Відкрите акціонерне товариство  Ужгородська взуттєва фабрика  

код ЄДРПОУ: 05502344

повідомляє, що загальні збори акціонерів Товариства відбудуться  22.06.2013р. за адресою: 88000, Закарпатська обл, мжгород, вул. Мукачівська,44, другий поверх, приміщення клубу Товариства.

      Початок проведення зборів о 12.00 за київським часом. Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі в роботі зборів з 11.00 до 11.50 за вказаною адресою. Для реєстрації акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів також довіреність на  право участі у Загальних зборах акціонерів. Дата складання переліку осіб, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів: 18.06.2013р.                                                                    

Порядок денний

(перелік питань, що виносяться на голосування)

чергових загальних зборів акціонерів Товариства

1.Відкриття зборів, обрання Лічильної комісії, Головуючого, секретаря зборів, затвердження регламенту зборів.

2.Звіт Генерального Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010-2012р.

3.Затвердження звіту Ревізійної комісії за 2010- 2012р.

4.Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2010-2012р., розподіл прибутку і збитків Товариства.

5.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту  Генерального директора Товариства, Наглядової (Спостережної) ради Товариства, Ревізійної комісії Товариства..

6.Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства. Зміна назви Товариства з  Відкрите акціонерне товариство Ужгородська взуттєва фабрика на Публічне акціонерне товариство Ужгородська взуттєва фабрика. Затвердження Статуту Товариства в новій редакції. Затвердження внутрішніх Положень Товариства.

               7.Затвердження рішень, прийнятих Генеральним  Директором Товариства.

8.Відкликання, обрання (переобрання), підтвердження повноважень Генерального директора Товариства.

9.Відкликання, обрання (переобрання), підтвердження повноважень Голови та членів  Наглядової  ради  Товариства.

              10.Відкликання, обрання (переобрання), підтвердження повноважень Голови та членів        

              Ревізійної комісії  Товариства.

11.Затвердження  правочинів (значних правочинів) Товариства, попереднє схвалення значних правочинів Товариства, прийняття рішення про вчинення  значних правочинів Товариством.

       12.Про зміну зберігача акціонерного товариства

13. Про надання Товариством повноважень на вчинення дій

14.Закриття зборів.

   Порядок ознайомлення  акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: акціонери Товариства можуть ознайомитися з матеріалами, що стосуються підготовки і проведення зборів в робочі дні, в робочий час за адресою: 88000, Закарпатська обл, м.Ужгород, вул. Мукачівська,44, другий поверх, приміщення клубу Товариства. Телефон для довідок: (03122)3-43-43. Відповідальна особа за підготовку та проведення зборів   Генеральний директор  Товариства  Товмасян В.А.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)

Найменування показника

Попередній

2009р.

Звітний 2010р.

Звітний 2011р.

Звітний 2012р.

Усього активів

8655

8827

8073

5982

Основні засоби

7072

6683

6143

4779

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

-

-

Запаси  

289

303

304

284

Сумарна дебіторська заборгованість

1274

1637

1592

903

Грошові кошти та їх еквіваленти

5

152

4

1

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-6404

-6901

-7717

-10276

Власний капітал

1166

669

-148

-2707

Статутний капітал

198

198

198

198

Довгострокові зобовязання

5917

5464

5322

5446

Поточні зобовязання

1572

2694

2899

3243

Чистий прибуток (збиток)

-107

-497

-816

-2559

Середньорічна кількість акцій (шт.)

188819

188819

188819

188819

Кількість власних акцій, викуплених протягом Періоду (шт.)                                                      

-

-

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп

Власних акцій протягом періоду   

-

-

-

-

Чисельність працівників на кінець

періоду (осіб)

179

179

180

123

 

Генеральний  директор Товариства