Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Генеральний директор       Товмасян Вардан Арамаiсович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 30.04.2013
(дата)


Річна інформація емітента цінних паперів
за 2012 рік

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента
ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УЖГОРОДСЬКА ВЗУТТЄВА ФАБРИКА"
1.2. Організаційно-правова форма емітента
Відкрите акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
05502344
1.4. Місцезнаходження емітента
Закарпатська , -, 88000, м. Ужгород, Мукачiвська, 44
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента
(03122) 3-43-43 (0312) 61-31-24
1.6. Електронна поштова адреса емітента
obuv@ukrpost.net
2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 29.04.2013
(дата)
2.2. Річна інформація опублікована у бюлетень "Цiнii Папери України" 82   30.04.2013
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
2.3. Річна інформація розміщена на сторінці www.stockmarket.gov.ua в мережі Інтернет 30.04.2013
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента:
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента X
б) інформація про державну реєстрацію емітента X
в) банки, що обслуговують емітента X
г) основні види діяльності X
ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств
е) інформація про рейтингове агентство
є) інформація про органи управління емітента
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці X
4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента X
6. Інформація про загальні збори акціонерів X
7. Інформація про дивіденди X
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента X
б) інформація про облігації емітента
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
г) інформація про похідні цінні папери
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
10. Опис бізнесу X
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
в) інформація про зобов'язання емітента X
г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції X
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
14. Інформація про стан корпоративного управління X
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
20. Основні відомості про ФОН
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
24. Правила ФОН
25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку X
26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії)
27. Аудиторський висновок X
28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
30. Примітки У 29.05.2012 роцi були скликанi черговi збори акцiонерiв, але вони не вiдбулися у звязку iз вiдсутнiстю кворуму.

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
3.1.1. Повне найменування
ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УЖГОРОДСЬКА ВЗУТТЄВА ФАБРИКА"
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)
ВАТ "Ужгородська взуттєва фабрика"
3.1.3. Організаційно-правова форма
Відкрите акціонерне товариство
3.1.4. Поштовий індекс
88000
3.1.5. Область, район
Закарпатська , -
3.1.6. Населений пункт
м. Ужгород
3.1.7. Вулиця, будинок
Мукачiвська, 44
3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
3.2.1. Серія і номер свідоцтва
385059
3.2.2. Дата державної реєстрації
09.10.1995
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво
Виконавчий комiтет Ужгородської мiської ради
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)
198259.95
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)
198259.95
3.3. Банки, що обслуговують емітента
3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ КБ "Хрещатик"
3.3.2. МФО банку
300670
3.3.3. Поточний рахунок
26006001076473
 
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
ПАТ КБ "Хрещатик"
3.3.5. МФО банку
300670
3.3.6. Поточний рахунок
26006001076473
3.4. Основні види діяльності
15.20 Виробництво взуття
46.42 Оптова торгiвля одягом i взуттям
68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого майна

4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
- - -- - - 0.000000000000
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
2897 акцiонерiв. д/н д/н д/н 100.00000000000
Усього 100.00000000000

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб): 123
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб): 5
Середня заробiтна плата на пiдприємствi складає 1150-1500 грн.
Всi робочi, якi задiянi безпосередньо у виробництвi, мають вiдрядну заробiтну плату. Тобто їх зарплата залежить вiд об"єму виконаних робiт. Виплата зарпалати здiйснюється двiчi в мiсяць по строкам затвердженим колективним договором.
Заборгованостi по зарплатi та податкам пiдприємство не має.
Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб): 15
Фонд оплати працi: 2081 тис.грн.
Факти змiни розмiру фонду оплати працi, його збiльшення або зменшення вiдносно попереднього року:
зменшився в зв"язкузменшенням обсягiв виробництва та зменшенням заробiтних плат.

