Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Генеральний директор

 

 

 

Товмасян Вардан Арамаiсович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

24.04.2015

(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2014 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УЖГОРОДСЬКА ВЗУТТЄВА ФАБРИКА"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

05502344

4. Місцезнаходження

Закарпатська , -, 88000, м. Ужгород, Мукачiвська, 44

5. Міжміський код, телефон та факс

(03122) 3-43-43 (0312) 61-31-24

6. Електронна поштова адреса

obuv@ukrpost.net

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

24.04.2015

 

(дата)

 

2. Річна інформація опублікована у

бюлетень "Цiнii Папери України" 77

 

29.04.2015

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

 

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

www.obuv.uz.ua

в мережі Інтернет

29.04.2015

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Зміст

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

 

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

 

5. Інформація про рейтингове агентство

 

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

X

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

4) інформація про похідні цінні папери

 

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

 

13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

 

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

23. Основні відомості про ФОН

 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

27. Правила ФОН

 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність

 

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

33. Примітки

На виконання Закону України " Про акцiонернi товариства" у 2013 роцi вiдбулося перейменування товариства iз Вiдкритого акцiонерного товариства "Ужгородська взуттєва фабрика" на Публiчне акцiонерне товариство "Ужгородська взуттєва фабрика". Нова редакцiя Статуту, приведена у вiдповiднiсть до дiючого законодавства та зареєстрована Державним реєстратором за № 1321200000001024 вiд 03.07.2013 року.


III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УЖГОРОДСЬКА ВЗУТТЄВА ФАБРИКА"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

АА №522872

3. Дата проведення державної реєстрації

09.10.1995

4. Територія (область)

Закарпатська

5. Статутний капітал (грн)

1598959.95

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

128

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

15.20 Виробництв взуття

42.42 Оптова торгывля одягом та взуттям

68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого майна

10. Органи управління підприємства

Органами управлiння Товариства є: - Загальнi збори акцiонерiв Товариства ; - Наглядова рада Товариства ; - Генеральний Директор Товариства; - Ревiзiйна комiсiя Товариства . Органи Товариства дiють в межах своїх повноважень та компетенцiї, що визначається цим Статутом Товариства.

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ПАТ КБ "Хрещатик"

2) МФО банку

300670

3) поточний рахунок

26006001076473

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

ПАТ КБ "Хрещатик"

5) МФО банку

300670

6) поточний рахунок

26006001076473

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

-

-

-- - -

0.000000000000

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

2897 акцiонерiв.

д/н д/н д/н

100.00000000000

Усього

100.00000000000

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада

Генеральний директор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Товмасян В.А.

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

ВР 238100 29.03.2006 Ужгородським МВ УМВС України в Закарпатськiй обл.

4) рік народження**

1958

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

25

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ "Ужгородська взуттєва фабрика", голова правлiння.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

08.07.2013 3 роки

9) Опис

За 2014р. винагорода складає 7890 грн.В натуральнiй формi винагороду не отримував. Права та обов"язки регламентуються Статутом товариства. На iнших посадах не працював. Непогашеної судимостi не має. Працює на данцi посадi iз 2004р.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кончович Т.С.

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

ВО 26783 19.06.1997 Ужгородським МВ УМВС України в Закарпатськiй обл.

4) рік народження**

1941

5) освіта**

сердня-спецiальна

6) стаж роботи (років)**

36

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ "Ужгородська взуттєва фабрика", модельєр,головний модел"єр, головний iнженер,

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

22.06.2013 3 роки

9) Опис

Винагороду за посаду Члена наглядової ради ради не отримував. Права та обов"язки регламентуються Статутом товариства. Працює на посадi директора по виробництву товариства. Працює на данiй посадi iз 2004р. Непогашеної судимостi не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова Наглядової Радиради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Гукасян Р.Х.

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

ВО 136315 18.06.1996 Ужгородським МВ УМВС України в Закарпатськiй обл.

4) рік народження**

1957

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

16

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Приватний пiдприємець

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

22.06.2013 3 роки

9) Опис

Винагороду за посаду голови наглядової Ради не отримувала. Права та обов"язки регламентуються Статутом товариства. Непогашеної судимостi не має. Працює Приватним пiдприємцем.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової Ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Драганчук О.Р.

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

ВО 657444 14.12.1999 Ужгородським УМВС

4) рік народження**

1962

5) освіта**

Середня спецiальна

6) стаж роботи (років)**

21

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Директор ПП "Вiкторiя-В"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

22.06.2013 3 роки

9) Опис

Працює на ПАТ "Ужгородська взуттєва фабрика" iнженером по охоронi працi. Винагороду як член наглядової ради товариства не отримує

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова Ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ковач А.Г.

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

ВО 377628 29.12.1997 Ужгородським МВ УМВС України в Закарпатськiй обл.

4) рік народження**

1953

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

25

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

начальник технологiчної лабораторiї товариства, начальник цеха №4 товариства, начальник виробничого вiддiлу товариства головний диспетчер. ВАТ "Ужгородська взуттєва фабрика",

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

22.06.2013 3 роки

9) Опис

Винагороду за посаду голови Ревiзiйної комiсiї не отримувала. Права та обов"язки регламентуються Статутом товариства. Працює головним диспетчером товариства з 1998р. Непогашеної судимостi не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.


2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Генеральний директор

Товмасян В.А.

