Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Генеральний директор       Товмасян Вардан Арамаiсович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 26.04.2016
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2015 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УЖГОРОДСЬКА ВЗУТТЄВА ФАБРИКА"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
05502344
4. Місцезнаходження
Закарпатська , -, 88000, м. Ужгород, Мукачiвська, 44
5. Міжміський код, телефон та факс
(03122) 3-43-43 (0312) 61-31-24
6. Електронна поштова адреса
obuv@ukrpost.net

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 28.04.2016
(дата)
2. Річна інформація опублікована у бюлетень "Цiнii Папери України" 78   28.04.2016
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці www.obuv.uz.ua в мережі Інтернет 28.04.2016
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди X
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X
5) інформація про собівартість реалізованої продукції X
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) X
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
33. Примітки На виконання Закону України " Про акцiонернi товариства" у 2013 роцi вiдбулося перейменування товариства iз Вiдкритого акцiонерного товариства "Ужгородська взуттєва фабрика" на Публiчне акцiонерне товариство "Ужгородська взуттєва фабрика". Нова редакцiя Статуту, приведена у вiдповiднiсть до дiючого законодавства та зареєстрована Державним реєстратором за № 1321200000001024 вiд 03.07.2013 року.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УЖГОРОДСЬКА ВЗУТТЄВА ФАБРИКА"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
АА №522872
3. Дата проведення державної реєстрації
09.10.1995
4. Територія (область)
Закарпатська
5. Статутний капітал (грн)
1598959.95
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
117
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
15.20 Виробництв взуття
42.42 Оптова торгывля одягом та взуттям
68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого майна
10. Органи управління підприємства
Органами управлiння Товариства є: - Загальнi збори акцiонерiв Товариства ; - Наглядова рада Товариства ; - Генеральний Директор Товариства; - Ревiзiйна комiсiя Товариства . Органи Товариства дiють в межах своїх повноважень та компетенцiї, що визначається цим Статутом Товариства.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ КБ "Хрещатик"
2) МФО банку
300670
3) поточний рахунок
26006001076473
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
ПАТ КБ "Хрещатик"
5) МФО банку
300670
6) поточний рахунок
26006001076473

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
- - -- - - 0.000000000000
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
2897 акцiонерiв. д/н д/н д/н 100.00000000000
Усього 100.00000000000

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада
Генеральний директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Товмасян В.А.
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
ВР 238100 29.03.2006 Ужгородським МВ УМВС України в Закарпатськiй обл.
4) рік народження**
1958
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
26
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "Ужгородська взуттєва фабрика", голова правлiння.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
08.07.2013 3 роки
9) Опис
За 2015р. винагорода складає 65631,48 грн.В натуральнiй формi винагороду не отримував. Права та обов"язки регламентуються Статутом товариства. На iнших посадах не працював. Непогашеної судимостi не має. Працює на данцi посадi iз 2004р.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кончович Т.С.
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
ВО 26783 19.06.1997 Ужгородським МВ УМВС України в Закарпатськiй обл.
4) рік народження**
1941
5) освіта**
сердня-спецiальна
6) стаж роботи (років)**
37
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "Ужгородська взуттєва фабрика", модельєр,головний модел"єр, головний iнженер,
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
22.06.2013 3 роки
9) Опис
Винагороду за посаду Члена наглядової ради ради не отримував. Права та обов"язки регламентуються Статутом товариства. Працює на посадi директора по виробництву товариства. Працює на данiй посадi iз 2004р. Непогашеної судимостi не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Голова Наглядової Радиради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Гукасян Р.Х.
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
ВО 136315 18.06.1996 Ужгородським МВ УМВС України в Закарпатськiй обл.
4) рік народження**
1957
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
17
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Приватний пiдприємець
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
22.06.2013 3 роки
9) Опис
Винагороду за посаду голови наглядової Ради не отримувала. Права та обов"язки регламентуються Статутом товариства. Непогашеної судимостi не має. Працює Приватним пiдприємцем.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Наглядової Ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Драганчук О.Р.
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
ВО 657444 14.12.1999 Ужгородським УМВС
4) рік народження**
1962
5) освіта**
Середня спецiальна
6) стаж роботи (років)**
22
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Директор ПП "Вiкторiя-В"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
22.06.2013 3 роки
9) Опис
Працює на ПАТ "Ужгородська взуттєва фабрика" iнженером по охоронi працi. Винагороду як член наглядової ради товариства не отримує
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Голова Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Ковач А.Г.
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
ВО 377628 29.12.1997 Ужгородським МВ УМВС України в Закарпатськiй обл.
4) рік народження**
1953
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
26
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
начальник технологiчної лабораторiї товариства, начальник цеха №4 товариства, начальник виробничого вiддiлу товариства головний диспетчер. ВАТ "Ужгородська взуттєва фабрика",
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
22.06.2013 3 роки
9) Опис
Винагороду за посаду голови Ревiзiйної комiсiї не отримувала. Права та обов"язки регламентуються Статутом товариства. Працює головним диспетчером товариства з 1998р. Непогашеної судимостi не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Генеральний директор Товмасян В.А. ВР 238100 29.03.2006 Ужгородським МВ УМВС України в Закарпатськiй обл. 58198 3.8217 58198 0 0 0
Голова Наглядової ради Кончович Т.С. ВО 26783 19.06.1997 Ужгородським МВ УМВС України в Закарпатськiй обл. 223 0.0146 223 0 0 0
Голова Наглядової ради Гукасян Р.Х. ВО 136315 18.06.1996 Ужгородським МВ УМВС України в Закарпатськiй обл. 203850 13.386400000000 203850 0 0 0
Голова Ревiзiйної комiсiї Ковач А.Г. ВО 377628 29.12.1997 Ужгородським МВ УМВС України в Закарпатськiй обл. 171 0.0112 171 0 0 0
Член Наглядової ради Драганчук О. Р. ВО 657444 14.12.1999 Ужгородський МВ УМВС України в Закарпатськiй обл. 345 0.0226 345 0 0 0
Усього 262787 17.2565 262787 0 0 0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Приватна фiрма "ГАММА-55" 24482251 61052 Україна Харківська - Харкiв Полтавський шлях, буд.27 1160580 76.2126 1160580 0 0 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Гукасян Р.Х. ВО 136315 18.06.1996 Ужгородським МВ УМВС України в Закарпатськiй обл. 203850 13.3864 203850 0 0 0
Усього 1364430 89.59900000000 1364430 0 0 0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 22.06.2013
Кворум зборів** 60.430000000000
Опис Порядок денний (перелiк питань, що виносяться на голосування)
чергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства
1.Вiдкриття зборiв, обрання Лiчильної комiсiї, Головуючого, секретаря зборiв, затвердження регламенту зборiв.
2.Звiт Генерального Директора Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010-2012р.
3.Затвердження звiту Ревiзiйної комiсiї за 2010- 2012р.
4.Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2010-2012р., розподiл прибутку i збиткiв Товариства.
5.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Генерального директора Товариства, Наглядової (Спостережної) ради Товариства, Ревiзiйної комiсiї Товариства..
6.Внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства. Змiна назви Товариства з Вiдкрите акцiонерне товариство “Ужгородська взуттєва фабрика” на Публiчне акцiонерне товариство “Ужгородська взуттєва фабрика”. Затвердження Статуту Товариства в новiй редакцiї. Затвердження внутрiшнiх Положень Товариства.
7.Затвердження рiшень, прийнятих Генеральним Директором Товариства.
8.Вiдкликання, обрання (переобрання), пiдтвердження повноважень Генерального директора Товариства.
9.Вiдкликання, обрання (переобрання), пiдтвердження повноважень Голови та членiв Наглядової ради Товариства.
10.Вiдкликання, обрання (переобрання), пiдтвердження повноважень Голови та членiв
Ревiзiйної комiсiї Товариства.
11.Затвердження правочинiв (значних правочинiв) Товариства, попереднє схвалення значних правочинiв Товариства, прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв Товариством.
12.Про змiну зберiгача акцiонерного товариства
13. Про надання Товариством повноважень на вчинення дiй
14.Закриття зборiв.

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 06.09.2013
Кворум зборів** 60.19
Опис Перелiк питань, що розглядали позачерговi збори:
1.Вiдкриття зборiв, обрання Лiчильної комiсiї, Головуючого, секретаря зборiв, затвердження регламенту зборiв.
2.Про збiльшення статутного капiталу Товариства шляхом приватного розмiщення додаткових акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв.
3.Про приватне розмiщення акцiй. Затвердження перелiку осiб, серед яких планується розмiщення акцiй.
4. Затвердження проспекту емiсiї акцiй.
5.Визначення уповноваженого органу Товариства та надання йому повноважень.
6. Визначення уповноважених осiб Товариства та надання їм повноважень.
7.Закриття зборiв.
Рiшення про проведення позачергових загальних зборiв товариства прийняте Наглядовою радою Товариства протокол № 04/13 вiд 18 липня 2013р.

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 25.04.2014
Кворум зборів** 60.18
Опис Перелiк питань, що розглядали позачерговi збори:
1.Вiдкриття зборiв, обрання Лiчильної комiсiї, Головуючого, секретаря, затвердження регламенту зборiв.
2.Звiт Генерального Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013р.
3.Затвердження звiту Ревiзiйної комiсiї за 2013р.
4.Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2013р., розподiл прибутку i збиткiв Товариства.
5.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Генерального Директора, Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї Товариства. Затвердження рiшень, прийнятих Генеральним Директором Товариства.
6. Затвердження результатiв розмiщення акцiй та звiту про результати розмiщення акцiй.
7.Внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства. Затвердження Статуту Товариства в новiй редакцiї.
8.Затвердження правочинiв (значних правочинiв) Товариства, попереднє схвалення значних правочинiв Товариства, прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв Товариством.
9.Закриття зборiв.
Рiшення про проведення загальних зборiв товариства прийняте Наглядовою радою Товариства протокол № 01/14 вiд 28 лютого 2014р. Всi питання порядку денного розглянутi i рiшення по всiм питанням прийнятi позитивнi.