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
6.1.1. Посада
Генеральний директор
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Товмасян В.А.
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
ВР 238100 29.03.2006 Ужгородським МВ УМВС України в Закарпатськiй обл.
6.1.4. Рік народження**
1958
6.1.5. Освіта**
Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
23
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "Ужгородська взуттєва фабрика", голова правлiння.
6.1.8. Опис
За 2011р. винагорода складає 28420 грн.В натуральнiй формi винагороду не отримував. Права та обов"язки регламентуються Статутом товариства. На iнших посадах не працював. Непогашеної судимостi не має. Працює на данцi посадi iз 2004р.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Голова Спостережної ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кончович Т.С.
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
ВО 26783 19.06.1997 Ужгородським МВ УМВС України в Закарпатськiй обл.
6.1.4. Рік народження**
1941
6.1.5. Освіта**
сердня-спецiальна
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
34
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "Ужгородська взуттєва фабрика", модельєр,головний модел"єр, головний iнженер,
6.1.8. Опис
Винагороду за посаду Голови Спостережної ради не отримував. Права та обов"язки регламентуються Статутом товариства. Працює на посадi директора по виробництву товариства. Працює на данiй посадi iз 2004р. Непогашеної судимостi не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Член Спостережної ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Гукасян Р.Х.
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
ВО 136315 18.06.1996 Ужгородським МВ УМВС України в Закарпатськiй обл.
6.1.4. Рік народження**
1957
6.1.5. Освіта**
Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
14
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Приватний пiдприємець
6.1.8. Опис
Винагороду за посаду члена Спостережної Ради не отримувала. Права та обов"язки регламентуються Статутом товариства. Непогашеної судимостi не має. Працює Приватним пiдприємцем.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Член Спостережної Ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
ВТФ "Вiкторiя-В"
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н 13603160 д/н
6.1.4. Рік народження**
0
6.1.5. Освіта**
д/н
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
0
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
д/н
6.1.8. Опис
Юридична адреса: Ужгородський р-н, смт. Середнє, вул. Борканюка, 63.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Голова Ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Ковач А.Г.
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
ВО 377628 29.12.1997 Ужгородським МВ УМВС України в Закарпатськiй обл.
6.1.4. Рік народження**
1953
6.1.5. Освіта**
Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
23
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
начальник технологiчної лабораторiї товариства, начальник цеха №4 товариства, начальник виробничого вiддiлу товариства головний диспетчер. ВАТ "Ужгородська взуттєва фабрика",
6.1.8. Опис
Винагороду за посаду голови Ревiзiйної комiсiї не отримувала. Права та обов"язки регламентуються Статутом товариства. Працює головним диспетчером товариства з 1998р. Непогашеної судимостi не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Генеральний директор Товмасян В.А. ВР 238100 29.03.2006 Ужгородським МВ УМВС України в Закарпатськiй обл. 16.09.1998 58198 30.82200000000 58198 0 0 0
Голова Спостережної ради Кончович Т.С. ВО 26783 19.06.1997 Ужгородським МВ УМВС України в Закарпатськiй обл. 16.09.1998 223 0.11800000000 223 0 0 0
Член Спостережної ради Гукасян Р.Х. ВО 136315 18.06.1996 Ужгородським МВ УМВС України в Закарпатськiй обл. 19.10.1998 30430 16.11600000000 30430 0 0 0
Голова Ревiзiйної комiсiї Ковач А.Г. ВО 377628 29.12.1997 Ужгородським МВ УМВС України в Закарпатськiй обл. 16.09.1998 171 0.09100000000 171 0 0 0
Усього 89022 47.05600000000 89022 0 0 0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Товмасян В.А. ВР 238100 29.03.2006 Ужгородським МВ УМВС України в Закарпатськiй обл. 16.09.1998 58198 30.82200000000 58198 0 0 0
Гукасян Р.Х. ВО 136315 18.06.1996 Ужгородським МВ УМВС України в Закарпатськiй обл. 19.10.1998 30430 16.11600000000 30430 0 0 0
Усього 88628 46.938000000000 88628 0 0 0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 29.05.2012
Кворум зборів** 47.820000000000
Опис Загальнi збори не вiдбулися у звязку iз вiдсутнiстю кворуму.

9. Інформація про дивіденди

За результатами звітнього періоду За результатами періоду, що передував звітньому
за простими акціями за привілейованими акціями за простими акціями за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн. 0.000 0.000 0.000 0.000
Нарахування дивідендів на одну акцію, грн. 0.000 0.000 0.000 0.000
Сума виплачених дивідендів, грн. 0.000 0.000 0.000 0.000
Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів 01.01.2013 01.01.2013 01.01.2013 01.01.2013
Дата виплати дивідендів 01.01.2013 01.01.2013 01.01.2013 01.01.2013
Опис Дата закриття реєстру для виплати дивiдендiв по простих акцiях (за звiтний перiод): не було Дата закриття реєстру для виплати дивiдендiв по привiлейованих акцiях (за звiтний перiод): не було Дата початку виплати дивiдендiв (за звiтний перiод): не було Дата закiнчення виплати дивiдендiв: не було

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи АФ "Сентан"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 22087958
Місцезнаходження 88000 Україна Закарпатська Ужгородський м.Ужгород вул. Собранецька 132/5
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 4653
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 28.02.2013
Міжміський код та телефон 0503721118
Факс 0312 613635
Вид діяльності Юридична особа, яка надає аудиторськi послуги
Опис За рiшенням наглядової ради та генерального директора був змiнений аудитор для проведення перевiрки за 2012 рiк.