ВР 238100 29.03.2006 Ужгородським МВ УМВС України в Закарпатськiй обл.

58198

3.8217

58198

0

0

0

Голова Наглядової ради

Кончович Т.С.

ВО 26783 19.06.1997 Ужгородським МВ УМВС України в Закарпатськiй обл.

223

0.0146

223

0

0

0

Голова Наглядової ради

Гукасян Р.Х.

ВО 136315 18.06.1996 Ужгородським МВ УМВС України в Закарпатськiй обл.

203850

13.386400000000

203850

0

0

0

Голова Ревiзiйної комiсiї

Ковач А.Г.

ВО 377628 29.12.1997 Ужгородським МВ УМВС України в Закарпатськiй обл.

171

0.0112

171

0

0

0

Член Наглядової ради

Драганчук О. Р.

ВО 657444 14.12.1999 Ужгородський МВ УМВС України в Закарпатськiй обл.

345

0.0226

345

0

0

0

Усього

262787

17.2565

262787

0

0

0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.


VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Приватна фiрма "ГАММА-55"

24482251

61052 Україна Харківська - Харкiв Полтавський шлях, буд.27

1160580

76.2126

1160580

0

0

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Гукасян Р.Х.

ВО 136315 18.06.1996 Ужгородським МВ УМВС України в Закарпатськiй обл.

203850

13.3864

203850

0

0

0

Усього

1364430

89.59900000000

1364430

0

0

0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.


VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X

 

Дата проведення

22.06.2013

Кворум зборів**

60.430000000000

Опис

Порядок денний (перелiк питань, що виносяться на голосування)
чергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства
1.Вiдкриття зборiв, обрання Лiчильної комiсiї, Головуючого, секретаря зборiв, затвердження регламенту зборiв.
2.Звiт Генерального Директора Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010-2012р.
3.Затвердження звiту Ревiзiйної комiсiї за 2010- 2012р.
4.Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2010-2012р., розподiл прибутку i збиткiв Товариства.
5.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Генерального директора Товариства, Наглядової (Спостережної) ради Товариства, Ревiзiйної комiсiї Товариства..
6.Внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства. Змiна назви Товариства з Вiдкрите акцiонерне товариство “Ужгородська взуттєва фабрика” на Публiчне акцiонерне товариство “Ужгородська взуттєва фабрика”. Затвердження Статуту Товариства в новiй редакцiї. Затвердження внутрiшнiх Положень Товариства.
7.Затвердження рiшень, прийнятих Генеральним Директором Товариства.
8.Вiдкликання, обрання (переобрання), пiдтвердження повноважень Генерального директора Товариства.
9.Вiдкликання, обрання (переобрання), пiдтвердження повноважень Голови та членiв Наглядової ради Товариства.
10.Вiдкликання, обрання (переобрання), пiдтвердження повноважень Голови та членiв
Ревiзiйної комiсiї Товариства.
11.Затвердження правочинiв (значних правочинiв) Товариства, попереднє схвалення значних правочинiв Товариства, прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв Товариством.
12.Про змiну зберiгача акцiонерного товариства
13. Про надання Товариством повноважень на вчинення дiй
14.Закриття зборiв.

 

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

 

X

Дата проведення

06.09.2013

Кворум зборів**

60.19

Опис

Перелiк питань, що розглядали позачерговi збори:
1.Вiдкриття зборiв, обрання Лiчильної комiсiї, Головуючого, секретаря зборiв, затвердження регламенту зборiв.
2.Про збiльшення статутного капiталу Товариства шляхом приватного розмiщення додаткових акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв.
3.Про приватне розмiщення акцiй. Затвердження перелiку осiб, серед яких планується розмiщення акцiй.
4. Затвердження проспекту емiсiї акцiй.
5.Визначення уповноваженого органу Товариства та надання йому повноважень.
6. Визначення уповноважених осiб Товариства та надання їм повноважень.
7.Закриття зборiв.
Рiшення про проведення позачергових загальних зборiв товариства прийняте Наглядовою радою Товариства протокол № 04/13 вiд 18 липня 2013р.

 

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X

 

Дата проведення

25.04.2014

Кворум зборів**

60.18

Опис

Перелiк питань, що розглядали позачерговi збори:
1.Вiдкриття зборiв, обрання Лiчильної комiсiї, Головуючого, секретаря, затвердження регламенту зборiв.
2.Звiт Генерального Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013р.
3.Затвердження звiту Ревiзiйної комiсiї за 2013р.
4.Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2013р., розподiл прибутку i збиткiв Товариства.
5.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Генерального Директора, Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї Товариства. Затвердження рiшень, прийнятих Генеральним Директором Товариства.
6. Затвердження результатiв розмiщення акцiй та звiту про результати розмiщення акцiй.
7.Внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства. Затвердження Статуту Товариства в новiй редакцiї.
8.Затвердження правочинiв (значних правочинiв) Товариства, попереднє схвалення значних правочинiв Товариства, прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв Товариством.
9.Закриття зборiв.
Рiшення про проведення загальних зборiв товариства прийняте Наглядовою радою Товариства протокол № 01/14 вiд 28 лютого 2014р. Всi питання порядку денного розглянутi i рiшення по всiм питанням прийнятi позитивнi.