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 30.04.2015
Кворум зборів** 80.08
Опис Порядок денний
1.Вiдкриття зборiв, обрання Лiчильної комiсiї, Головуючого, секретаря, затвердження регламенту зборiв.
2.Звiт Генерального Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014р.
3.Затвердження звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2014р.
4.Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2014р., розподiл прибутку i збиткiв Товариства.
5.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Генерального Директора та Ревiзiйної комiсiї Товариства. Затвердження рiшень, прийнятих Генеральним Директором Товариства.
6.Закриття зборiв.

9. Інформація про дивіденди

За результатами звітнього періоду За результатами періоду, що передував звітньому
за простими акціями за привілейованими акціями за простими акціями за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн. 0.000 0.000 0.000 0.000
Нарахування дивідендів на одну акцію, грн. 0.000 0.000 0.000 0.000
Сума виплачених дивідендів, грн. 0.000 0.000 0.000 0.000
Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів 01.01.2013 01.01.2013 01.01.2013 01.01.2013
Дата виплати дивідендів 01.01.2013 01.01.2013 01.01.2013 01.01.2013
Опис Дата закриття реєстру для виплати дивiдендiв по простих акцiях (за звiтний перiод): не було
Дата закриття реєстру для виплати дивiдендiв по привiлейованих акцiях (за звiтний перiод): не було
Дата початку виплати дивiдендiв (за звiтний перiод): не було
Дата закiнчення виплати дивiдендiв: не було

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Публiчне акцiонерне товариство "Комерцiйний банк"Хрещатик"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 19364259
Місцезнаходження 01001 Україна м. Київ Київ м. Київ Хрещатик, будинок 8-А
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 1864
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 17.09.2013
Міжміський код та телефон 0445377479
Факс 0445377479
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть
Опис З ПАТ КБ Хрещатик заключений договiр про вiдкриття та обслуговування рахункiв
у цiнних паперах власникiв акцiй №2-Е/ЗК вiд 02.02.2011р.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 01001 Україна м. Київ Київ м. Київ вул. Б. Грiнченка,3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 581322
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.09.2006
Міжміський код та телефон 0442791249
Факс 0442791249
Вид діяльності Депозитарiй
Опис З ПАТ "Нацiональний депозитарiй Україи" заключени йдоговiр №Е-5638/п про обслуговування емiсiїї цiнних паперiв вiд 16.04.2013р.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Приватне пiдприємство "Аудит"
Організаційно-правова форма Приватне підприємство
Код за ЄДРПОУ 20432138
Місцезнаходження 89600 Україна Закарпатська Мукачiвський М. Мукачево пл. Миру 19/1
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 0037
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторської палати України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001
Міжміський код та телефон 0313154116
Факс 0313144991
Вид діяльності Аудиторськi послуги
Опис -

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
26.11.2013 185/1/2013 НКЦПФР UA4000119002 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 1.050 1522819 1598959.95 100.00000000000
Опис Iнформацiя про внутрiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: не здiйснюється
Iнформацiя про зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента не здiйснюється
Iнформацiя щодо факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах: не здiйснюється
Мета додаткової емiсiї: збiльшення об"ємiв виробництва
Спосiб розмiщення: приватне розмiщення
 

XI. Опис бізнесу

ПАТ "Ужгородська взуттєва фабрика" одне з настарiших взуттєвих пiдприємств Закарпатської областi .Заснована у 1945 роцi на базi кустарної майстернi. 24.06.92 року на базi Закарпатського виробничо-торгового взуттєвого об'єднання створене орендне пiдприємство "Ужгородська взуттєва фабрика". ВАТ "Ужгородська взуттєва фабрика" заснована органiзацiєю орендарiв орендного пiдприємства "Ужгородська взуттєва фабрика" та акцiонерами (фiзичними особами - власниками акцiй) згiдно Установчого договору вiд 28 вересня 1995 року шляхом перетворення орендного пiдприємства "Ужгородська взуттєва фабрика" у акцiонерне товариство вiдповiдно до Закону України "про господарськi товариства". У 1998 роцi на Загальних зборах акцiонерiв було обране нове керiвництво фабрики на чолi з Варданом Товмасяном. В цьому ж роцi був пiдписаний контракт на виготовлення взуття з вiдомою нiмецькою фiрмою Ricosta. По сьогоднiшнiй день ця фiрма є основним замовником на пiдприємствi.У 2014 роцi було здiйснено приватне розмiщення акцiй товариства.
 
Пiдприємство знаходиться у м.Ужгород, вул. Мукачiвська,44 .На територiї 1,19 де компактно розташованi один розкрiйник, два заготовочнi, експерементальний та допомiжнi цехи. Виробнича площа 4500 м.кв., складська 2500 м.кв., адмiнiстративна 620 м.кв. Органiзацiйна структура пiдприємства - лiнiйна. Кожен пiдлеглий має лише одного керiвника, який i виконує всi адмiнiстративнi та спецiальнi функцiї у вiдповiдному пiдроздiлi. Безпосередньо Генеральному Директору пiдпорядкованi: пров.iнженер по охоронi працi, секретар-друкарка, начальник бюро кадрiв, директор по виробництву, помiчник директора, виконавчий директор, головний економiст, головний бухгалтер. Дочiрнiх представництв i фiлiй не має. Змiн в органцiзацiйнiй структурi не було.
 
117
 
не належить
 
немає
 
не надходило
 
Система бухгалтерського облiку, що використовується на пiдприємствi, вiдповiдає мiжнародним стандартам бухгалтерського облiку. Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на пiдставi дiйсних даних бухгалтерського облiку i достовiрно та повно надає фiнансову iнформацiя про ПАТ "Ужгородська взуттєва фабрика" станом на 31 грудня 2015 року згiдно з нормативними вимогами щодо бухгалтерського облiку та звiтностi в Українi. На пiдприємствi затверджено облiкову полiтику, яка у звiтньому перiодi не змiнювалася.
 
ПАТ "Ужгородська взуттєва фабрика" надає послуги по пошиву заготовок верху взуття, а також випускає невеликими партiями дитяче, модельне чоловiче та жiноче взуття. В середньому на рiк, випускається понад 300 тис.пар продукцiї, яка вiдповiдає свiтовим стандартам та якостi. Основним замовником та споживачем являється фiрма Ricosta KFT Угорщина, яка надає для виконання своїх замовлень на давальницьких умовах сировину та обладнання. Також пiдприємство надає послуги по пошиттю шкiр-галантерейних виробiв. Ринок взуття на сьогоднiшний день по Українi домiнує в строну збiльшення iмпорту взуття. За останнi роки рiзко вирiс iмпорт дешевої китайської продукцiї. По оцiнкам госстандарту, тiльки 25% складає продукцiя власного виробництва, вся iнша - 20% взуття вiдомих iноземних фiрм i 55% взуттяiноземних фiрм неясного походження. Вiдсутнiсть передових технологiй, належних кадрiв, низька культура виробництва неякiсна сировина, фактори якi зумовлюють становище вiтчизняного виробника як на внутрiшньому та i на зовнiшньому ринку. Вiтчiзнянi виробники на сьогоднiшнiй день не можуть конкурувати на ринку споживача, задовiльнивши його потреби. Робота по давальницьких схемах, частково на сьогоднiшнiй день рiшає проблему взуттєвикiв. Якiсть сировини, розробка моделей, збут продукцiї повнiстю перекладається на плечi заказчикiв. Перспективи ж розвитку як повнiстю легкої промисловостi, так Ужгородської взуттєвої фабрики зв'язанi не з частковим виконанням послуг по пошиву взуття, а з виробництвом власного, конкурентоздатного готового взуття, а для цього необхiдно: - проводити полiтику захисту вiтчизняного виробника, шляхом митно-тарифного регулювання; - пiльгове кредитування пiдприємств легкої промисловостi; - стимулювання розвитку сировииної бази; - маркетинговi дослiдження; - впровадження науково-технiчного прогресу; - розширення партнерських зв'язкiв; - вiдродження власної школи пiдготовки кадрiв. Фабрика не залежить вiд сезонних змiн.
 
За останнi п"ять рокiв вiдбулися такi змiни у вартостi основних засобiв (первiсна вартiсть у тис. грн.
Рiк Придбано Вибуло
2011 37,7 128,9
2012 0,0 1335,1
2013 2,0 143,9
2014 347,0 1,0
2015 66,1 355,0
 
немає
 
Станом на 31 грудня 2015 року рахується основних засобiв
Залишкова вартiсть – 8616,0 тис.грн
Первiсна вартiсть – 20805,0 тис.грн
Знос – 12189,0 тис.грн.
Ступiнь зносу основних засобiв:
1 група - 0%
3 група – 65%
4 група – 98 %
5 група - 90
6 група - 99%
Ступiнь використання основних засобiв: 65%
Сума нарахованого зносу: 654,0 тис.грн.
Суттєвi змiни у вартостi основних засобiв зумовленi: реаллiзацiєю окремих об"єктiв
Iнформацiя про всi обмеження на використання майна емiтента: все нерухоме майно знаходиться в заставi.
 
Полiтична та економiчна нестабiльнiсть у державi, що вiдштовхує потенцiйного iнвестора. Брак обiгових коштiв. Основнi iстотнi проблеми: - домiнацiя дешевого iмпортного взуття, що приводить до витеснення української продукцiї з масових сегментiв ринку; - податкова полiтика держави, iз-за великих податкiв у пiдприємств не залишається коштiв для розвитку виробництва; - промисловiсть вiдчуває гостру нехватку державних iнвестицiй; - низькiий рiвень культури i технологiї виробництва, вiдставання вiд промисловостi ведучих країн.; - полiтична нестабiльнiсть у свiтi, що значно випливає на свiтовий ринок, перерозподiл виробництва взуття мiж країнами. По оцiнкам спецiалiстiв в свiтi, виробляється в рiк 12 млрд. пар 10-частину займають країни Європи, Iтальянськi, Португальськi та Iспанськi коипанiї.
 
Штрафнi санкцiї за порушення чинного законодавства не виплачувались
 
Збiльшення обсягiв виробництва, додаткове залучення обiгових коштiв, забезпечення робочим капiталом поточних потреб шляхом пiдвищення заробiтної плати. Щодо фiнансування дiяльностi емiтента: - залучечення зовнiшнього фiнансування, фiнансування частини необоротних активiв шляхом довгострокових зобов'язань, покращення структури дебiторської заборгованостi, її зменшення.
 
Контракт на виготовлення заготовок верху взуття iз давальницької сировини заказчика №11-11/R вiд 21.11.2011р. з фiрмою "Ricosta KFT" Угорщина на загальну суму вартостi послуг 8000000 Євро. Контракт дiє до 31.12.2017р.
 