11. Відомості про цінні папери емітента

11.1. Інформація про випуски акцій
Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
28.01.2011 08/07/1/11 Закарпатське ТУ ДКЦПФР UA4000119002 Бездокументарні іменні 1.050 188819 198259.950 100.00000000000
Опис Iнформацiя про внутрiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: не здiйснюється Iнформацiя про зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента не здiйснюється Iнформацiя щодо факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах: не здiйснюється Мета додаткової емiсiї: не було Спосiб розмiщення: не розмiщувались
 

12. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
ВАТ "Ужгородська взуттєва фабрика" одне з настарiших взуттєвих пiдприємств Закарпатської областi .Заснована у 1945 роцi на базi кустарної майстернi. 24.06.92 року на базi Закарпатського виробничо-торгового взуттєвого об'єднання створене орендне пiдприємство "Ужгородська взуттєва фабрика". ВАТ "Ужгородська взуттєва фабрика" заснована органiзацiєю орендарiв орендного пiдприємства "Ужгородська взуттєва фабрика" та акцiонерами (фiзичними особами - власниками акцiй) згiдно Установчого договору вiд 28 вересня 1995 року шляхом перетворення орендного пiдприємства "Ужгородська взуттєва фабрика" у акцiонерне товариство вiдповiдно до Закону України "про господарськi товариства". У 1998 роцi на Загальних зборах акцiонерiв було обране нове керiвництво фабрики на чолi з Варданом Товмасяном. В цьому ж роцi був пiдписаний контракт на виготовлення взуття з вiдомою нiмецькою фiрмою Ricosta. По сьогоднiшнiй день ця фiрма є основним замовником на пiдприємствi.
Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом
Пiдприємство знаходиться у м.Ужгород, вул. Мукачiвська,44 .На територiї 1,19 де компактно розташованi один розкрiйник, два заготовочнi, експерементальний та допомiжнi цехи. Виробнича площа 4500 м.кв., складська 2500 м.кв., адмiнiстративна 620 м.кв. Органiзацiйна структура пiдприємства - лiнiйна. Кожен пiдлеглий має лише одного керiвника, який i виконує всi адмiнiстративнi та спецiальнi функцiї у вiдповiдному пiдроздiлi. Безпосередньо Генеральному Директору пiдпорядкованi: пров.iнженер по охоронi працi, секретар-друкарка, начальник бюро кадрiв, директор по виробництву, помiчник директора, виконавчий директор, головний економiст, головний бухгалтер. Дочiрнiх представництв i фiлiй не має. Змiн в органцiзацiйнiй структурi не було.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій
не надходило
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Система бухгалтерського облiку, що використовується на пiдприємствi, вiдповiдає нацiональним стандартам бухгалтерського облiку. Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на пiдставi дiйсних даних бухгалтерського облiку i достовiрно та повно надає фiнансову iнформацiя про ВАТ "Ужгородська взуттєва фабрика" станом на 31 грудня 2011 року згiдно з нормативними вимогами щодо бухгалтерського облiку та звiтностi в Українi. На пiдприємствi затверджено облiкову полiтику, яка у звiтньому перiодi не змiнювалася. Встановлений метод нарахування амортизацiї основних фондiв та iнших необоротних активiв згiдно Стандарту №7, а саме виробничих вiд залишкової вартостi, невиробничих основних фондiв, та нематерiальних активiв - прямолiнiйним методом. Запаси облiковуються по фактичнiй вартостi придбання. облiк розрахунку з дебiторами ведеться згiдно П(с) БО 10. Дебiторська заборгованiсть класифiкована на поточну та сумнiвну. Резервування засобiв для майбутнiх виплат i платежiв не здiйснюється
Текст аудиторського висновку
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(Звiт незалежного аудитора)
щодо фiнансової звiтностi вiдкритого
акцiонерного товариства «Ужгородська
взуттєва фабрика» станом на 31 грудня 2012 року.
Аудиторська фiрма ”СЕНТАН ” в особi директора Танчука Василя Петровича та аудитора Риляк Iрини Василiвни здiйснила аудиторську перевiрку фiнансової звiтностi на пiдставi контракту № 3/2013-А вiд 01 квiтня 2013 року вiдкритого акцiонерного товариства «Ужгородська взуттєва фабрика», яке знаходиться за адресою: 88000, Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Мукачiвська № 44.
Основними видами дiяльностi пiдприємства згiдно Статуту є:
КОД Вид дiяльностi
15.20 Виробництво взуття
46.42 Оптова торгiвля одягом i взуттям
46.90 Неспецiалiзована оптова торгiвля
47.72 Роздрiбна торгiвля взуттям i шкiряними виробам в спецiалiзованих магазинах
68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна
Перевiрка проводилась з 01 квiтня по 26 квiтня 2013 року по даних:
- “Балансу ”;
- “Звiту про фiнансовi результати ”;
- “Звiту про рух грошових коштiв ”;
- “Звiту про власний капiтал “;
- “Примiток до рiчної фiнансової звiтностi ” за 2012 рiк.
