здійснено перерахування грошових коштів (номер поточного, особового або карточного рахунку, повне найменування банківської установи, МФО).

              До вимоги про викуп обов’язково додаються виписка з рахунку в цінних паперах з вказаною  кількістю належних акціонеру акцій.

    

    Протягом  30  днів  після  отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій товариство здійснює оплату вартості акцій за ціною  викупу, зазначеною  в  повідомленні  про  право  вимоги обов'язкового викупу акцій,  що належать акціонеру,  а відповідний акціонер  повинен  вчинити  усі   дії,   необхідні   для   набуття товариством  права власності на акції, обов'язкового викупу яких він вимагає.  
      Розрахунки за придбані Товариством акції здійснюється на підставі договорів купівлі-продажу акцій, які укладаються за підсумками прийняття вимог від акціонерів про продаж акцій. Грошові кошти, які підлягають оплаті Товариством на користь акціонера за викуплені акції, перераховуються згідно банківських реквізитів, наданих акціонером, протягом 3 (трьох) банківських днів з дати укладення відповідного договору.

      

Марусенко О.М. повідомив, що від акціонерів надійшла пропозиція затвердити приватне розміщення акцій ПАТ «Ужгородська взуттєва фабрика», в тому числі: рішення про приватне розміщення ПАТ «Ужгородська взуттєва фабрика», умови викупу акцій у акціонерів, які голосували проти прийняття загальними зборами рішення про зміну розміру статутного капіталу.

 Затвердити перелік осіб, серед яких планується розміщення акцій Товариства.

 

Зауважень та інших пропозицій не поступало.

 

                                 

Загальні збори вирішили:

Затвердити  приватне розміщення акцій ПАТ «Ужгородська взуттєва фабрика», затвердити перелік осіб, серед яких планується розміщення акцій (Рішення про приватне розміщення акцій ПАТ «Ужгородська взуттєва фабрика» та перелік осіб, серед яких планується розміщення акцій Товариств наведено в Додатку №1 до протоколу № 02/13 позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Ужгородська взуттєва фабрика»).

 

 

Голосували: ЗА -   112 825  голосів, що складає 99,28 % від присутніх та зареєстрованих на загальних зборах акціонерів.

ПРОТИ-515 голосів, що складає 0,45 % від присутніх та зареєстрованих на загальних зборах акціонерів.

УТРИМАЛОСЬ-122 голосів, що складає 0,11 % від присутніх та зареєстрованих на загальних зборах акціонерів.

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ-186 голосів, що складає 0,16 % від присутніх та зареєстрованих на загальних зборах акціонерів.

БЮЛЕТЕНІ, ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ-немає.

Рішення прийнято

 

По питанню 4. “Затвердження проспекту емісії акцій”  Марусенко О.М. повідомив, що  законодавством не вимагається затвердження на загальних зборах акціонерів проспекту емісії акцій та запропонував у звязку з наведеним не затверджувати проспект емісії акцій ПАТ «Ужгородська взуттєва фабрика» на цих зборах.. Інших пропозицій не поступало.

 

Загальні збори вирішили: Не затверджувати проспект емісії акцій ПАТ «Ужгородська взуттєва фабрика».

 

 

Голосували: ЗА -   113 342 голосів, що складає 99,74 % від присутніх та зареєстрованих на загальних зборах акціонерів.

ПРОТИ-96 голосів, що складає 0,08 % від присутніх та зареєстрованих на загальних зборах акціонерів.

УТРИМАЛОСЬ-24 голосів, що складає 0,02 % від присутніх та зареєстрованих на загальних зборах акціонерів.

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ-186 голосів, що складає 0,16 % від присутніх та зареєстрованих на загальних зборах акціонерів.

БЮЛЕТЕНІ, ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ-немає.

 

 

Рішення прийнято

 


По питанню 5.Визначення уповноваженого органу Товариства та надання йому повноважень  Марусенко О.М. повідомив, що від акціонерів Товариства поступила припозиція уповноваженим органом Товариства визначити Наглядову раду Товариства та надати їй наступні  повноваження:

-внесення змін до проспекту емісії акцій;

-прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);

-затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;

-затвердження результатів приватного розміщення акцій;

-затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;

-прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;

-повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;

-письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі

 та поставив дану пропозицію на голосування. Інших пропозицій не поступало.

 

Загальні збори вирішили: Уповноваженим органом Товариства визначити Наглядову раду Товариства та надати їй наступні  повноваження:

-внесення змін до проспекту емісії акцій;

-прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);

-затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;

-затвердження результатів приватного розміщення акцій;

-затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;

-прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;

-повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;

-письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі

 

Голосували: ЗА - 113 156 голосів, що складає 99,57 % від присутніх та зареєстрованих на загальних зборах акціонерів.

ПРОТИ-306 голосів, що складає 0,27 % від присутніх та зареєстрованих на загальних зборах акціонерів.

УТРИМАЛОСЬ-немає.

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ-186 голосів, що складає 0,16 % від присутніх та зареєстрованих на загальних зборах акціонерів.

                                                            БЮЛЕТЕНІ, ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ-немає.

 

Рішення прийнято

 

 По питанню 6.Визначення уповноважених осіб Товариства та надання  їм повноважень”.  Марусенко О.М. повідомив, що від акціонерів Товариства поступила припозиція уповноваженою особою Товариства визначити Генерального Директора Товариства та надати йому наступні  повноваження:

-проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення

-проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;

-проводити дії щодо здійснення обов’язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій

та поставив дану пропозицію на голосування.Інших пропозицій не поступало.

Загальні збори вирішили: Уповноваженою особою Товариства визначити Генерального Директора Товариства та надати йому наступні  повноваження:

---проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення

-проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;

-проводити дії щодо здійснення обов’язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій

 

Голосували: ЗА - 113 156 голосів, що складає 99,57 % від присутніх та зареєстрованих на загальних зборах акціонерів.

ПРОТИ-306 голосів, що складає 0,27 % від присутніх та зареєстрованих на загальних зборах акціонерів.

УТРИМАЛОСЬ-немає.

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ-186 голосів, що складає 0,16 % від присутніх та зареєстрованих на загальних зборах акціонерів.

                                                            БЮЛЕТЕНІ, ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ-немає.

 

Рішення прийнято

 

 

  По питанню 7 порядку денного ”Закриття зборів”   Марусенко О.М. повідомив, що від акціонерів Товариства поступила пропозиція завершити роботу зборів. Інших пропозицій не поступало.

 

Загальні збори вирішили:  завершити роботу зборів.

 

Голосували: ЗА -   113 462 голосів, що складає 99,84 % від присутніх та зареєстрованих на загальних зборах акціонерів.

ПРОТИ-немає.

УТРИМАЛОСЬ- немає.

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ-186 голосів, що складає 0,16 % від присутніх та зареєстрованих на загальних зборах акціонерів.

БЮЛЕТЕНІ, ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ-немає

 

Рішення  прийнято

      

 

 

 

Головуючий загальних зборів                                          О.М. Марусенко

 

Секретар загальних зборів                                               Б.П.Поляковська

 

 

 

 

Генеральний Директор

ПАТ «Ужгородська взуттєва фабрика»                              В.А. Товмасян