Планується збiльшення обсягiв реалiзацiїї послуг не менше нiж на 25 вiдсоткiв. У 2016-2017р. планується налагодити випуск готової продукцiї -жiночого та чоловiчого взуття. Реконструкцiїї пiдприємства не планується у зв"язку з недостатньою кiлькiстю коштiв.
 
В даний час дослiдження та розробки не проводяться.
 
Судових справ до товариства немає
 
Збитки Товариства в 2015р. зменшилися. На протязi 2015року в основному виникнення збиткiв по бухгалтерському облiку вiдбулося за рахунок того, що: 1) основнi фонди морально та фiзично зношенi i значна сума коштiв була витрачена на їх ремонт; 2) понесенi витрати (в тому числi амортвiдрахування) на утримання соцiальної сфери;
Збиток
у 2010р.складає 497 тис.грн.
у 2011р.складає 816 тис.грн.
у 2012р.складає 2559 тис.грн.
у 2013р.складає 2417 тис.грн.
у 2014р.складає 759 тис.грн.
у 2015р.складає 589 тис.грн.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 9481 8612 0.000 0 9481 8612
будівлі та споруди 6304 5698 0.000 0 6304 5698
машини та обладнання 12 68 0.000 0 12 68
транспортні засоби 319 1 0.000 0 319 1
земельні ділянки 2845 2845 0 0 2845 2845
інші 1 0 0.000 0 1 0
2. Невиробничого призначення: 21 4 0.000 0 21 4
будівлі та споруди 21 4 0.000 0 21 4
машини та обладнання 0.000 0 0.000 0 0.000 0
транспортні засоби 0.000 0 0.000 0 0.000 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0.000 0 0 0
Усього 9502 8616 0.000 0 9502 8616
Опис Станом на 31 грудня 2015 року рахується основних засобiв
Залишкова вартiсть – 8616,0 тис.грн
Первiсна вартiсть – 20805,0 тис.грн
Знос – 12189,0 тис.грн.
Iнформацiя про всi обмеження на використання майна емiтента: все нерухоме майно знаходиться в заставi .

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 195 1061
Статутний капітал (тис. грн.) 1599 1599
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 1599 1599
Опис Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний перiоди вiдповiдно до "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств", затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змiн показникiв фiнансової звiтностi).
Висновок Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства станом на 31.12.2015 р. становить 195,0 тис. грн., та не вiдповiдає вимогам п. 3 ст. 155 Цивiльного кодексу України вiд 16.01.2003 р. № 435-IV.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 366 X X
у тому числі:  
поточнi 30.11.2015 366 36 30.11.2016
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 29 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 447 X X
Інші зобов'язання X 10671 X X
Усього зобов'язань X 11513 X X
Опис: Товариство має кредити у банкiвських установах

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п Основний вид продукції Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції
у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тис.грн.) у відсотках до всієї виробленої продукції у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тіс. грн.) у відсотках до всієї реалізованої продукції
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Послуги по пошиву взуття 199509 14724 100 199509 14724 100

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1 2 3
1 Витрати на оплату працi 20
2 Вiдрахування на соцiальнi заходи 5
3 Матерiальнi затрати 5
4 Амортизацiя 4
5 Iншi операцiйнi витрати 29
6 Витрати на оплату субпiдряду 37

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) ПП "Аудит"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 20432138
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора м. Мукачево, пл.Миру19/1
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 0037 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** - - - -
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 2015
Думка аудитора*** умовно-позитивна

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) ПП «АУДИТ»
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 20432138
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора м. Мукачево, пл.Миру19/1
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 0037 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** - - - -
Текст аудиторського висновку (звіту)
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
щодо рiчної фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства
“Ужгородська взуттєва фабрика”
станом на 01 сiчня 2016 року

ЗВIТ ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ПАТ “Ужгородська взуттєва фабрика”
Загальним зборам акцiонерiв
Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв
та фондового ринку
Ми провели аудит фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства “Ужгородська взуттєва фабрика”, (код ЄДРПОУ 05502344, Закарпатська область, Ужгород, вул. Мукачiвська, 44, зареєстроване виконавчим комiтетом Ужгородської мiської ради 09.10.1995 р.), що додається, яка складається з Балансу станом на 31 грудня 2015 року та вiдповiдних звiтiв про фiнансовi результати, рух грошових коштiв та власний капiтал за рiк, який закiнчився цiєю датою, а також з стислого викладу суттєвих принципiв облiкової полiтики.

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання фiнансової звiтностi згiдно з вищезазначеною концептуальною основою спецiального призначення, описаною в примiтцi. Управлiнський персонал також несе вiдповiдальнiсть за такий внутрiшнiй контроль, який вiн визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.
Вiдповiдальнiсть аудитора
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання суб’єктом господарювання фiнансової звiтностi з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi.
Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки
В ходi аудиту ми не мали можливостi спостерiгати за проведенням iнвентаризацiї активiв ПАТ “Ужгородська взуттєва фабрика” станом на кiнець 31 грудня 2015 року чи на iншу дату, у зв’язку з чим не можемо висловити безумовно-позитивну думку вiдносно всiх показникiв фiнансової звiтностi Товариства. Однак, вiдмiчене обмеження має незначний вплив на рiчну фiнансову звiтнiсть i на стан справ в цiлому.
Умовно-позитивна думка аудитора
На нашу думку, за винятком впливу питання про яке йдеться у попередньому параграфi, фiнансова звiтнiсть справедливо й достовiрно, у всiх суттєвих аспектах, вiдображає фiнансовий стан Товариства на 31.12.2015 р., а також результат його дiяльностi та рух грошових коштiв за 2015 рiк, згiдно з вимогами чинного законодавства України, нормативно-правовими актами щодо ведення облiку та Облiкової полiтики Товариства.
При складаннi аудиторського висновку (звiту) аудитори керувалися наступним законодавством України, а саме:
• Законом України "Про а󬬬диторську дiяльнiсть" вiд 22.04.1993 року № 3125-XII iз змiнами i доповненнями;
• Вимогами Цивiльного Кодексу України, Господарського Кодексу України та Закону України "Про акцiонернi товариства";
• Вимогою Закону України вiд 16.07.1999 р. № 996-ХIV “Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi” iз змiнами та доповненнями внесеними до Закону України;
• Вимогами Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг.
Для здiйснення аудиторської перевiрки використовувались наступнi документи:
• Статутнi документи;
• Фiнансова звiтнiсть за 2015 рiк;
• Головна книга за 2015 рiк;
• Регiстри аналiтичного та синтетичного облiку за 2015 рiк.
Перевiрка проводилась вибiрковим методом.
За результатами перевiрки аудитори вважають за необхiдне зазначити наступне:
Основнi вiдомостi про ПАТ “Ужгородська взуттєва фабрика”
Повне найменування Публiчне акцiонерне товариство «Ужгородська взуттєва фабрика»
Органiзацiйно-правова форма Акцiонерне товариство
Тип Товариства Публiчне
Код за ЄДРПОУ 05502344
Мiсцезнаходження 88000, Україна, м. Ужгород, вул. Мукачiвська, 44
Дата реєстрацiї 09.10.1995
Дата внесення змiн до установчих документiв 28.04.2014 р. № 13241050010001024
Види дiяльностi за КВЕД 15.20 Виробництво взуття
Отриманi лiцензiї Не має
Iнформацiя про депозитарну установу ПАТ КБ «Хрещатик»
Середня кiлькiсть працiвникiв 117
Кiлькiсть акцiонерiв 1520
Останнi збори акцiонерiв 30.04.2015 р.
Директор Товмасян Вардан Арамайсович
Головний бухгалтер Бадида Мар’яна Олексiївна
Фiнансова звiтнiсть за 2015 рiк складена у вiдповiдностi до П(С)БО 1 «Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi».
Облiкова полiтика по ПАТ “Ужгородська взуттєва фабрика” була затверджена наказом по Товариству № 1 вiд 02 сiчня 2015 р.
Аудитори не спостерiгали за iнвентаризацiєю наявних активiв та зобов'язань, але на пiдприємствi цю процедуру виконувала iнвентаризацiйна комiсiя, якiй ми висловлюємо довiру, згiдно вимог МСА. Нами були виконанi процедури, якi обґрунтовують думку, що цi активи та зобов'язання наявнi.
Вiдображенi у фiнансовiй звiтностi суми активiв, зобов’язань, власного капiталу, результатiв дiяльностi в цiлому вiдповiдають даним бухгалтерського облiку, справедливо та достовiрно вiдображають фiнансовий стан Товариства згiдно з визначеною Концептуальною основою.
При веденнi бухгалтерського облiку та пiдготовцi фiнансових звiтiв товариство дотримується принципiв автономностi, безперервної дiяльностi, перiодичностi, фактичної собiвартостi, нарахування та вiдповiдностi доходiв i витрат, повного висвiтлення, послiдовностi, обачностi, єдиного грошового вимiрника.
Форма ведення бухгалтерського облiку – журнально-ордерна.
Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму:
Приватне пiдприємство “АУДИТ”;
Свiдоцтво Аудиторської палати України № 0037 про внесення до Реєстру суб’єктiв аудиторської дiяльностi затверджене Рiшенням Аудиторської палати України №98 вiд 26 сiчня 2001 року, термiн дiї до 24 вересня 2020 року;
Свiдоцтво Аудиторської палати України про вiдповiднiсть системи контролю якостi вiд 24.12.2014 р. №0515 видане Рiшенням АПУ 304/4;
89600, Україна, Закарпатська область, м. Мукачево, пл. Миру, 19/1;
тел. 5-41-16, тел./факс 4-49-91.