Аудиторську перевiрку проведено вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (Стандарт 700: "Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi", 705 "Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора ”, 706 "Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора", 540 «Аудит облiкових оцiнок, в тому числi облiкових оцiнок за справедливою вартiстю, та пов’язанi з ними розкриття iнформацiй», 710 “Порiвняльна iнформацiя – вiдповiднi показники i порiвняльна фiнансова звiтнiсть ”, 720 “Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть ”, та iнших стандартiв, що стосуються пiдготовки аудиторського висновку, а також Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), затвердженого рiшенням ДКЦПФР України вiд 29.09.2011 N 1360 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 28 листопада 2011 р. за N 1358/20096.
Цi стандарти вимагають вiд аудитора дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатнього рiвня впевненостi в тому, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудиторська перевiрка включала вивчення (шляхом тестування) доказiв, якi пiдтверджують суми i розкриття iнформацiї у фiнансових звiтах пiдприємства. Аудиторська перевiрка включала також оцiнку застосованих принципiв бухгалтерського облiку й суттєвих попереднiх оцiнок, здiйснених управлiнським персоналом, а також оцiнку загального подання фiнансових звiтiв.
При проведенi перевiрки аудитор керувався Цивiльним та Господарським Кодексами України, Законами України “Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в України”, “Про акцiонернi товариства «, “Про аудиторську дiяльнiсть « та iншими законодавчими актами у сферi господарської дiяльностi i оподаткування, нацiональними положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку П(С)БО, Мiжнародними стандартами аудиту.
Вiдповiдальнiсть за стан бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi несе управлiнський персонал товариства. Аудиторська фiрма “СЕНТАН” несе вiдповiдальнiсть за висловлення думки щодо цих фiнансових звiтiв на пiдставi проведеної перевiрки у вiдповiдностi з загальноприйнятими нормами закону України “Про аудиторську дiяльнiсть ”.
Ми вважаємо, що проведена аудиторська перевiрка є достатньо вагомою пiдставою для прийняття обґрунтованого рiшення щодо ведення бухгалтерського облiку та складання звiтностi, а також дає обґрунтовану пiдставу для висловлення своєї думки.
Стан бухгалтерського облiку.
Облiкова полiтика по пiдприємству визначена наказом № 31 вiд 01.03.2011 р. та була незмiнною на протязi всього перiоду, що перевiрявся. Облiк ведеться по журнально-ордернiй системi вiдповiдно до Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй та Iнструкцiї про застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй, затверджених Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30 листопада 1999 року N 291 зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 21 грудня 1999 р. за N 892/4185 iз змiнами внесеними наказами N 1012 вiд 09.12.2002, N 671 вiд 12.12.2003, N вiд 24.09.2004 N 717 вiд 20.10.2005, N 1176 вiд 11.12.2006, N 1213 вiд 19.12.2006, N 353 вiд 05.03.2008, N 1238вiд 14.10.2008, N 664 вiд 31.05.2011 N 1591 вiд 09.12.2011 за допомогою комп’ютера по програмi 1 С бухгалтерiя 7.7. Органiзацiя бухгалтерського облiку в достатнiй мiрi вiдповiдає вимогам П(С)БО N 1 та iнших нормативних документiв з цих питань.
Рiчна iнвентаризацiя за 2012 рiк проведена згiдно наказу № 21/11-В вiд 21.11.2012р. вiдповiдно до вимог Наказу Мiнiстерства фiнансiв України вiд 11 серпня 1994 року N 69, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 26 серпня 1994 р. за N 202/412 Про Iнструкцiю по iнвентаризацiї основних засобiв, нематерiальних активiв, товарно-матерiальних цiнностей, грошових коштiв i документiв та розрахункiв (iз змiнами i доповненнями, внесеними наказами Мiнiстерства фiнансiв України вiд 5 грудня 1997 року N 268, вiд 26 травня 2000 року N 115, N 268 вiд 05.12.97 , N 115 вiд 26.05.2000 , N 731 вiд 22.11.2004 , N 353 вiд 05.03.2008 , N 832 ) вiд 05.08.2010 , N 1116 вiд 08.09.2011. Та вiдповiдно ст. 6 пiдроздiлу 4 р. ХХ Податкового кодексу України №2755- VI вiд 02.12.10 р. (зi змiнами та доповненнями).
Внаслiдок того, що ми не брали участi в її проведеннi, оцiнка достовiрностi робиться лише з наявних документiв.
Фiнансова звiтнiсть складається та подається своєчасно вiдповiдно до вимог “Порядку подання фiнансової звiтностi ”, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 лютого 2000 р. № 419 iз змiнам внесеними згiдно з Постановами КМ N 1543 вiд 12.10.2000, N 1777 вiд 31.12.2004, N 384 вiд 26.05.2005, N 601 вiд 27.04.2006, N 1047 вiд 30.09.2009, N 879 вiд 29.09.2010, N 433 вiд 20.04.2011, N 968 вiд 07.09.2011, N 1223 вiд 30.11.2011.