 

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X

 

Дата проведення

30.04.2015

Кворум зборів**

0

Опис

Порядок денний
1.Вiдкриття зборiв, обрання Лiчильної комiсiї, Головуючого, секретаря, затвердження регламенту зборiв.
2.Звiт Генерального Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014р.
3.Затвердження звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2014р.
4.Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2014р., розподiл прибутку i збиткiв Товариства.
5.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Генерального Директора та Ревiзiйної комiсiї Товариства. Затвердження рiшень, прийнятих Генеральним Директором Товариства.
6.Закриття зборiв.

 


9. Інформація про дивіденди

 

За результатами звітнього періоду

За результатами періоду, що передував звітньому

за простими акціями

за привілейованими акціями

за простими акціями

за привілейованими акціями

Сума нарахованих дивідендів, грн.

0.000

0.000

0.000

0.000

Нарахування дивідендів на одну акцію, грн.

0.000

0.000

0.000

0.000

Сума виплачених дивідендів, грн.

0.000

0.000

0.000

0.000

Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів

01.01.2013

01.01.2013

01.01.2013

01.01.2013

Дата виплати дивідендів

01.01.2013

01.01.2013

01.01.2013

01.01.2013

Опис

Дата закриття реєстру для виплати дивiдендiв по простих акцiях (за звiтний перiод): не було
Дата закриття реєстру для виплати дивiдендiв по привiлейованих акцiях (за звiтний перiод): не було
Дата початку виплати дивiдендiв (за звiтний перiод): не було
Дата закiнчення виплати дивiдендiв: не було


IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Публiчне акцiонерне товариство "Комерцiйний банк"Хрещатик"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

19364259

Місцезнаходження

01001 Україна м. Київ Київ м. Київ Хрещатик, будинок 8-А

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

1864

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

17.09.2013

Міжміський код та телефон

0445377479

Факс

0445377479

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть

Опис

З ПАТ КБ Хрещатик заключений договiр про вiдкриття та обслуговування рахункiв
у цiнних паперах власникiв акцiй №2-Е/ЗК вiд 02.02.2011р.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

01001 Україна м. Київ Київ м. Київ вул. Б. Грiнченка,3

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

581322

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

19.09.2006

Міжміський код та телефон

0442791249

Факс

0442791249

Вид діяльності

Депозитарiй

Опис

З ПАТ "Нацiональний депозитарiй Україи" заключени йдоговiр №Е-5638/п про обслуговування емiсiїї цiнних паперiв вiд 16.04.2013р.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Приватне пiдприємство "Аудит"

Організаційно-правова форма

Приватне підприємство

Код за ЄДРПОУ

20432138

Місцезнаходження

89600 Україна Закарпатська Мукачiвський М. Мукачево пл. Миру 19/1

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

0037

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Аудиторської палати України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

26.01.2001

Міжміський код та телефон

0313154116

Факс

0313144991

Вид діяльності

Аудиторськi послуги

Опис

-

 


X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

26.11.2013

185/1/2013

НКЦПФР

UA4000119002

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

1.050

1522819

1598959.95

100.00000000000

Опис

Iнформацiя про внутрiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: не здiйснюється
Iнформацiя про зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента не здiйснюється
Iнформацiя щодо факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах: не здiйснюється
Мета додаткової емiсiї: збiльшення об"ємiв виробництва
Спосiб розмiщення: приватне розмiщення

 


XI. Опис бізнесу

ПАТ "Ужгородська взуттєва фабрика" одне з настарiших взуттєвих пiдприємств Закарпатської областi .Заснована у 1945 роцi на базi кустарної майстернi. 24.06.92 року на базi Закарпатського виробничо-торгового взуттєвого об'єднання створене орендне пiдприємство "Ужгородська взуттєва фабрика". ВАТ "Ужгородська взуттєва фабрика" заснована органiзацiєю орендарiв орендного пiдприємства "Ужгородська взуттєва фабрика" та акцiонерами (фiзичними особами - власниками акцiй) згiдно Установчого договору вiд 28 вересня 1995 року шляхом перетворення орендного пiдприємства "Ужгородська взуттєва фабрика" у акцiонерне товариство вiдповiдно до Закону України "про господарськi товариства". У 1998 роцi на Загальних зборах акцiонерiв було обране нове керiвництво фабрики на чолi з Варданом Товмасяном. В цьому ж роцi був пiдписаний контракт на виготовлення взуття з вiдомою нiмецькою фiрмою Ricosta. По сьогоднiшнiй день ця фiрма є основним замовником на пiдприємствi.У 2014 роцi було здiйснено приватне розмiщення акцiй товариства

 

Пiдприємство знаходиться у м.Ужгород, вул. Мукачiвська,44 .На територiї 1,19 де компактно розташованi один розкрiйник, два заготовочнi, експерементальний та допомiжнi цехи. Виробнича площа 4500 м.кв., складська 2500 м.кв., адмiнiстративна 620 м.кв. Органiзацiйна структура пiдприємства - лiнiйна. Кожен пiдлеглий має лише одного керiвника, який i виконує всi адмiнiстративнi та спецiальнi функцiї у вiдповiдному пiдроздiлi. Безпосередньо Генеральному Директору пiдпорядкованi: пров.iнженер по охоронi працi, секретар-друкарка, начальник бюро кадрiв, директор по виробництву, помiчник директора, виконавчий директор, головний економiст, головний бухгалтер. Дочiрнiх представництв i фiлiй не має. Змiн в органцiзацiйнiй структурi не було.