Аудитори, якi здiйснили аудиторську перевiрку
Номер, серiя, дата видачi та термiн дiї сертифiката аудитора Кiлару Юлiя Олександрiвна, сертифiкат аудитора серiя А № 000201 вiд 17.02.1994 р., термiн дiї до 17.02.2018 р., Рiшення АПУ 264/2 вiд 31.01.2013 р.
Танчук Василь Петрович, сертифiкат аудитора серiя А № 003171 вiд 25 червня 1997 р. термiн дiї 25.06.2016 р., Рiшення АПУ № 231/2 вiд 26.05.2011 р.
Основнi вiдомостi про умови договору на проведення аудиту:
Договiр на проведення аудиту вiд 28.03.2016 р. № 5.
Дата початку та дата закiнчення проведення аудиту:
Аудит проведений в перiод з 04 квiтня 2016 р. по 25 квiтня 2016 р.
Директор по аудиту Аудитор
_______________ Ю.О. Кiлару _______________В.П. Танчук

25.04.2016 р.
89600, Україна, Закарпатська область, м. Мукачево, пл. Миру, 19/1
тел. 5-41-16, тел./факс 4-49-91
E-mail: kilaru@audit.mk.uzhgorod.ua
www.audit.mk.uz.ua

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2015 1 0
2 2014 1 1
3 2013 2 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): -- Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): -- Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): -- Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
Кількість членів наглядової ради 3
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 1
Кількість представників держави 0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 2
Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 1
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 1

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

Так Ні
Складу X
Організації X
Діяльності X
Інше (запишить) нi не отримувало

не проводилася

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 3

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) немає комiтетiв
Інші (запишіть) немає

не має

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) не отриують

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): вiдсутнi вимоги X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) на засiданнi

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:


кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Ні Так Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Ні Так Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Ні Так Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Ні

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): В товариствi є положення рпо наглядову раду

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Ні Ні
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Так Так Ні Ні
Інформація про склад органів управління товариства Ні Так Так Ні Ні
Статут та внутрішні документи Так Ні Так Ні Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні Ні Так Ні Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Так Так Ні Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть) генеральний директор- виконавчий орган

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?

Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) не змiнювало

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) репiзiйна комiсiя у складi 3 чоловiк

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) за дорученням загальних зборiв

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): --

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років X
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Так

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: --

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: --
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
--

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УЖГОРОДСЬКА ВЗУТТЄВА ФАБРИКА" за ЄДРПОУ 05502344
Територія за КОАТУУ 2110100000
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності за КВЕД 15.20
Середня кількість працівників 117
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса 88000, Україна, м.Ужгород, вул. Мукачiвська,44
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2015 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 3 3 0
первісна вартість 1001 3 3 0
накопичена амортизація 1002 0 0 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 53 12 0
Основні засоби: 1010 9502 8616 0
первісна вартість 1011 21087 20805 0
знос 1012 11585 12189 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 9558 8631 0
II. Оборотні активи
Запаси 1100 249 383 0
Виробничі запаси 1101 244 253 0
Незавершене виробництво 1102 0 124 0
Готова продукція 1103 1 1 0
Товари 1104 4 5 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 77 89 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

808

2297

0
з бюджетом 1135 120 116 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 592 163 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 0 3 0
Готівка 1166 0 0 0
Рахунки в банках 1167 0 3 0
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 2 26 0
Усього за розділом II 1195 1848 3077 0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 11406 11708 0

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 1599 1599 0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 12638 12391 0
Додатковий капітал 1410 0 0 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 0 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -13176 -13765 0
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 1061 195 0
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 7551 7551 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 7551 7551 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 366 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 1647 2646 0
за розрахунками з бюджетом 1620 40 29 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 19 8 0
за розрахунками зі страхування 1625 62 51 0
за розрахунками з оплати праці 1630 137 118 0
за одержаними авансами 1635 516 251 0
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 392 501 0
Усього за розділом IІІ 1695 2794 3962 0
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 11406 11708 0

Примітки у 2015 роцi було придбано виробниче обладнання
Керівник Товмасян В.А.
Головний бухгалтер Бадида М.О.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УЖГОРОДСЬКА ВЗУТТЄВА ФАБРИКА" за ЄДРПОУ 05502344
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2015 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 14753 9363
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 13345 ) ( 8891 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090

1408

472
 збиток 2095 ( 0 ) ( 481 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 698 219
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 1491 ) ( 1251 )
Витрати на збут 2150 ( 8 ) ( 18 )
Інші операційні витрати 2180 ( 1065 ) ( 120 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190

0

0
 збиток 2195 ( 458 ) ( 698 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 0 0
Інші доходи 2240 0 33
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 120 ) ( 39 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290

0

0
 збиток 2295 ( 578 ) ( 737 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 11 22
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350

0

0
 збиток 2355 ( 589 ) ( 759 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -589 -759

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 597 617
Витрати на оплату праці 2505 2721 1641
Відрахування на соціальні заходи 2510 600 595
Амортизація 2515 476 674
Інші операційні витрати 2520 11017 6651
Разом 2550 15411 10178

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 1522819 1522819
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 1522819 1522819
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -0.38678 -0.49842
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 -0.38678 -0.49842
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки Збитки пiдприємства зменшилися в порiвняннi iз 2014 роком.
Керівник Товмасян В.А.
Головний бухгалтер Бадида М.О.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УЖГОРОДСЬКА ВЗУТТЄВА ФАБРИКА" за ЄДРПОУ 05502344
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2015 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

14177

9323
Повернення податків і зборів 3005 467 183
у тому числі податку на додану вартість 3006 467 183
Цільового фінансування 3010 10 28
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 251 534
Надходження від повернення авансів 3020 0 907
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0 0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 70 45
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 1692 1142
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 9719 )

( 7056 )
Праці 3105 ( 2264 ) ( 1403 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 709 ) ( 646 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 463 ) ( 171 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 22 ) ( 3 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 2297 ) ( 876 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 1192 ) ( 3146 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 23 -1136
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 149 0
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 27 ) ( 22 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 122 -22
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 1401
Отримання позик 3305 1234 0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 1032 0
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 120 ) ( 29 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 224 ) ( 214 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -142 1158
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 3 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 3 0

Примітки Надходження вiд реалiзацiї збiльшились в порiвняннi iз попереднiм роком власлiдок девальвацiї нацiональної валюти.
Керівник Товмасян В.А.
Головний бухгалтер Бадида М.О.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УЖГОРОДСЬКА ВЗУТТЄВА ФАБРИКА" за ЄДРПОУ 05502344
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2015 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 0 X 0 X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 0 0 0 0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0
Фінансові витрати 3540 X 0 X 0
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0
Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0
Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 X 0 X
необоротних активів 3205 0 X 0 X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 X 0 X
дивідендів 3220 0 X 0 X
Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X
Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 X 0 X
Інші надходження 3250 0 X 0 X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X 0 X ( 0 )
необоротних активів 3260 X 0 X 0
Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0
Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X 0 X 0
Інші платежі 3290 X 0 X 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 X 0 X
Отримання позик 3305 0 X 0 X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X
Інші надходження 3340 0 X 0 X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X 0 X 0
Погашення позик 3350 X 0 X 0
Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0
Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X 0 X 0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X 0 X 0
Інші платежі 3390 X 0 X 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0

Примітки Див. звiт про рух грошових коштiв за прямим методом
Керівник Товмасян В.А.
Головний бухгалтер Бадида М.О.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УЖГОРОДСЬКА ВЗУТТЄВА ФАБРИКА" за ЄДРПОУ 05502344
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2015 р.


Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 1599 12914 0 0 -13452 0 0 1061
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 -276 0 0 276 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 1599 12638 0 0 -13176 0 0 1061
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 -589 0 0 -589
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 -277 0 0 0 0 0 -277
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 -277 0 0 -589 0 0 -866
Залишок на кінець року 4300 1599 12361 0 0 -13765 0 0 195

Примітки Статутний капiтал товариства змiнився у 2015 роцi не змiнився
Керівник Товмасян В.А.
Головний бухгалтер Бадида М.О.

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Текст приміток

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “Ужгородська взуттєва фабрика”
ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ЗА 2015 РIК
(тис. грн.)
1. ЗАГАЛЬНА IНФОРМАЦIЯ
Публiчне Акцiонерне Товариство «Ужгородська взуттєва фабрика» (далi «Товариство») є юридичною особою, створеною вiдповiдно до законодавства України. Товариство було зареєстроване розпорядженням вiд 09.10.1995 р. Ужгородським мiськвиконкомом
Данi щодо складу акцiонерiв:
На 31 грудня 2015 року загальна чисельнiсть акцiонерiв – 1520 осiб
Данi щодо складу акцiонерiв:
Вiдсоток володiння
Юридичнi особи - 76,2126 %
Фiзичнi особи (осiб) – громадяни України) - 23,7874 %
Усього 100,00% СК