Облiк основних засобiв, нематерiальних активiв, iнших необоротних
матерiальних активiв та їх зносу (амортизацiї).
Аналiтичний та синтетичний облiк основних засобiв в цiлому вiдповiдає вимогам П(С)БО N 7 "Основнi засоби".
Вiдображення в облiку та звiтностi надходжень, реалiзацiї, лiквiдацiї та iншого вибуття, iнвентаризацiї, ремонту, модернiзацiї та переоцiнки основних засобiв повнiстю вiдповiдає вимогам П(С)БО N 7 "Основнi засоби".
Амортизацiя основних засобiв нараховувалася вiдповiдно до Податкового кодексу України №2755- VI вiд 02.12.10 р. (зi змiнами та доповненнями) роздiл III Податок на прибуток пiдприємств ст.ст.145 -146.
Склад нематерiальних активiв, достовiрнiсть i повнота їх оцiнки вiдповiдно до П(С)БО N 8 "Нематерiальнi активи" ведеться правильно так само як i вiдображення в облiку зносу (амортизацiї) нематерiальних активiв.
Станом на 31 грудня 2012 року по даних балансу рахується основних засобiв на суму 11331 тис. грн. по первiснiй вартостi.
Вiдповiдно до Наказу Мiнiстерства фiнансiв України «Про примiтки до рiчної фiнансової звiтностi вiд 29 листопада 2000 року N 302 Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 11 грудня 2000 р. за N 904/5125 (Iз змiнами i доповненнями, внесеними
наказами Мiнiстерства фiнансiв України вiд 25 листопада 2002 року N 989,
вiд 28 жовтня 2003 року N 602, вiд 14 жовтня 2008 року N 1238,
вiд 25 вересня 2009 року N 1125, вiд 9 грудня 2011 року N 1591) не розкрита вартiсть оформлених у заставу основних засобiв.
Активи пiдприємства, вiдповiдно до його облiкової полiтики, визначенi та оцiненi

