Відкрите акціонерне товариство

                                                           Ужгородська взуттєва фабрика

                                                                 код ЄДРПОУ: 05502344

повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів Товариства відбудуться  29.05.2012р. за адресою: 88000, Закарпатська обл, мжгород, вул. Мукачівська,44, другий поверх, приміщення клубу Товариства.

      Початок проведення зборів о 12.00 за київським часом. Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі в роботі зборів з 11.00 до 11.50 за вказаною адресою. Для реєстрації акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів також довіреність на  право участі у Загальних зборах акціонерів. Дата складання переліку осіб, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів: відповідно до чинного законодавства станом на 24 годину 23.05.2012р.                                                                   

Порядок денний

                                            (перелік питань, що виносяться на голосування)

                                           чергових загальних зборів акціонерів Товариства

1.Відкриття зборів, обрання Лічильної комісії, Головуючого, секретаря зборів, затвердження регламенту зборів.

2.Звіт Генерального Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010-2011р.

3.Затвердження звіту Ревізійної комісії за 2010- 2011р.

4.Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2010-2011р., розподіл прибутку і збитків Товариства.

5.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту  Генерального директора Товариства, Наглядової (Спостережної) ради Товариства, Ревізійної комісії Товариства..

6.Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства. Зміна назви Товариства з  Відкрите акціонерне товариство Ужгородська взуттєва фабрика на приватне (публічне) акціонерне товариство Ужгородська взуттєва фабрика. Затвердження Статуту Товариства в новій редакції. Затвердження внутрішніх Положень Товариства.

           7.Затвердження рішень, прийнятих Генеральним  Директором Товариства.

8.Відкликання, обрання (переобрання), підтвердження повноважень Генерального директора Товариства.

9.Відкликання, обрання (переобрання), підтвердження повноважень Голови та членів  Наглядової (Спостережної) ради  Товариства.

           10.Відкликання, обрання (переобрання), підтвердження повноважень Голови та членів        

            Ревізійної комісії  Товариства.

11.Затвердження  правочинів (значних правочинів) Товариства, попереднє схвалення значних правочинів Товариства, прийняття рішення про вчинення  значних правочинів Товариством.

      12.Про зміну зберігача акціонерного товариства

13. Про припинення діяльності Товариства шляхом ліквідації.

14. Створення Ліквідаційної комісії Товариства, надання їй повноважень, обранння Голови та членів Ліквідаційної комісії Товариства.

15.Закриття зборів.

 

   Порядок ознайомлення  акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: акціонери Товариства можуть ознайомитися з матеріалами, що стосуються підготовки і проведення зборів в робочі дні, в робочий час за адресою: 88000, Закарпатська обл, мжгород, вул. Мукачівська,44, другий поверх, приміщення клубу Товариства. Телефон для довідок: (03122)3-43-43. Відповідальна особа за підготовку та проведення зборів   Виконавчий директор  Товариства  Чухрай І.Б.

 

 

 

 

 

 

 

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності

підприємства (тис.грн.)

Найменування показника

Попередній

2009р.

Звітний 2010р.

Звітний 2011р.

Усього активів

8655

8827

8073

Основні засоби

7072

6683

6143

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

-

Запаси           

289

303

304

Сумарна дебіторська заборгованість

1274

1637

1592

Грошові кошти та їх еквіваленти

5

152

4

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-6404

-6901

-7717

Власний капітал

1166

669

-148

Статутний капітал

198

198

198

Довгострокові зобовязання

5917

5464

5322

Поточні зобовязання

1572

2694

2899

Чистий прибуток (збиток)

-107

-497

-816

Середньорічна кількість акцій (шт.)

188819

188819

188819

Кількість власних акцій, викуплених протягом Періоду (шт.)                                            

-

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп

Власних акцій протягом періоду     

-

-

-

Чисельність працівників на кінець

періоду (осіб)

179

179

180

 

Генеральний  директор Товариства