Товариство безпосередньо здiйснює такi основнi види фiнансово-господарської дiяльностi:
15.20 Виробництво взуття
46.42 Оптова торгiвля одягом i взуттям
46.90 Неспецiалiзована оптова торгiвля
47.72 Роздрiбна торгiвля взуттям i шкiряними виробам в спецiалiзованих магазинах
68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна
Юридична адреса Товариства - 88000, Україна, Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Мукачiвська № 44.
Функцiональною валютою звiтностi є гривня. Звiтнiсть складена в тисячах гривень.
2. ОСНОВИ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
Товариство перейшло на Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ) 1 сiчня 2013 року вiдповiдно до положень МСФЗ (IFRS) 1 «Перше використання мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi».
Керуючись МСФЗ 1, Товариство обрало першим звiтним перiодом рiк, що закiнчується 31 грудня 2014 року. З цiєї дати фiнансова звiтнiсть Товариства складатиметься вiдповiдно до вимог МСФЗ, що були розробленi Радою (Комiтетом) з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку, та роз’яснень Комiтету з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi, а також вiдповiдно роз’яснень Постiйного комiтету з тлумачень, що були затвердженi комiтетом з мiжнародного бухгалтерського облiку та дiяли на дату складання фiнансової звiтностi.
МСФЗ 1 вимагає вiд Товариства, що переходить на МСФЗ, скласти вхiдний баланс згiдно МСФЗ на дату переходу на МСФЗ. Ця дата є початковою для ведення облiку за МСФЗ. Вiдповiдно до МСФЗ 1, Товариства якi застосовують у 2013 роцi, вхiдний баланс буде датований 01 сiчня 2013 року, що є початком першого порiвняльного перiоду, для включення у фiнансову звiтнiсть. Вiдповiдно до МСФЗ 1, Товариство використовує однакову облiкову полiтику при складаннi попередньої фiнансової звiтностi згiдно МСФЗ та протягом усiх перiодiв, представлених у першiй повнiй фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ. Така облiкова полiтика повинна вiдповiдати всiм стандартам МСФЗ, чинним на дату складання першої повної фiнансової звiтностi за МСФЗ (тобто, станом на 31 грудня 2014року).
3. ПРИЙНЯТТЯ НОВИХ ТА ПЕРЕГЛЯНУТI СТАНДАРТИ
Новi та переглянутi стандарти та iнтерпретацiї
Правка до МСФЗ (IAS) 12 «Податок на прибуток» - «Вiдстроченi податки – Вiдшкодування активiв, що лежать у основi вiдстрочений податкiв»;
Правки до МСФЗ (IFRS) 1 «Перше використання мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi» - «Значна гiперiнфляцiя та вiдмiна фiксованих дат для компанiй, якi вперше використовують МСФЗ»;
Правки до МСФЗ (IFRS) 7 «Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї» - «вдосконалення вимог щодо розкриття iнформацiї про припинення визнання».
Влив на фiнансову звiтнiсть прийнятих стандартiв.
Правка до МСФЗ (IAS) 12 «Податок на прибуток» - «Вiдстроченi податки – Вiдшкодування активiв, що лежать у основi вiдстрочений податкiв»;
Правка стосується механiзму визначення вiдстроченого податку щодо iнвестицiйної нерухомостi, яка переоцiнюється за справедливою вартiстю. Правка дiє для рiчних звiтiв, починаючи з 1 сiчня 2013 р. та пiсля цiєї дати. Правка не вплинула на фiнансове положення, фiнансовi результати або iнформацiю, яку розкриває Товариство.
Правки до МСФЗ (IFRS) 1 «Перше використання мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi» - «Значна гiперiнфляцiя та вiдмiна фiксованих дат для компанiй, якi вперше використовують МСФЗ».
Рада з МСФЗ пояснила, яким чином Товариство повинно поновити надання фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ, пiсля того, як її функцiональна валюта перестає бути схильною до гiперiнфляцiї. Правка дiє для рiчних звiтiв, починаючи з 1 липня 2011 р. та пiсля цiєї дати. Правка не вплинула на фiнансове положення, фiнансовi результати або iнформацiю, яку розкриває Товариство.
Правки до МСФЗ (IFRS) 7 «Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї» - «вдосконалення вимог щодо розкриття iнформацiї про припинення визнання».
Правка вимагає розкриття додаткової iнформацiї про фiнансовi активи, якi було передано, але визнання яких не припинялося, щоб дати можливiсть користувачам фiнансової звiтностi зрозумiти характер взаємозв’язку активiв, визнання яких не припинялося, i вiдповiдних їм зобов’язань. Крiм цього, з метою надання користувачам фiнансової звiтностi можливiсть оцiнити характер участi Товариства у таких активах, та ризики, якi зв’язанi з цими активами, правкою передбачено розкриття iнформацiї об активах, участь у яких продовжується, але визнання у фiнансової звiтностi припинено. Правка дiє для рiчних звiтiв, починаючи з 1 липня 2011 р. та пiсля цiєї дати. Правка не вплинула на фiнансове положення, фiнансовi результати або iнформацiю, яку розкриває Товариство.
Стандарти, якi були випущенi, але не набрали чинностi.
Нижче наводяться стандарти та iнтерпретацiї, якi були випущенi, але не набрали чинностi на дату випуску фiнансової звiтностi Товариства. Товариства мають намiр використовувати цi стандарти з дати їх вступу в дiю.
Поправки до МСФЗ (IAS) 1 «Фiнансова звiтнiсть: представленнi iнформацiї» - «Представлення статей iншого сукупного доходу»
Правки до МСФЗ (IAS) 1 змiнюють групування статей, якi надаються у складi iншого сукупного доходу. Статтi, якi можуть бути перекласифiкованi до складу прибуткiв або збиткiв у певний момент у майбутньому (наприклад, чистi витрати або доходи по фiнансовим активам, якi є у наявностi для продажу), повиннi приводитися окремо вiд статей, якi нiколи не будуть пере класифiкованi (наприклад, переоцiнка землi та будинкiв). Правка впливає виключно на представлення та не впливає на фiнансове положення або фiнансовi результати дiяльностi Товариства. Правка дiє для рiчних звiтiв, починаючи з 1 липня 2012р та пiсля цiєї дати, та буде використана у першiй фiнансовiй звiтностi Товариства, яку буде складено пiсля того, як вона набере чинностi.
МСФЗ (IAS) 19 «Винагороди робiтникам» (у новiй редакцiї).
Рада по МСФЗ випустила декiлька правок к МСФЗ (IAS) 19. Цi правки або фундаментально змiнюють (наприклад, виключення механiзму коридору та поняття доходностi активiв плану, яка очiкується), або роз’яснюють, або змiнюють визначення. Правка дiє для рiчних звiтiв, починаючи з 1 сiчня 2013р та пiсля цiєї дати. Правка не вплине на фiнансове положення, фiнансовi результати або iнформацiю, яку розкриває Товариство.
МСФЗ (IAS) 28 «Iнвестицiї у асоцiйованi Товариства та спiльнi пiдприємства» (у редакцiї 2011року).
У результатi опублiкування МСФЗ (IFRS) 11 «Погодження про спiльну дiяльнiсть» та МСФЗ (IFRS) 12 «Розкриття iнформацiї про частки участi в iнших Товариствах» МСФЗ (IAS) 28 отримав нову назву «Iнвестицiї у асоцiйованi Товариства та спiльнi пiдприємства» та тепер мiстить iнформацiю про використання методу пайової участi не тiльки по вiдношенню до iнвестицiй у асоцiйованi Товариства, але також i по вiдношенню до спiльних пiдприємств. Правка дiє для рiчних звiтiв, починаючи з 1 сiчня 2013р. Правка не вплине на фiнансове положення, фiнансовi результати або iнформацiю, яку розкриває Товариство.
Правки до МСФЗ (IAS) 32 «Взаємозалiк фiнансових активiв та фiнансових зобов’язань».
Правки дають роз’яснення поняттю «у теперiшнiй час мають юридичне право, яке закрiплене, на здiйснення взаємозалiку». Правка дiє для рiчних звiтiв, починаючи з 1 сiчня 2014р та не вплине на фiнансове положення та фiнансовий результат Товариства.
Правки до МСФЗ (IFRS) 1 «Позики, якi наданi державою».
Вiдповiдно до цих правок Товариства, якi використовують МСФЗ у перше, повиннi використовувати вимоги МСФЗ (IAS) 20 «Облiк державних субсидiй та розкриття iнформацiї про державну допомогу» перспективно по вiдношенню до державних позик, якi мають мiсце на дату переходу на МСФЗ. Завдяки цьому виключенню Товариства, якi у перше використовують МСФЗ, будуть звiльненi вiд ретроспективної оцiнки наданих позик по ставцi нижче ринкової. Правка дiє для рiчних звiтiв, починаючи з 1 сiчня 2013 р. та не вплине на фiнансове положення та фiнансовий результат Товариства.
Правки до МСФЗ (IFRS) 7 «Розкриття iнформацiї – взаємозалiк фiнансових активiв та зобов’язань»
Вiдповiдно до цих правок Товариство зобов’язана розкривати iнформацiю про права на здiйснення взаємозалiку та вiдповiдних договорiв (наприклад, договiр на надання забезпечення). Завдяки цим вимогам користувачi матимуть iнформацiю, яка буде корисною для оцiнки впливу договорiв про взаємозалiки на фiнансове положення Товариства. Правка дiє для рiчних звiтiв, починаючи з 1 сiчня 2013 р. та не вплине на фiнансове положення та фiнансовий результат Товариства.