Облiк фiнансових iнвестицiй:
Фiнансових iнвестицiй пiдприємство немає.
Облiк оборотних активiв та розрахункiв.
Облiк запасiв вiдповiдає порядку визнання та первiсної оцiнки придбання запасiв згiдно П (С)БО N 9 "Запаси" та забезпечує незмiннiсть визначення методiв оцiнки вибуття запасiв протягом звiтного перiоду, а також правильнiсть оцiнки запасiв на дату балансу згiдно з прийнятою на пiдприємствi облiковою полiтикою.
Дебiторська заборгованiсть в цiлому визнається та оцiнюється вiдповiдно до П (С)БО N 10 "Дебiторська заборгованiсть". Визначення величини резерву сумнiвних боргiв не проводиться.
Станом на 31 грудня 2012 року по даних балансу загальна сума дебiторської заборгованостi складала 903 тис грн., з них:
- Чиста реалiзацiйна вартiсть по
розрахунках за роботи, послуги - 602 тис. грн.
- за розрахунками з бюджетом - 63 тис. грн.
- iнша поточна дебiторська заборгованiсть - 238 тис. грн.
У 2012 роцi дебiторська заборгованiсть зменшилась на 689 тис. грн.
Станом на 31 грудня 2012 року загальна сума дебiторської заборгованостi вiдповiдно до Наказу Мiнiстерства фiнансiв України «Про примiтки до рiчної фiнансової звiтностi вiд 29 листопада 2000 року N 302 Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 11 грудня 2000 р. за N 904/5125 (Iз змiнами i доповненнями, внесеними наказами Мiнiстерства фiнансiв України вiд 25 листопада 2002 року N 989, вiд 28 жовтня 2003 року N 602, вiд 14 жовтня 2008 року N 1238, вiд 25 вересня 2009 року N 1125, вiд 9 грудня 2011 року N 1591) не розкрита за строками її не погашення.
Облiк розрахункiв ведеться вiдповiдно до Iнструкцiї про безготiвковi розрахунки в Українi в нацiональнiй валютi, затвердженої постановою Правлiння НБУ вiд 21.01.2004 р. № 22 (зi змiнами та доповненнями).
Ведення касових розрахункiв вiдповiдає вимогам Положення про ведення касових операцiй у нацiональнiй валютi в Українi, затверджене постановою Правлiння НБУ вiд 15.12.2004 р. № 637 (iз змiнами та доповненнями.
Записи в реєстрах синтетичного облiку вiдповiдають даним аналiтичного облiку. Фактичнi залишки коштiв на рахунках в банках та касi вiдповiдають даним бухгалтерського облiку та звiтностi.
Витрати виробництва та обiгу.
Витрати виробництва та обiгу облiковуються у вiдповiдностi до вимог П(С)БО N 16 "Витрати" .
Податковий облiк валових витрат ведеться вiдповiдно до Податкового кодексу України роздiл III Податок на прибуток пiдприємств.
Облiк зобов’язань.
Всi зобов’язання, вiдображенi у фiнансовiй звiтностi, реальнi, пiдтверджуються iнвентаризацiєю та актами звiрки. Визнання, облiк та оцiнка вiдстрочених податкових зобов'язань не ведеться вiдповiдно до П (С)БО N 11 "Зобов'язання".
Пiдприємство має довгостроковi зобов'язання по валютним кредитам банкiв згiдно балансу в сумi 5446 тис. грн., зобов’язання збiльшились на 124 тис. грн.. внаслiдок збiльшення курсу євро. Погашення заборгованостi на протязi 2012 року не здiйснювалось. Облiк та вiдображення в балансi довгострокових зобов'язань зроблено вiрно.
Облiк та вiдображення в балансi поточних зобов'язань зроблено цiлком вiрно.
Вартiсть чистих активiв
Вартiсть чистих активiв товариства зменшилась на 2559 тис. грн. та становить -2707 тис. грн., що не вiдповiдає вимогам чинного законодавства, зокрема статтi 155 “Статутний капiтал акцiонерного товариства ” Цивiльного кодексу України, п.3, а також рiшенню ДКЦПФР вiд 17.11.2004 р. № 485 Про схвалення Методичних рекомендацiї щодо визначення вартостi чистих активiв.
Вiдомостi про iпотечнi облiгацiї
Iпотечних облiгацiй товариство не випускало, а також зобов’язань за борговими та iпотечними цiнними паперами немає.

Вiдомостi про особливу iнформацiю емiтента

На протязi 2012 Зберiгачем цiнних паперiв є Публiчне акцiонерне товариство "Комерцiйний банк "Хрещатик", яке знаходиться за адресою : 01001 м.Київ, вул.Хрещатик, будинок 8-А
Вся iнформацiя висвiтлена належним чином вiдповiдно до ст. 41 Закону України Про цiннi папери та фондовий ринок.
Виконання значних правочинiв.
У 2012 р. товариство не здiйснювало значних правочинiв.