 

128

 

не належить

 

немає

 

не надходило

 

Система бухгалтерського облiку, що використовується на пiдприємствi, вiдповiдає мiжнародним стандартам бухгалтерського облiку. Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на пiдставi дiйсних даних бухгалтерського облiку i достовiрно та повно надає фiнансову iнформацiя про ПАТ "Ужгородська взуттєва фабрика" станом на 31 грудня 2014 року згiдно з нормативними вимогами щодо бухгалтерського облiку та звiтностi в Українi. На пiдприємствi затверджено облiкову полiтику, яка у звiтньому перiодi не змiнювалася.

 

ПАТ "Ужгородська взуттєва фабрика" надає послуги по пошиву заготовок верху взуття, а також випускає невеликими партiями дитяче, модельне чоловiче та жiноче взуття. В середньому на рiк, випускається понад 300 тис.пар продукцiї, яка вiдповiдає свiтовим стандартам та якостi. Основним замовником та споживачем являється фiрма Ricosta KFT Угорщина, яка надає для виконання своїх замовлень на давальницьких умовах сировину та обладнання. Також пiдприємство надає послуги по пошиттю шкiр-галантерейних виробiв. Ринок взуття на сьогоднiшний день по Українi домiнує в строну збiльшення iмпорту взуття. За останнi роки рiзко вирiс iмпорт дешевої китайської продукцiї. По оцiнкам госстандарту, тiльки 25% складає продукцiя власного виробництва, вся iнша - 20% взуття вiдомих iноземних фiрм i 55% взуттяiноземних фiрм неясного походження. Вiдсутнiсть передових технологiй, належних кадрiв, низька культура виробництва неякiсна сировина, фактори якi зумовлюють становище вiтчизняного виробника як на внутрiшньому та i на зовнiшньому ринку. Вiтчiзнянi виробники на сьогоднiшнiй день не можуть конкурувати на ринку споживача, задовiльнивши його потреби. Робота по давальницьких схемах, частково на сьогоднiшнiй день рiшає проблему взуттєвикiв. Якiсть сировини, розробка моделей, збут продукцiї повнiстю перекладається на плечi заказчикiв. Перспективи ж розвитку як повнiстю легкої промисловостi, так Ужгородської взуттєвої фабрики зв'язанi не з частковим виконанням послуг по пошиву взуття, а з виробництвом власного, конкурентоздатного готового взуття, а для цього необхiдно: - проводити полiтику захисту вiтчизняного виробника, шляхом митно-тарифного регулювання; - пiльгове кредитування пiдприємств легкої промисловостi; - стимулювання розвитку сировииної бази; - маркетинговi дослiдження; - впровадження науково-технiчного прогресу; - розширення партнерських зв'язкiв; - вiдродження власної школи пiдготовки кадрiв. Фабрика не залежить вiд сезонних змiн.

 

За останнi п"ять рокiв вiдбулися такi змiни у вартостi основних засобiв (первiсна вартiсть у тис. грн.
Рiк Придбано Вибуло
2009 939,0 60,1
2010 4,0 4,0
2011 37,7 128,9
2012 0,0 1335,1
2013 2,0 143,9
2014 347,0 1,0

 

немає

 

Станом на 31 грудня 2014 року рахується основних засобiв
Залишкова вартiсть – 9502,0 тис.грн
Первiсна вартiсть – 21087,0 тис.грн
Знос – 11585,0 тис.грн.
Ступiнь зносу основних засобiв:
1 група - 0%
3 група – 60%
4 група – 97 %
5 група - 88
6 група - 99%
Ступiнь використання основних засобiв: 65%
Сума нарахованого зносу: 654,0 тис.грн.
Суттєвi змiни у вартостi основних засобiв зумовленi: реаллiзацiєю окремих об"єктiв
Iнформацiя про всi обмеження на використання майна емiтента: все нерухоме майно знаходиться в заставi.

 

Полiтична та економiчна нестабiльнiсть у державi, що вiдштовхує потенцiйного iнвестора. Брак обiгових коштiв. Основнi iстотнi проблеми: - домiнацiя дешевого iмпортного взуття, що приводить до витеснення української продукцiї з масових сегментiв ринку; - податкова полiтика держави, iз-за великих податкiв у пiдприємств не залишається коштiв для розвитку виробництва; - промисловiсть вiдчуває гостру нехватку державних iнвестицiй; - низькiий рiвень культури i технологiї виробництва, вiдставання вiд промисловостi ведучих країн.; - полiтична нестабiльнiсть у свiтi, що значно випливає на свiтовий ринок, перерозподiл виробництва взуття мiж країнами. По оцiнкам спецiалiстiв в свiтi, виробляється в рiк 12 млрд. пар 10-частину займають країни Європи, Iтальянськi, Португальськi та Iспанськi коипанiї.

 

Штрафнi санкцiї за порушення чинного законодавства не виплачувались

 

Збiльшення обсягiв виробництва, додаткове залучення обiгових коштiв, забезпечення робочим капiталом поточних потреб шляхом пiдвищення заробiтної плати. Щодо фiнансування дiяльностi емiтента: - залучечення зовнiшнього фiнансування, фiнансування частини необоротних активiв шляхом довгострокових зобов'язань, покращення структури дебiторської заборгованостi, її зменшення.

