Публічне акціонерне товариство

Ужгородська взуттєва фабрика

код ЄДРПОУ: 05502344

повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів Товариства відбудуться  25.04.2014р. за адресою: 88000, Закарпатська обл, мжгород, вул.Мукачівська,44, другий поверх, приміщення клубу Товариства.

      Початок проведення зборів о 12.00 за київським часом. Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі в роботі зборів з 10.00 до 11.50 за вказаною адресою. Для реєстрації акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів також довіреність на  право участі у Загальних зборах акціонерів. Дата складання переліку осіб, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів:  станом на  21.04.2014р.  

                                                            

                                                            Порядок денний

1.Відкриття зборів, обрання Лічильної комісії, Головуючого, секретаря, затвердження регламенту зборів.

2.Звіт Генерального Директора  про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013р.

3.Затвердження звіту Ревізійної комісії за 2013р.

4.Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013р., розподіл прибутку і збитків Товариства.

5.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту  Генерального Директора, Наглядової  ради та Ревізійної комісії Товариства. Затвердження рішень, прийнятих Генеральним  Директором Товариства.

6. Затвердження результатів розміщення акцій та звіту про результати розміщення акцій.

7.Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства. Затвердження Статуту Товариства в новій редакції.

8.Затвердження правочинів (значних правочинів) Товариства, попереднє схвалення значних  правочинів Товариства, прийняття рішення про вчинення  значних правочинів Товариством.

9.Закриття зборів.

  

Порядок ознайомлення  акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: акціонери Товариства можуть ознайомитися з матеріалами, що стосуються підготовки і проведення зборів в робочі дні, в робочий час за адресою: 88000, Закарпатська обл, м.Ужгород, вул. Мукачівська,44, другий поверх, приміщення клубу Товариства. Телефон для довідок: (03122) 3-43-43. Відповідальна особа за підготовку та проведення зборів –  Виконавчий директор  Товариства  Чухрай І.Б.

ПАТ «Ужгородська взуттєва фабрика повідомляє про спростування повідомлення, опублікованого товариством в «Бюллетень. Цінні папери України» № 175 від 19.09.2013р.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства

(тисрн.)

Найменування показника

Попередній 2012р.

Звітний

2013

Усього активів

5982

10497

Основні засоби

4779

9808

Довгострокові фінансові інвестиції

0

0

Запаси  

284

276

Сумарна дебіторська заборгованість

903

398

Грошові кошти та їх еквіваленти

1

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-10276

-12693

Власний капітал

-2707

419

Статутний капітал

198

198

Довгострокові зобов’язання

5446

8287

Поточні зобов’язання

3243

1791

Чистий прибуток (збиток)

-2559

-2417

Середньорічна кількість акцій (шт.)

188819

188819

Кількість власних акцій, викуплених протягом Періоду (шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп

Власних акцій протягом періоду  

0

0

Чисельність працівників на кінець

періоду (осіб)

123

124

Генеральний Директор Товариства

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів опубліковане в газеті "Бюлетень Цінні папери України" № 47 від 13.03.2014 р. та на веб-сайті www.obuv.uz.ua