Стан корпоративного управлiння
Стан корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту вiдповiдає Закону України "Про акцiонернi товариства". Функцiї внутрiшнього аудиту вiдсутнi. Ревiзiйна комiсiя обрана у складi 3 членiв. Засiдання керiвних органiв товариства проводяться своєчасно, їх рiшення не суперечать чинному законодавству.
Власний капiтал, його структура та призначення.
Власний капiтал визначений правильно i адекватно вiдображений у фiнансовiй звiтностi.
Станом на 1 сiчня 2013 року проголошений статутний фонд ВАТ «Ужгородська взуттєва фабрика» складає 198 259,95 (сто дев’яносто вiсiм тисяч двiстi п’ятдесят дев’ять гривень 95 коп. ) гривень, який розподiлено 188191 (сто вiсiмдесят вiсiм тисяч вiсiмсот дев’ятнадцять) простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 1,05 грн. кожна. Статутний капiтал сформовано вiдповiдно акту оцiнки вартостi майна орендного пiдприємства затвердженого начальником регiонального вiддiлення ФДМУ п. Iльтьо I.В. 28.04.94. Слiд звернути увагу на те, що статутний капiтал менше передбаченого чинним законодавством, чистi оборотнi активи пiдприємства становлять - 2707 тисяч гривень i менш за мiнiмальний розмiр статутного капiталу згiдно ч.1 ст.144 Закону «Про акцiонернi товариства» та статтi 155 “Статутний капiтал акцiонерного товариства ” Цивiльного кодексу України, п.3, а також рiшенню ДКЦПФР вiд 17.11.2004 р. № 485 Про схвалення Методичних рекомендацiї щодо визначення вартостi чистих активiв.
Розмiр статутного капiталу вiдповiдає установчим документам, зареєстрованих за № 07350 вiд 17.03.2004 року.
Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв ВАТ «Ужгородська взуттєва фабрика» (Протокол №12 вiд 25.09-29.11.2010) 28 сiчня 2011 року Товариство змiнило Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй у зв’язку зi змiною форми iснування акцiй з документарної у бездокументарну.
Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй вiд 28.01.2011 р. реєстрацiйний № 08/07/11, видане Закарпатським територiальним управлiнням Державної комiсiї з цiнних та фондового ринку.
Емiсiя власних цiнних паперiв у звiтному перiодi не проводилася.
Аналiтичний облiк до рахунку 40 "Статутний капiтал" ведеться правильно. Так само правильно вiдображено в облiку iнший додатковий капiтал та його використання.
Головними власниками акцiй ВАТ «Ужгородська взуттєва фабрика» є:
- громадянин України - Товмасян Вардан Арамайсович, який володiє 58 198 (п’ятдесят вiсiм тисяч сто дев’яносто вiсiм) акцiй, або 30,82 % їх загальної кiлькостi;
- громадянка України - Гукасян Рузанна Хачiковна, яка володiє 30 430 ( тридцять тисяч чотириста тридцять) акцiй, або 16,12 % їх загальної кiлькостi.
Фiнансовi результати дiяльностi ВАТ «Ужгородська взуттєва фабрика» по сутi повнiстю та правильно вiдображаються у фiнансовiй звiтностi, всi форми звiтностi по сутi повнiстю вiдповiдають одна однiй.
За 2012 рiк товариство одержало 2559 тис. грн. збиткiв, що на 1743 тис. грн. бiльше нiж в 2011 роцi.
Ми вважаємо, що фiнансова звiтнiсть ВАТ «Ужгородська взуттєва фабрика» “Баланс ”, “Звiт про фiнансовi результати за 2012 рiк ”, “Звiт про рух грошових коштiв за 2012 рiк ”, “Звiт про власний капiтал “, “Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2012 рiк “ за винятком iнформацiї вказаної в попереднiх параграфах не мiстять помилок, вiдповiдають одна однiй i дають достатньо об’єктивне та неупереджене уявлення про неї в усiх суттєвих аспектах по якiй зроблено аудит, та на пiдставi якої вона була складена вiдповiдно до застосовної концептуальної основи фiнансової звiтностi. Але в наслiдок суттєвих невiдповiдностей до низки нормативно правових актiв якi регулюють дiяльнiсть Акцiонерних товариств в Українi робиться негативний висновок.
Сертифiкат аудитора серiя А № 003171 (Танчук В.П.), сертифiкат аудитора серiя А № 005956 (Риляк I.В.) та свiдоцтво про внесення в Реєстр суб’єктiв аудиторської дiяльностi ТОВ Аудиторської фiрми “ СЕНТАН “ № 4653 згiдно рiшення Аудиторської палати України вiд 28 лютого 2013 року № 265/3 ( чинне до 28 лютого 2018 року).
.
Директор
Аудиторської фiрми “ СЕНТАН ” ВАСИЛЬ ТАНЧУК
26 квiтня 2013 року