 

Контракт на виготовлення заготовок верху взуття iз давальницької сировини заказчика №11-11/R вiд 21.11.2011р. з фiрмою "Ricosta KFT" Угорщина на загальну суму вартостi послуг 8000000 Євро. Контракт дiє до 31.12.2017р.

 

Планується збiльшення обсягiв реалiзацiїї послуг не менше нiж на 25 вiдсоткiв. У 2014-2015р. планується налагодити випуск готової продукцiї -жiночого та чоловiчого взуття. Реконструкцiїї пiдприємства не планується у зв"язку з недостатньою кiлькiстю коштiв.

 

В даний час дослiдження та розробки не проводяться.

 

Судових справ до товариства немає

 

Збитки Товариства в 2014р. зменшилися. На протязi 2014року в основному виникнення збиткiв по бухгалтерському облiку вiдбулося за рахунок того, що: 1) основнi фонди морально та фiзично зношенi i значна сума коштiв була витрачена на їх ремонт; 2) понесенi витрати (в тому числi амортвiдрахування) на утримання соцiальної сфери;
Збиток
у 2010р.складає 497 тис.грн.
у 2011р.складає 816 тис.грн.
у 2012р.складає 2559 тис.грн.
у 2013р.складає 2417 тис.грн.
у 2014р.складає 759 тис.грн.


XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

6923

6636

0.000

0

6923

6636

будівлі та споруди

6910

6304

0.000

0

6910

6304

машини та обладнання

3

12

0.000

0

3

12

транспортні засоби

7

319

0.000

0

7

319

інші

3

1

0.000

0

3

1

2. Невиробничого призначення:

41

21

0.000

0

41

21

будівлі та споруди

41

21

0.000

0

41

21

машини та обладнання

0.000

0

0.000

0

0.000

0

транспортні засоби

0.000

0

0.000

0

0.000

0

інші

0

0

0.000

0

0

0

Усього

6964

6657

0.000

0

6964

6657

Опис

Станом на 31 грудня 2014 року рахується основних засобiв
Залишкова вартiсть – 9502,0 тис.грн
Первiсна вартiсть – 21087,0 тис.грн
Знос – 11585,7 тис.грн.
Iнформацiя про всi обмеження на використання майна емiтента: все нерухоме майно знаходиться в заставi .

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

1061

420

Статутний капітал (тис. грн.)

1599

198

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

1599

198

Опис

Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний перiоди вiдповiдно до "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств", затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змiн показникiв фiнансової звiтностi).

Висновок

Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства бiльша вiд статутного капiталу. Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України дотримуються.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:

 

Зобов'язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

40

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

345

X

X

Інші зобов'язання

X

9960

X

X

Усього зобов'язань

X

10345

X

X

Опис:

Товариство немає кредитiв у банкiвських установах

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п

Основний вид продукції

Обсяг виробництва

Обсяг реалізованої продукції

у натуральній формі (фізична од. вим.)

у грошовій формі (тис.грн.)

у відсотках до всієї виробленої продукції

у натуральній формі (фізична од. вим.)

у грошовій формі (тіс. грн.)

у відсотках до всієї реалізованої продукції

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Послуги по пошиву взуття

194978

9489

100

194978

9489

100

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п

Склад витрат*

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)

1

2

3

1

Витрати на оплату працi

18

2

Вiдрахування на соцiальнi заходи

7

3

Матерiальнi затрати

23

4

Амортизацiя

11

5

Iншi операцiйнi витрати

28

6

Витрати на оплату субпiдряду

13

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

ПП "Аудит"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

20432138

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

м. Мукачево, пл.Миру19/1

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

0037 26.01.2001

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

- - - -

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

2014

Думка аудитора***

умовно-позитивна

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

ПП «АУДИТ»

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

20432138

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

м. Мукачево, пл.Миру19/1

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

0037 26.01.2001

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

- - - -

Текст аудиторського висновку (звіту)

 

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
щодо рiчної фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства
“Ужгородська взуттєва фабрика”
станом на 01 сiчня 2015 року

ЗВIТ ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ПАТ “Ужгородська взуттєва фабрика”
Загальним зборам акцiонерiв
Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв
та фондового ринку
Ми провели аудит фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства “Ужгородська взуттєва фабрика”, (код ЄДРПОУ 05502344, Закарпатська область, Ужгород, вул. Мукачiвська, 44, зареєстроване виконавчим комiтетом Ужгородської мiської ради 09.10.1995 р., що додається, яка складається з Балансу станом на 31 грудня 2014 року та вiдповiдних звiтiв про фiнансовi результати, рух грошових коштiв та власний капiтал за рiк, який закiнчився цiєю датою, а також з стислого викладу суттєвих принципiв облiкової полiтики.