МСФЗ (IFRS) 9 «Фiнансовi iнструменти: класифiкацiя та оцiнка»
МСФЗ (IFRS) 9 використовується по вiдношенню до класифiкацiї та оцiнки фiнансових активi та зобов’язань. Обов’язкове використання iнших норм МСФЗ (IFRS) 9 було перенесено на 1 сiчня 2015 року. Товариство оцiнить вплив цього стандарту на суми у фiнансової звiтностi у поєднаннi з iншими етапами проекту пiсля їх публiкацiї.
МСФЗ (IFRS) 10 «Консолiдована фiнансова звiтнiсть», МСФЗ (IAS) 27 «Окрема фiнансова звiтнiсть».
МСФЗ (IFRS) 10 замiнює ту частину МСФЗ (IAS) 27 «Консолiдована та окрема фiнансова звiтнiсть», у якiй розглядався облiк у консолiдованiй фiнансовiй звiтностi. Стандарт також розглядає питання, якi ранiше розглядалися у Iнтерпретацiї ПКI-12 «Консолiдацiя – Товариства спецiального призначення». МСФЗ (IFRS) 10 передбачає єдину модель контролю, яка використовується по вiдношенню до всiх компанiй, включаючи Товариства спецiального призначення. Правка дiє для рiчних звiтiв, починаючи з 1 сiчня 2013 р. та не вплине на фiнансове положення та фiнансовий результат Товариства.
МСФЗ (IFRS) 11 «Погодження про спiльну дiяльнiсть».
МСФЗ (IFRS) 11 замiняє МСФЗ (IAS) 31 «Участь у спiльнiй дiяльностi» та Iнтерпретацiю ПКI-13 «Товариства, якi спiльно контролюються – немонетарнi внески учасникiв». МСФЗ (IFRS) 11 виключає можливiсть облiку компанiй, що спiльно контролюються, методом пропорцiйної консолiдацiї. Замiсть цього Товариства, якi спiльно контролюються, якi задовольняють визначенню спiльних пiдприємств, облiковуються за допомогою методу пайової участi. Стандарт вступає в дiю для рiчних звiтiв, починаючи з 1 сiчня 2013 р. та пiсля цiєї дати та не вплине на фiнансове положення та фiнансовий результат Товариства.
МСФЗ (IFRS) 12 «Розкриття iнформацiї про частки участi в iнших Товариствах».
МСФЗ (IFRS) 12 мiстить всi вимоги до розкриття iнформацiї, якi ранiше передбачалися МСФЗ (IAS) 27 у частинi консолiдованої фiнансової звiтностi, а також всi вимоги, якi ранiше мiстилися у МСФО (IAS) 31 та МСФЗ (IAS) 28. Також введено низку нових вимог до розкриття iнформацiї. Стандарт вступає в дiю для рiчних звiтiв, починаючи з 1 сiчня 2013р та пiсля цiєї дати та не вплине на фiнансове положення та фiнансовий результат Товариства.
МСФЗ (IFRS) 13 «Оцiнка справедливої вартостi».
МСФЗ (IFRS) 13 поєднує в одному стандартi всi вказiвки щодо оцiнки справедливої вартостi вiдповiдно до МСФЗ. МСФЗ (IFRS) 13 не вносить змiни в те, коли Товариство зобов’язане використовувати справедливу вартiсть, а надає вказiвки вiдносно оцiнки справедливої вартостi вiдповiдно до МСФЗ, коли використання справедливої вартостi вимагається або не заперечується. На цей час Товариство оцiнює вплив використання стандарту на фiнансове положення та фiнансовi результати його дiяльностi. Стандарт вступає в дiю для рiчних звiтiв, починаючи з 1 сiчня 2013 р. та пiсля цiєї дати.
Iнтерпретацiя IFRIC 20 «Витрати на розкривнi роботи на етапi експлуатацiї родовища, що розробляється вiдкритим способом». Iнтерпретацiя використовується вiдносно звiтних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2013 р. та пiсля цiєї дати. Ця iнтерпретацiя не вплине на фiнансову звiтнiсть Товариства.
«Щорiчнi вдосконалення МСФЗ» (травень 2012р.)
Перелiченi нижче вдосконалення не вплинуть на фiнансову звiтнiсть Товариства:
МСФЗ (IFRS) 1 «Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi»
Це вдосконалення пояснює, що Товариство, яка припинило використовувати МСФЗ у минулому та вирiшило, або зобов’язана знову складати звiтнiсть вiдповiдно до МСФЗ, може використати МСФЗ (IFRS) 1 ще раз. Якщо МСФЗ (IFRS) 1 не використовується другий раз, то Товариство повинно ретроспективно перерахувати фiнансову звiтнiсть так, як би воно нiколи не припиняло використовувати МСФЗ.
МСФЗ (IAS) 1 «Представлення фiнансової звiтностi».
Це вдосконалення роз’яснює рiзницю мiж додатковою порiвняльною iнформацiєю, яка надається на добровiльнiй основi, i мiнiмумом необхiдної порiвняльної iнформацiї. Як правило, мiнiмально необхiдною iнформацiєю є iнформацiя за попереднiй перiод.
МСФЗ (IAS) 16 «Основнi засоби»
Це вдосконалення роз’яснює, що основнi запаснi частини та допомiжне обладнання, якi задовольняють визначенню основних засобiв, не є запасами.
МСФЗ (IAS) 32 «Фiнансовi iнструменти: надання iнформацiї».
Це вдосконалення пояснює, що податок на прибуток, який вiдноситься до виплат на користь акцiонерiв, облiковується у вiдповiдностi з МСФЗ (IAS) 12 «Податок на прибуток».
Всi перелiченi вдосконалення вступають у дiю по вiдношенню до рiчних звiтних перiодiв, якi починаються 1 сiчня 2013 р. або пiсля цiєї дати.
4. ОСНОВНI ПРИНЦИПИ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ
Основнi засоби
Основнi засоби, придбанi пiсля дати переходу на МСФЗ, враховуються у звiтi про фiнансове положення за первинною вартiстю, що включає всi витрати, необхiднi для доведення активу до стану, придатного до використання, за вирахуванням накопиченої амортизацiї i збиткiв вiд знецiнення.
Капiталiзованi витрати включають основнi витрати на модернiзацiю i замiну частин активiв, якi збiльшують термiн їх корисної експлуатацiї або покращують їх здатнiсть генерувати доходи. Витрати на ремонт i обслуговування основних засобiв, якi не вiдповiдають приведеним вище критерiям капiталiзацiї, вiдображаються в звiтi про сукупнi доходи i витрати того перiоду, в якому вони були понесенi.
Сума, що амортизується, – це первинна вартiсть об'єкту основних засобiв або переоцiнена вартiсть, за вирахуванням його лiквiдацiйної вартостi. Лiквiдацiйна вартiсть активу – це передбачувана сума, яку пiдприємство отримало б на даний момент вiд реалiзацiї об'єкту основних засобiв пiсля вирахування очiкуваних витрат на вибуття, якби даний актив вже досяг того вiку i стану, в якому, iмовiрно, вiн знаходитиметься в кiнцi свого термiну корисного використання.
Амортизацiя основних засобiв призначена для списання суми, що амортизується, впродовж термiну корисного використання активу i розраховується з використанням прямолiнiйного методу. Гiрничi активи та обладнання iз вмiстом дорогоцiнних металiв — за виробничим методом.
Лiквiдацiйна вартiсть, термiни корисного використання i метод нарахування амортизацiї передивляються на кiнець кожного фiнансового року. Вплив будь-яких змiн, що виникають вiд оцiнок, зроблених в попереднi перiоди, враховується як змiна облiкової оцiнки.
Дохiд або збиток, що виникають в результатi вибуття або лiквiдацiї об'єкту основних засобiв, визначається як рiзниця мiж сумами вiд продажу i балансовою вартiстю активу i признається в прибутках i збитках.

Продовження тексту приміток

Нематерiальнi активи
Нематерiальнi активи з кiнцевими термiнами використання, придбанi в рамках окремих операцiй, враховуються за вартiстю придбання за вирахуванням накопиченої амортизацiї i накопиченого збитку вiд знецiнення. Амортизацiя нараховується рiвномiрно протягом термiну корисного використання нематерiальних активiв. Очiкуванi термiни корисного використання i метод нарахування амортизацiї аналiзуються на кiнець кожного звiтного перiоду, при цьому всi змiни в оцiнках вiдбиваються в звiтностi без перерахування порiвняльних показникiв.
Нематерiальний актив списується при продажi або коли вiд його майбутнього використання або вибуття не очiкується економiчних вигод. Дохiд або збиток вiд списання нематерiального активу, що є рiзницею мiж чистими сумами вiд вибуття i балансовою вартiстю активу, включається в звiт про сукупнi доходи i витрати у момент списання.
Знецiнення основних засобiв i нематерiальних активiв
Товариство проводить перевiрку наявностi iндикаторiв знецiнення балансової вартостi матерiальних i нематерiальних активiв на кожну звiтну дату. В разi виявлення будь-яких таких iндикаторiв розраховується вiдшкодована вартiсть вiдповiдного активу для визначення розмiру збитку вiд знецiнення (якщо такий є). Якщо неможливо оцiнити вiдшкодовану вартiсть окремого активу, Товариство оцiнює вiдшкодовану вартiсть генеруючої одиницi, до якої вiдноситься такий актив.
Нематерiальнi активи з невизначеним термiном корисного використання i нематерiальнi активи, не готовi до використання, оцiнюються на предмет знецiнення як мiнiмум щорiк i при виявленнi будь-яких ознак можливого знецiнення.
Вiдшкодована вартiсть визначається як бiльша iз справедливої вартостi активу за вирахуванням витрат на реалiзацiю i експлуатацiйної цiнностi. При оцiнцi експлуатацiйної цiнностi, очiкуванi майбутнi потоки грошових коштiв дисконтуються до приведеної вартостi з використанням ставки дисконтування до оподаткування, що вiдображає поточну ринкову оцiнку вартостi грошей в часi i ризикiв, властивих даному активу, вiдносно яких оцiнка майбутнiх грошових потокiв не коректувалася.
Якщо вiдшкодована вартiсть активу (або генеруючої одиницi) виявляється нижчою за його балансову вартiсть, балансова вартiсть цього активу (генеруючої одиницi) зменшується до вiдшкодованої вартостi. Збитки вiд знецiнення вiдразу вiдображаються в прибутках i збитках, за винятком випадкiв, коли актив враховується за оцiненою вартiстю. В цьому випадку збиток вiд знецiнення враховується як зменшення резерву по переоцiнцi.
У випадках, коли збиток вiд знецiнення згодом вiдновлюється, балансова вартiсть активу (генеруючої одиницi) збiльшується до суми, отриманої в результатi нової оцiнки його вiдшкодованої вартостi, так, щоб нова балансова вартiсть не перевищувала балансову вартiсть, яка була б визначена, якби по цьому активу (генеруючiй одиницi) не був вiдображений збиток вiд знецiнення в попереднi роки. Вiдновлення збитку вiд знецiнення вiдразу ж вiдображається в прибутках i збитках, за винятком випадкiв, коли актив враховується за оцiненою вартiстю. В цьому випадку вiдновлення збитку вiд знецiнення враховується як збiльшення резерву по переоцiнцi.