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання фiнансової звiтностi згiдно з вищезазначеною концептуальною основою спецiального призначення, описаною в примiтцi. Управлiнський персонал також несе вiдповiдальнiсть за такий внутрiшнiй контроль, який вiн визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.
Вiдповiдальнiсть аудитора
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок

шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання суб’єктом господарювання фiнансової звiтностi з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi.
Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки
В ходi аудиту ми не мали можливостi спостерiгати за проведенням iнвентаризацiї активiв ПАТ “Ужгородська взуттєва фабрика” станом на кiнець 31 грудня 2014 року чи на iншу дату, у зв’язку з чим не можемо висловити безумовно-позитивну думку вiдносно всiх показникiв фiнансової звiтностi Товариства. Однак, вiдмiчене обмеження має незначний вплив на рiчну фiнансову звiтнiсть i на стан справ в цiлому.
Умовно-позитивна думка аудитора
На нашу думку, за винятком впливу питання про яке йдеться у попередньому параграфi, фiнансова звiтнiсть справедливо й достовiрно, у всiх суттєвих аспектах, вiдображає фiнансовий стан Товариства на 31.12.2014 р., а також результат його дiяльностi та рух грошових коштiв за 2014 рiк, згiдно з вимогами чинного законодавства України, нормативно-правовими актами щодо ведення облiку та Облiкової полiтики Товариства.
При складаннi аудиторського висновку (звiту) аудитори керувалися наступним законодавством України, а саме:
• Законом України "Про а󬬬диторську дiяльнiсть" вiд 22.04.1993 року № 3125-XII iз змiнами i доповненнями;
• Вимогами Цивiльного Кодексу України, Господарського Кодексу України та Закону України "Про акцiонернi товариства";
• Вимогою Закону України вiд 16.07.1999 р. № 996-ХIV “Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi” iз змiнами та доповненнями внесеними до Закону України;
• Вимогами Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг.
Для здiйснення аудиторської перевiрки використовувались наступнi документи:
• Статутнi документи;
• Фiнансова звiтнiсть за 2014 рiк;
• Головна книга за 2014 рiк;
• Регiстри аналiтичного та синтетичного облiку за 2014 рiк.
Перевiрка проводилась вибiрковим методом.
За результатами перевiрки аудитори вважають за необхiдне зазначити наступне:
Основнi вiдомостi про ПАТ “Ужгородська взуттєва фабрика”
Повне найменування Публiчне акцiонерне товариство
Органiзацiйно-правова форма Акцiонерне товариство
Тип Товариства Публiчне
Код за ЄДРПОУ 05502344
Мiсцезнаходження 88000, Україна, Ужгород, вул. Мукачiвська, 44
Дата реєстрацiї 09.10.1995
Дата внесення змiн до установчих документiв 28.04.2014 № 13241050010001024
Види дiяльностi за КВЕД 15.20 Виробництво взуття
Отриманi лiцензiї Не має
Iнформацiя про депозитарну установу ПАТ КБ «Хрещатик»

Середня кiлькiсть працiвникiв 128
Кiлькiсть акцiонерiв 1520
Останнi збори акцiонерiв 25.04.2014 р.
Директор Товмасян Вардан Арамайсович
Головний бухгалтер Бадида Маряна Олексiївна
Фiнансова звiтнiсть за 2013 рiк складена у вiдповiдностi до П(С)БО 1 «Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi».
Облiкова полiтика по ПАТ “Ужгородська взуттєва фабрика” була затверджена наказом по Товариству № 1 вiд 01 сiчня 2013 р.
Аудитори не спостерiгали за iнвентаризацiєю наявних активiв та зобов'язань, але на пiдприємствi цю процедуру виконувала iнвентаризацiйна комiсiя, якiй ми висловлюємо довiру, згiдно вимог МСА. Нами були виконанi процедури, якi обґрунтовують думку, що цi активи та зобов'язання наявнi.
Вiдображенi у фiнансовiй звiтностi суми активiв, зобов’язань, власного капiталу, результатiв дiяльностi в цiлому вiдповiдають даним бухгалтерського облiку, справедливо та достовiрно вiдображають фiнансовий стан Товариства згiдно з визначеною Концептуальною основою.
При веденнi бухгалтерського облiку та пiдготовцi фiнансових звiтiв товариство дотримується принципiв автономностi, безперервної дiяльностi, перiодичностi, фактичної собiвартостi, нарахування та вiдповiдностi доходiв i витрат, повного висвiтлення, послiдовностi, обачностi, єдиного грошового вимiрника.
Форма ведення бухгалтерського облiку – журнально-ордерна.
Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму:
q Аудиторська фiрма “АУДИТ”;
q Свiдоцтво Аудиторської палати України № 0037 про внесення до Реєстру суб’єктiв аудиторської дiяльностi затверджене Рiшенням Аудиторської палати України №98 вiд 26 сiчня 2001 року, термiн дiї до 04 листопада 2015 року;
q Свiдоцтво Аудиторської палати України про вiдповiднiсть системи контролю якостi вiд 24.12.2014 р. №0515 видане Рiшенням АПУ 304/4;
q 89600, Україна, Закарпатська область, м. Мукачево, пл. Миру, 19/1;
q тел. 5-41-16, тел./факс 4-49-91.

Аудитори, якi здiйснили аудиторську перевiрку
Номер, серiя, дата видачi та термiн дiї сертифiката аудитора Кiлару Юлiя Олександрiвна, сертифiкат аудитора серiя А № 000201 вiд 17.02.1994 р., термiн дiї до 17.02.2018 р., Рiшення АПУ 264/2 вiд 31.01.2013 р.
Танчук Василь Петрович, сертифiкат аудитора серiя А № 003171 вiд 25 червня 1997 р. термiн дiї 25.06.2016 р., Рiшення АПУ № 231/2 вiд 26.05.2011 р.