Необоротнi активи, якi утримуються для продажу
Необоротнi активи i групи вибуття, класифiкованi як утримуванi для продажу оцiнюються по найменшiй вартостi — або балансовiй вартостi, або справедливiй вартостi за вирахуванням витрат на продаж. Необоротнi активи, якi утримуються для продажу не пiдлягають амортизацiї.
Грошовi кошти
Грошовi кошти включають кошти в касi та грошовi кошти на рахунках у банках, а також банкiвськi депозити з початковим строком менше трьох мiсяцiв.
Строковi депозити
Строковi депозити включають в себе банкiвськi депозити з початковим строком вiд трьох мiсяцiв до року.
Торгiвельна та iнша кредиторська заборгованiсть
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть оцiнюється при первинному визнаннi за справедливою вартiстю
Витрати на позики
Витрати на позики, якi безпосередньо вiдносяться до придбання, будiвництва або виробництва квалiфiкованого активу, тобто активу, пiдготовка якого до передбачуваного використання або для продажу обов'язково вимагає значного часу, додаються до вартостi даних активiв до тих пiр, поки цi активи не будуть, в основному, готовi до передбаченого використання або для продажу. Всi iншi витрати на позики визнаються у складi звiту про сукупнi доходи та витрати того перiоду, в якому вони понесенi.
Резерви
Резерви визнаються, коли у Товариства є поточне зобов'язання (юридична або конструктивне), що виникло в результатi минулих подiй, для погашення якого, ймовiрно, потрiбне вибуття ресурсiв, що втiлюють економiчнi вигоди, i при цьому можна здiйснити достовiрну оцiнку даного зобов'язання.
Сума, визнана в якостi резерву, є найкращою оцiнкою компенсацiї, необхiдної для врегулювання поточного зобов'язання на звiтну дату, беручи до уваги всi ризики i невизначеностi, супутнi даним зобов'язанням. У тих випадках, коли резерв оцiнюється з використанням потокiв грошових коштiв, за допомогою яких передбачається погасити поточний зобов'язання, його балансова вартiсть являє собою поточну вартiсть даних грошових потокiв.
Запаси
Запаси складаються, головним чином, iз сировини та матерiалiв, якi призначенi для використання у виробництвi готової продукцiї. Запаси вiдображаються за найменшою з двох величин: собiвартостi або чистої вартостi реалiзацiї.
Передплати постачальникам
Передоплати постачальникам вiдображаються за собiвартiстю.
Податок на прибуток
Витрати з податку на прибуток або збиток за рiк являють собою суму поточного та вiдстроченого податку.
Поточний податок
Сума поточного податку визначається виходячи з величини оподатковуваного прибутку за рiк. Оподатковуваний прибуток вiдрiзняється вiд прибутку, вiдображеного у звiтi про сукупнi доходи або витрати, через статтi доходiв або витрат, що пiдлягають оподаткуванню або вирахуванню для цiлей оподаткування в iншi перiоди, а також виключає статтi, якi взагалi не пiдлягають оподаткуванню або вирахуванню для цiлей оподаткування. Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток розраховується з використанням ставок оподаткування, встановлених законодавством, що набрали чинностi на звiтну дату.
Вiдстрочений податок
Вiдстрочений податок визнається у вiдношеннi тимчасових рiзниць мiж балансовою вартiстю активiв та зобов'язань, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, та вiдповiдними даними податкового облiку, використовуваними при розрахунку оподатковуваного прибутку. Вiдкладенi податковi зобов'язання, як правило, вiдображаються з урахуванням всiх оподатковуваних тимчасових рiзниць. Вiдстроченi податковi активи вiдображаються з урахуванням всiх тимчасових рiзниць за умови високої ймовiрностi отримання в майбутньому оподатковуваного прибутку, достатнього для використання цих тимчасових рiзниць. Податковi активи та зобов'язання не вiдображаються у фiнансовiй звiтностi, якщо тимчасовi рiзницi пов'язанi з гудвiлом або виникають внаслiдок первiсного визнання iнших активiв i зобов'язань в рамках угод (крiм угод по об'єднанню бiзнесу), якi не впливають нi на оподатковуваний, нi на бухгалтерський прибуток.
Балансова вартiсть вiдстрочених податкових активiв переглядається на кiнець кожного звiтного перiоду i зменшується, якщо ймовiрнiсть отримання в майбутньому оподатковуваного прибутку, достатньої для повного або часткового використання цих активiв, бiльш не є високою.
Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання з податку на прибуток розраховуються з використанням ставок оподаткування (а також положень податкового законодавства), встановлених законодавством, що набрали або практично набрали чинностi на звiтну дату, якi iмовiрно дiятимуть у перiод реалiзацiї податкового активу або погашення зобов'язання. Оцiнка вiдстрочених податкових зобов'язань i активiв вiдображає податковi наслiдки намiрiв Товариства (станом на звiтну дату) у вiдношеннi способiв вiдшкодування або погашення балансової вартостi активiв та зобов'язань.
Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання показуються у звiтностi згорнуто, якщо iснує законне право провести взаємозалiк поточних податкових активiв i зобов'язань, що вiдносяться до податку на прибуток, що справляється одним i тим самим податковим органом, i Товариство має намiр здiйснити взаємозалiк поточних податкових активiв i зобов'язань.
Поточний та вiдстрочений податки за перiод
Поточнi та вiдстроченi податки визнаються в прибутках i збитках, крiм випадкiв, коли вони вiдносяться до статей, якi безпосередньо вiдносяться до складу iншого сукупного доходу або власного капiталу. У цьому випадку вiдповiдний податок також визнається в iншому сукупному прибутку або безпосередньо в капiталi вiдповiдно.
Пенсiйнi зобов’язання
Державний пенсiйний план з визначеними внесками - Товариство здiйснює внески в Державний пенсiйний фонд України виходячи з заробiтної плати кожного працiвника. Витрати Товариства за такими внесками включенi до статтi «Вiдрахування ня соцiальнi заходи». Дана сума включається до витрат того перiоду, коли вони фактично понесенi.

Визнання доходiв
Доходи вiд реалiзацiї визнаються в розмiрi справедливої вартостi винагороди, отриманої або яка пiдлягає отриманню, i являють собою суми до отримання за продукцiю та послуги, наданi в ходi звичайної господарської дiяльностi, за вирахуванням повернень продукцiї покупцями, знижок та за вирахуванням податку на додану вартiсть (ПДВ).

Реалiзацiя продукцiї
Доходи вiд реалiзацiї продукцiї визнаються за умови виконання всiх наведених нижче умов:
? Товариство передало покупцевi всi iстотнi ризики i вигоди, пов'язанi з володiнням продукцiєю;
? Товариство бiльше не бере участь в управлiннi в тiй мiрi, яка зазвичай асоцiюється з правом володiння, i не контролює продану продукцiю;
? Сума доходiв може бути достовiрно визначена;
? Iснує висока вiрогiднiсть отримання економiчних вигод, пов'язаних з операцiєю;
? Понесенi або очiкуванi витрати, пов'язанi з операцiєю, можуть бути достовiрно визначенi.
Надання послуг
Доходи вiд надання послуг визнаються, коли: сума доходiв може бути достовiрно визначена; iснує ймовiрнiсть того, що економiчнi вигоди, пов'язанi з операцiєю, надiйдуть Товариству i понесенi або очiкуванi витрати, пов'язанi з операцiєю, можуть бути достовiрно визначенi.
Перерахунок iноземної валюти
Операцiї в iноземнiй валютi облiковуються Товариством в нацiональнiй валютi України — гривнi по курсу Нацiонального банку України на дату операцiї. Монетарнi активи i зобов'язання, вираженi в iноземнiй валютi, перераховуються по курсу Нацiонального банку України на звiтну дату. Всi курсовi рiзницi включаються у звiт про прибутки i збитки.
Немонетарнi статтi, якi оцiнюються на основi iсторичної собiвартостi в iноземнiй валютi, перераховуються по курсу Нацiонального банку України на дату первiсної операцiї.
Iнформацiя за сегментами
Iнформацiя про доходи, витрати, активи i зобов'язання сегментiв надається в розрiзi збуту продукцiї Товариства в Українi та на експорт. До сегментних доходiв вiдносяться доходи вiд реалiзацiї продукцii, до сегментних витрат — собiвартiсть реалiзованої продукцiї та витрати на збут. Сегментнi активи включають дебiторську заборгованiсть за поставлену продукцiю. Сегментнi зобов'язання включають аванси, одержанi вiд покупцiв продукцiї.
Умовнi зобов’язання та активи
Умовнi зобов'язання не визнаються у фiнансовiй звiтностi. Такi зобов'язання розкриваються у примiтках до фiнансової звiтностi, за винятком тих випадкiв, коли ймовiрнiсть вiдтоку ресурсiв, що втiлюють економiчнi вигоди, є незначною.
5. IСТОТНI СУДЖЕННЯ I ДЖЕРЕЛА НЕВИЗНАЧЕНОСТI У ОЦIНКАХ
Iстотнi судження в процесi застосування облiкової полiтики.
У процесi застосування облiкової полiтики Товариства керiвництво зробило певнi професiйнi судження, окрiм тих, якi вимагають використання оцiнок, якi мають найбiльш iстотний вплив на суми, визнанi в фiнансовiй звiтностi. Цi судження, серед iншого, включають правомiрнiсть застосування припущення щодо здатностi вести свою дiяльнiсть на безперервнiй основi.
Основнi джерела невизначеностi оцiнок - Нижче наведенi ключовi припущення щодо майбутнього, а також основнi джерела невизначеностi оцiнок на кiнець звiтного перiоду, якi мають iстотний ризик стати причиною внесення суттєвих коригувань до балансової вартостi активiв та зобов'язань протягом наступного фiнансового року.
(а) Строки корисного використання основних засобiв
Оцiнка строкiв корисного використання об'єктiв основних засобiв залежить вiд професiйного судження керiвництва, яке засноване на досвiдi роботи з аналогiчними активами. При визначеннi строкiв корисного використання активiв керiвництво бере до уваги умови очiкуваного використання активiв, моральний знос, фiзичний знос i умови працi, в яких будуть експлуатуватися данi активи. Змiна будь-якого з цих умов або оцiнок може в результатi привести до коригування майбутнiх норм амортизацiї.

Продовження тексту приміток

(б) Вiдстроченi податковi активи
Податковий кодекс України, а саме роздiл його III, який втупив в дiю з 01.04.2011 року, суттєво змiнив податковi закони i ставки оподаткування. Суми i термiни сторнування тимчасових рiзниць залежать вiд прийняття iстотних суджень керiвництва Товариства на пiдставi оцiнки майбутньої облiкової та податкової вартостi основних засобiв.
Вiдстроченi податковi активи визнаються для всiх невикористаних податкових збиткiв в тiй мiрi, в якiй ймовiрно отримання оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можливо буде реалiзувати данi збитки. Вiд керiвництва вимагається прийняття iстотного професiйного судження при визначеннi суми вiдстрочених податкових активiв, якi можна визнати, на основi очiкуваного термiну i рiвня оподатковуваних прибуткiв з урахуванням стратегiї майбутнього податкового планування.
6. ПОВ’ЯЗАНI СТОРОНИ
Пов’язанi особи ПАТ “Ужгородська взуттєва фабрика” - акцiонери, котрi мають контрольний пакет акцiй – ПФ «Гамма 55» (76,2126%).
Концентрацiя балансiв з пов'язаними сторонами станом на 31 грудня 2015 року:
Показники балансу Код
рядка Баланси з
пов'язаними сторонами Всього по
статтi
Iншi довгостроковi зобов'язання 1515 7551,0 7551,0
Концентрацiя операцiй з пов'язаними сторонами за 2015 рiк:
Показники звiту про прибутки i збитки Код
рядка Операцiї з пов'язаними сторонами Всього по
статтi
Виручка 2000 - 14753
Iншi операцiйнi доходи 2120 - 698
Адмiнiстративнi витрати 2130 - 1491
Витрати на збут 2150 - 8
Iншi операцiйнi витрати 2180 - 1065
Фiнансовi витрати 2250 - 120
Iншi доходи 2240 - 0
7. ДОХIД ВIД РЕАЛIЗАЦIЇ
Виручка вiд реалiзацiї за 2015 рiк, що закiнчилися 31 грудня 2015 року, були представленi наступним чином:
Виручка Рiк, що закiнчився
31 грудня 2014 р. Рiк, що закiнчився
31 грудня 2015 р.
Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї, робiт, послуг 9363,0 14753,0
Iнший дохiд 219,0 698,0
Всього 9582,0 15451,0
8. СОБIВАРТIСТЬ РЕАЛIЗАЦIЇ
Собiвартiсть вiд реалiзацiї за 2015 рiк, що закiнчилися 31 грудня 2015 року, були представленi наступним чином:
Рiк, що закiнчився
31 грудня 2014 р. Рiк, що закiнчився
31 грудня 2015 р.
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї 8891,0 13345,0
Всього 8891,0 13345,0
9. АДМIНIСТРАТИВНI ВИТРАТИ
Адмiнiстративнi витрати за 2015 рiк, що закiнчилися 31 грудня 2015 року, були представленi наступним чином:
Рiк, що закiнчився
31 грудня 2014 р. Рiк, що закiнчився
31 грудня 2015 р.
Заробiтна плата та вiдповiднi нарахування 445,0 599,0
Амортизацiя 218,0 205,0
Послуги банку 69,0 103,0
Професiйнi послуги 443,0 415,0
Енергоресурси 76,0 169,0
Всього 1251,0 1491,0
Витрати на збут за 2015 рiк, що закiнчилися 31 грудня 2054 року, представленi у фiнансовiй звiтностi в розмiрi – 8,0 тис. грн.
10. IНШI ОПЕРАЦIЙНI ВИТРАТИ
Iншi операцiйнi витрати за 2015 рiк, що закiнчилися 31 грудня 2015 року, були представленi наступним чином:
Витрати Рiк, що закiнчився
31 грудня 2014 р. Рiк, що закiнчився
31 грудня 2015 р.
Енергоресурси - -
Амортизацiя - -
Заробiтна плата та нарахування 120,0 -
Операцiйна курсова рiзниця - 248,0
Залишкова вартiсть необоротних активiв при продажi - 231,0
Ремонт основних засобiв - 97,0
Оренда обладнання - 220,0
Професiйнi послуги - 180,0
Податки, збори - 33,0
Пенi, штрафи - 20,0
Лiкарнянi - 36,0
Всього 120,0 1065,0
11. ОСНОВНI ЗАСОБИ
Станом на 31 грудня 2015 року основнi засоби Товариства були представленi наступним чином:
31 грудня 2014 р. 31 грудня 2015 р.
Незавершене будiвництво 53,0 12,0
Основнi засоби, балансова вартiсть 9502,0 8616,0
Всього 9555,0 8628,0
12. ЗАПАСИ
Станом на 31 грудня 2015 року запаси Товариства були представленi наступним чином:
31 грудня 2014 р. 31 грудня 2015 р.
Сировина, матерiали, напiвфабрикати 244,0 253,0
Iншi запаси 5,0 130,0
Всього 249,0 383,0
13. КАПIТАЛ, ЯКИЙ БУЛО ВИПУЩЕНО
Статутний капiтал Товариства становить 1598959,95 грн., який подiлено на 1522819 (оди мiльйон п’ятсот двадцять двi тисячi вiсiмсот дев’ятнадцять) простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 1,05 грн. кожна в тому числi:
Статутний капiтал товариства на звiтну дату повнiстю сплачений.

14. ПОЗИКИ
Довгострокова кредиторська заборгованiсть станом на 31.12.2015 р. складає 7551,0 тис. грн. (iнша довгострокова кредиторська заборгованiсть)
(Заборгованiсть перед Приватною фiрмою “Гамма- 55”. Це вiдступлення права вимоги
№ 39/198 вiд 02.04.2013 р. (за кредитним договором), а також договором про вiдступлення права вимоги за договорами забезпечення
15. ТОРГIВЕЛЬНА ТА IНША КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ
Станом на 31 грудня 2015 року торгiвельна та iнша кредиторська заборгованiсть були представленi наступним чином:
Кредиторська заборгованiсть 31 грудня 2014 р. 31 грудня 2015 р.
Заборгованiсть постачальникам за сировину, матерiали, послуги 1647,0 2646,0
Iнша кредиторська заборгованiсть 392,0 501,0
Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами 516,0 251,0
Всього 2555,0 3398,0
16. ПЕРЕДПЛАТИ ОТРИМАНI ТА IНШI КОРОТКОСТРОКОВI ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Станом на 31 грудня 2015 року передплати отриманi та iншi короткостроковi зобов’язання були представленi наступним чином:
Кредиторська заборгованiсть 31 грудня 2014 р. 31 грудня 2015 р.
Кредиторська заборгованiсть перед бюджетом 40,0 29,0
Кредиторська заборгованiсть по страхуванню 62,0 51,0
Кредиторська заборгованiсть по заробiтнiй платi 137,0 118,0
Всього 239,0 198,0
17. Характеристика ризикiв та полiтика управлiння ризиками керiвництвом Товариства
17.1. Ризики, пов’язанi з загальними умовами господарської дiяльностi
Економiцi України властивi певнi риси ринку, що розвивається.
Ризики умов господарської дiяльностi пов’язанi з непередбачуванiстю реформ уряду, змiнами у законодавствi, що регулює дiяльнiсть пiдприємств, наявнiстю (на даний час – вiдсутнiстю) пiльг для суб’єктiв господарювання, якi здiйснюють дiяльнiсть у виробничiй сферi.
Ризик системи оподаткування
Iснуюче податкове та України та (особливо) практика їх застосування припускає рiзнi мiркування, а отже, часто призводить до суперечок, а також постiйно змiнюється.
Практика дiяльностi Товариства свiдчить про реальну можливiсть нарахування податкових зобов’язань з боку Державної податкової служби, i складнiсть оскарження цих зобов’язань у судi.
Податковi перевiрки можуть охоплювати документи i подiї за 3 календарних роки, отже, у майбутнi роки можуть виникнути донарахування зобов’язань за податками та новi санкцiї.

Продовження тексту приміток

17.2 Фiнансовi ризики
Основними фiнансовими активами Товариства є дебiторська заборгованiсть та грошовi кошти.
Товариство пiддається ризику того, що замовник може не оплатити або не виконати свої зобов'язання в строк перед Товариством, що в результатi призведе до збиткiв Товариства. Товариство здiйснює жорсткий контроль над своєю дебiторською заборгованiстю.
Ризик лiквiдностi
Це ризик того, що Товариство не зможе погасити свої зобов'язання по мiрi їх настання. Позицiя лiквiдностi Товариства ретельно контролюється, для чого управлiнський персонал використовує процес детального бюджетування та прогнозу грошових коштiв для того, щоб гарантувати наявнiсть адекватних засобiв для виконання своїх платiжних зобов'язань.
Ризик судових рiшень не на користь Товариства
В процесi звичайної дiяльностi Товариство не є об’єктом судових справ.
За оцiнками управлiнського персоналу Товариства можливi позови не можуть спричинити суттєвого впливу на фiнансовий стан Товариства i на результати його дiяльностi, оскiльки вважає, що iснує висока вiрогiднiсть не доведення можливих суперечок до судових справ.
17.3. Ризик зменшення вартостi чистих активiв та управлiння капiталом
Керiвництво Товариства здiйснює заходи з управлiння капiталом, спрямованi на зростання рiвня рентабельностi (у даному випадку – подолання збитковостi дiяльностi) за рахунок оптимiзацiї структури заборгованостi таким чином, щоб забезпечити безперервнiсть дiяльностi. Керiвництво Товариства аналiзує динамiку складових власного капiталу та вживає заходи для зменшення ризику подальшого «проїдання» капiталу.
18. Iнша iнформацiя – суттєвi подiї
18.1. Iнформацiя про дiї, якi вiдбулися протягом звiтного року та могли вплинути на фiнансово-господарський стан Товариства та призвести до значної змiни вартостi його капiталу, визначених частиною першою статтi 41 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок»
№ з/п Перелiк подiй, що могли вплинути на фiнансово-господарський стан Товариства Вiдомостi про наявнiсть подiй у 2015 роцi
1. Прийняття рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 25% статутного капiталу не було
2. Прийняття рiшення про викуп власних акцiй не було
3. Отримання позики або кредиту на суму, що перевищує 25% статутного капiталу Договiр про надання овердрафту №36/15 вiд 30.11.2015 р.
ПАТ «Комерцiйний iндустрiальний банк»
4. Змiна складу посадових осiб Товариства не було
5. Змiна власникiв, яким належать 10 i бiльше вiдсоткiв акцiй Товариства не було
6. Рiшення Товариства про утворення, припинення його фiлiй, представництв не було
7. Рiшення вищого органу Товариства про змiни розмiру статутного капiталу не було
8. Порушення справи про банкрутство Товариства, винесення ухвали про його санацiю не було
9. Рiшення вищого органу Товариства або суду про припинення або банкрутство Товариства не було
10. Iншi важливi подiї не було
18.2 Iнформацiя про подiї, що вiдбулись у Товариствi пiсля звiтної дати до дати затвердження фiнансового звiту до випуску

з/п Перелiк подiй,
Що вiдбулись пiсля звiтної дати Вiдомостi про наявнiсть подiй у 2015 роцi
вiдображено у фiнансовому звiтi не вiдображено у звiтi, розкрито у примiтках
1. Визнання дебiтора Товариства банкрутом не було не було
2. Отримання iнформацiї про значне зниження вартостi запасiв на звiтну дату не було не було
3. Розгляд судової справи, що пiдтверджує наявнiсть у Товариства поточного зобов’язання на звiтну дату не було не було
4. Прийняття рiшення про суттєву реорганiзацiю пiдприємства не було не було
5. Знищення значної частини активiв внаслiдок стихiйного лиха не було не було
6. Значнi змiни у вартостi активiв Товариства пiсля звiтної дати не було не було
7. Оголошення дивiдендiв не було не було
19. ПОДIЇ ПIСЛЯ ЗВIТНОЇ ДАТИ
Пiсля 31 грудня 2015 року до дати затвердження керiвництвом фiнансової звiтностi не вiдбувалося подiй, якi могли би вплинути на фiнансовий стан Товариства.