Основнi вiдомостi про умови договору на проведення аудиту:
Договiр на проведення аудиту вiд 23.03.2015 р. № 11.
Дата початку та дата закiнчення проведення аудиту:
Аудит проведений в перiод з 23 березня 2015 р. по 20 квiтня 2014 р.
Директор по аудиту Аудитор
_______________ Ю.О. Кiлару _______________В.П. Танчук

20.04.2015 р.
89600, Україна, Закарпатська область, м. Мукачево, пл. Миру, 19/1
тел. 5-41-16, тел./факс 4-49-91
E-mail: kilaru@audit.mk.uzhgorod.ua
www.audit.mk.uz.ua


Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2014

1

0

2

2013

2

1

3

2012

0

0

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

 

Акціонери

 

X

Депозитарна установа

 

X

Інше (запишіть): --

Ні

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

 

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X

 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

 

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

Так

Ні

Підняттям карток

X

 

Бюлетенями (таємне голосування)

 

X

Підняттям рук

 

X

Інше (запишіть): --

Ні

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Додатковий випуск акцій

X

 

Унесення змін до статуту

 

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

 

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

 

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

 

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

 

X

Інше (запишіть): --

Ні

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

 

(осіб)

Кількість членів наглядової ради

3

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

1

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

2

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

1

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

1

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

3

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

 

Так

Ні

Стратегічного планування

 

X

Аудиторський

 

X

З питань призначень і винагород

 

X

Інвестиційний

 

X

Інші (запишіть)

немає комiтетiв

Інші (запишіть)

--

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

Ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

 

Інше (запишіть)

--

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

 

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

 

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

 

X

Відсутність конфлікту інтересів

 

X

Граничний вік

 

X

Відсутні будь-які вимоги

X

 

Інше (запишіть): --

 

X

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

 

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

X

 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

 

X

Інше (запишіть)

--

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

 

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Ні

Так

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Ні

Так

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Ні

Ні

Так

Ні

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Ні

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) НіЯкі документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

 

X

Положення про наглядову раду

X

 

Положення про виконавчий орган

 

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

 

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

 

X

Положення про акції акціонерного товариства

 

X

Положення про порядок розподілу прибутку

 

X

Інше (запишіть):

--

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

 

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Так

Ні

Ні

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Ні

Так

Так

Ні

Ні

Інформація про склад органів управління товариства

Ні

Так

Так

Ні

Ні

Статут та внутрішні документи

Так

Ні

Так

Ні

Ні

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Ні

Так

Так

Ні

Ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

 

Так

Ні

Не проводились взагалі

 

X

Менше ніж раз на рік

 

X

Раз на рік

X

 

Частіше ніж раз на рік

 

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

 

X

Наглядова рада

 

X

Виконавчий орган

X

 

Інше (запишіть)

--

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

 

З якої причини було змінено аудитора?

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

 

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

 

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

 

X

Інше (запишіть)

--

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

 

Так

Ні

Ревізійна комісія (ревізор)

X

 

Наглядова рада

 

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

 

X

Стороння компанія або сторонній консультант

 

X

Перевірки не проводились

 

X

Інше (запишіть)

--

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

 

Так

Ні

З власної ініціативи

 

X

За дорученням загальних зборів

X

 

За дорученням наглядової ради

 

X

За зверненням виконавчого органу

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

 

X

Інше (запишіть)

--

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

 

Так

Ні

Випуск акцій

X

 

Випуск депозитарних розписок

 

X

Випуск облігацій

 

X

Кредити банків

X

 

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

 

X

Інше (запишіть): --

 

 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

 

Так, плануємо розпочати переговори

 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

X

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

 

Не визначились

 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Так

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: --

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: --

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

--


 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2015 | 01 | 01

Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УЖГОРОДСЬКА ВЗУТТЄВА ФАБРИКА"

за ЄДРПОУ

05502344

Територія

 

за КОАТУУ

2110100000

Організаційно-правова форма господарювання

 

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності

 

за КВЕД

15.20

Середня кількість працівників

128

 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

 

Адреса

88000, Україна, м.Ужгород, вул. Мукачiвська,44

 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

 

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

 

 

за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

V

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2014 р.

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

1

2

3

4

5

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

1000

0

3

0

первісна вартість

1001

2

3

0

накопичена амортизація

1002

2

0

0

Незавершені капітальні інвестиції

1005

15

53

0

Основні засоби:

1010

9808

9502

0

первісна вартість

1011

20740

21087

0

знос

1012

10932

11585

0

Інвестиційна нерухомість:

1015

0

0

0

первісна вартість

1016

0

0

0

знос

1017

0

0

0

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств


1030


0


0


0

інші фінансові інвестиції

1035

0

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

0

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

0

Гудвіл

1050

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

0

Усього за розділом I

1095

9823

9558

0

II. Оборотні активи

Запаси

1100

276

249

0

Виробничі запаси

1101

0

244

0

Незавершене виробництво

1102

0

0

0

Готова продукція

1103

0

1

0

Товари

1104

0

4

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

89

77

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами


1130


267


808


0

з бюджетом

1135

41

120

0

у тому числі з податку на прибуток

1136

0

0

0

з нарахованих доходів

1140

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

1

592

0

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

0

0

0

Готівка

1166

0

0

0

Рахунки в банках

1167

0

0

0

Витрати майбутніх періодів

1170

0

0

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань


1181


0


0


0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

резервах незароблених премій

1183

0

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

0

2

0

Усього за розділом II

1195

674

1848

0

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

0

Баланс

1300

10497

11406

0

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

198

1599

0

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

12914

12914

0

Додатковий капітал

1410

0

0

0

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

0

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

-12693

-13452

0

Неоплачений капітал

1425

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

1430

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

419

1061

0

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

8287

7551

0

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

0

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду)

1531

0

0

0

резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)

1532

0

0

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)

1533

0

0

0

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

0

0

0

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

8287

7551

0

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

0

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

0

за товари, роботи, послуги

1615

485

1647

0

за розрахунками з бюджетом

1620

11

40

0

за у тому числі з податку на прибуток

1621

0

19

0

за розрахунками зі страхування

1625

41

62

0

за розрахунками з оплати праці

1630

86

137

0

за одержаними авансами

1635

0

516

0

за розрахунками з учасниками

1640

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

0

0

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

1168

392

0

Усього за розділом IІІ

1695

1791

2794

0

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

0

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

10497

11406

0

 

Примітки

у 2014 роцi було придбано виробниче обладнання

Керівник

Товмасян В.А.

Головний бухгалтер

Бадида М.О.


 

 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2015 | 01 | 01

Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УЖГОРОДСЬКА ВЗУТТЄВА ФАБРИКА"

за ЄДРПОУ

05502344

 

(найменування)

 

 

 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2014 р.

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

9363

4014

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

0

0

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( 8891 )

( 4495 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

( 0 )

( 0 )

Валовий:
 прибуток


2090


472


0

 збиток

2095

( 0 )

( 481 )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

219

538

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Адміністративні витрати

2130

( 1251 )

( 871 )

Витрати на збут

2150

( 18 )

( 0 )

Інші операційні витрати

2180

( 120 )

( 494 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2181

( 0 )

( 0 )

Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2182

( 0 )

( 0 )

Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток


2190


0


0

 збиток

2195

( 698 )

( 1308 )

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

0

0

Інші доходи

2240

0

33

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 39 )

( 1142 )

Втрати від участі в капіталі

2255

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

2270

( 0 )

( 0 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток


2290


0


0

 збиток

2295

( 737 )

( 2417 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

22

0

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
 прибуток


2350


0


0

 збиток

2355

( 759 )

( 2417 )

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

5543

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

0

5543

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

0

0

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

0

5543

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

-759

3126

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

 

Матеріальні затрати

2500

617

552

Витрати на оплату праці

2505

1641

1390

Відрахування на соціальні заходи

2510

595

510

Амортизація

2515

674

371

Інші операційні витрати

2520

6651

2675

Разом

2550

10178

5498

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

 

Середньорічна кількість простих акцій

2600

1522819

188819

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

1522819

188819

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

-0.49842

12.80062

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

-0.49842

12.80062

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

 

Примітки

Збитки пiдприємства зменшилися в порiвняннi iз 2013 роком.

Керівник

Товмасян В.А.

Головний бухгалтер

Бадида М.О.


 

 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2015 | 01 | 01

Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УЖГОРОДСЬКА ВЗУТТЄВА ФАБРИКА"

за ЄДРПОУ

05502344

 

(найменування)

 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2014 р.

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)


3000


9323


4258

Повернення податків і зборів

3005

183

61

у тому числі податку на додану вартість

3006

183

56

Цільового фінансування

3010

28

49

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

534

0

Надходження від повернення авансів

3020

907

0

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках

3025

0

0

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

0

0

Надходження від операційної оренди

3040

45

0

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

0

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

1142

2472

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)


3100


( 7056 )


( 3243 )

Праці

3105

( 1403 )

( 1421 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 646 )

( 642 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 171 )

( 178 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

( 3 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість

3117

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів

3118

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату авансів

3135

( 876 )

( 0 )

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами

3150

( 0 )

( 0 )

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

( 0 )

( 0 )

Інші витрачання

3190

( 3146 )

( 1357 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

-1136

-1

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

0

необоротних активів

3205

0

0

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

0

дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

0

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

0

0

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

( 0 )

( 0 )

необоротних активів

3260

( 22 )

( 0 )

Виплати за деривативами

3270

( 0 )

( 0 )

Витрачання на надання позик

3275

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3290

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

-22

0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:
Власного капіталу

3300

1401

0

Отримання позик

3305

0

0

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

0

0

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

( 0 )

( 0 )

Погашення позик

3350

0

0

Сплату дивідендів

3355

( 0 )

( 0 )

Витрачання на сплату відсотків

3360

( 29 )

( 0 )

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

( 214 )

( 0 )

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

( 0 )

( 0 )

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3390

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

1158

0

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

0

-1

Залишок коштів на початок року

3405

0

1

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

34

Залишок коштів на кінець року

3415

0

0

 

Примітки

Надходження вiд реалiзацiї збiльшились в порiвняннi iз попереднiм роком власлiдок девальвацiї нацiональної валюти.

Керівник

Товмасян В.А.

Головний бухгалтер

Бадида М.О.


 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2015 | 01 | 01

Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УЖГОРОДСЬКА ВЗУТТЄВА ФАБРИКА"

за ЄДРПОУ

05502344

 

(найменування)

 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2014 р.

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

надходження

видаток

надходження

видаток

1

2

3

4

5

6

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

3500

0

0

0

0

Коригування на:
амортизацію необоротних активів

3505

0

X

0

X

збільшення (зменшення) забезпечень

3510

0

0

0

0

збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць

3515

0

0

0

0

збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій

3520

0

0

0

0

Прибуток (збиток) від участі в капіталі

3521

0

0

0

0

Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання

3522

0

0