Адреса: м. Ужгород, вул.. Собранецька, 132/5
Контракт № 1/2013-А вiд 21 березня 2013 року.
Аудиторська перевiрка проводилась з 21 березня по 25 квiтня 2013 року .
Телефон 0503721118.
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання
ВАТ "Ужгородська взуттєва фабрика" надає послуги по пошиву заготовок верху взуття, а також випускає невеликими партiями дитяче, модельне чоловiче та жiноче взуття. В середньому на рiк, випускається понад 300 тис.пар продукцiї, яка вiдповiдає свiтовим стандартам та якостi. Основним замовником та споживачем являється фiрма Ricosta KFT Угорщина, яка надає для виконання своїх замовлень на давальницьких умовах сировину та обладнання. Також пiдприємство надає послуги по пошиттю шкiр-галантерейних виробiв. Ринок взуття на сьогоднiшний день по Українi домiнує в строну збiльшення iмпорту взуття. За останнi роки рiзко вирiс iмпорт дешевої китайської продукцiї. По оцiнкам госстандарту, тiльки 25% складає продукцiя власного виробництва, вся iнша - 20% взуття вiдомих iноземних фiрм i 55% взуттяiноземних фiрм неясного походження. Вiдсутнiсть передових технологiй, належних кадрiв, низька культура виробництва неякiсна сировина, фактори якi зумовлюють становище вiтчизняного виробника як на внутрiшньому та i на зовнiшньому ринку. Вiтчiзнянi виробники на сьогоднiшнiй день не можуть конкурувати на ринку споживача, задовiльнивши його потреби. Робота по давальницьких схемах, частково на сьогоднiшнiй день рiшає проблему взуттєвикiв. Якiсть сировини, розробка моделей, збут продукцiї повнiстю перекладається на плечi заказчикiв. Перспективи ж розвитку як повнiстю легкої промисловостi, так Ужгородської взуттєвої фабрики зв'язанi не з частковим виконанням послуг по пошиву взуття, а з виробництвом власного, конкурентоздатного готового взуття, а для цього необхiдно: - проводити полiтику захисту вiтчизняного виробника, шляхом митно-тарифного регулювання; - пiльгове кредитування пiдприємств легкої промисловостi; - стимулювання розвитку сировииної бази; - маркетинговi дослiдження; - впровадження науково-технiчного прогресу; - розширення партнерських зв'язкiв; - вiдродження власної школи пiдготовки кадрiв. Фабрика не залежить вiд сезонних змiн.
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування
За останнi п"ять рокiв вiдбулися такi змiни у вартостi основних засобiв (первiсна вартiсть у тис. грн.
Рiк Придбано Вибуло
2008 115,4 1978,4
2009 939,0 60,1
2010 4,0 4,0
2011 37,7 128,9
2012 0,0 1335,1
У 2012р. Пiдприємство не планує iнвестицiї.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
Станом на 31 грудня 2012 року рахується основних засобiв
Залишкова вартiсть - 4779,1 тис.грн
Первiсна вартiсть - 11333,8 тис.грн
Знос - 6554,7 тис.грн.
Ступiнь зносу основних засобiв:
1 група - 0%
3 група - 52%
4 група - 88%
6 група - 99%
Ступiнь використання основних засобiв: 85%
Сума нарахованого зносу: 482,8 тис.грн.
Суттєвi змiни у вартостi основних засобiв зумовленi: реаллiзацiєю окремих об"єктiв
Iнформацiя про всi обмеження на використання майна емiтента: все нерухоме майно знаходиться в заставi у вiддiленнi ПIБ у м. Ужгорордi
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень
Полiтична та економiчна нестабiльнiсть у державi, що вiдштовхує потенцiйного iнвестора. Брак обiгових коштiв. Основнi iстотнi проблеми: - домiнацiя дешевого iмпортного взуття, що приводить до витеснення української продукцiї з масових сегментiв ринку; - податкова полiтика держави, iз-за великих податкiв у пiдприємств не залишається коштiв для розвитку виробництва; - промисловiсть вiдчуває гостру нехватку державних iнвестицiй; - низькiий рiвень культури i технологiї виробництва, вiдставання вiд промисловостi ведучих країн.; - полiтична нестабiльнiсть у свiтi, що значно випливає на свiтовий ринок, перерозподiл виробництва взуття мiж країнами. По оцiнкам спецiалiстiв в свiтi, виробляється в рiк 12 млрд. пар 10-частину займають країни Європи, Iтальянськi, Португальськi та Iспанськi коипанiї.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства
Штрафнi санкцiї за порушення чинного законодавства не виплачувались
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента
Збiльшення обсягiв виробництва, додаткове залучення обiгових коштiв, забезпечення робочим капiталом поточних потреб шляхом пiдвищення заробiтної плати. Щодо фiнансування дiяльностi емiтента: - залучечення зовнiшнього фiнансування, фiнансування частини необоротних активiв шляхом довгострокових зобов'язань, покращення структури дебiторської заборгованостi, її зменшення.
Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів
Контракт на виготовлення заготовок верху взуття iз давальницької сировини заказчика №11-11/R вiд 21.11.2011р. з фiрмою "Ricosta KFT" Угорщина на загальну суму вартостi послуг 8000000 Євро. Контракт дiє до 31.12.2017р.
Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
Планується збiльшення обсягiв реалiзацiїї послуг не менше нiж на 25 вiдсоткiв. У 2013-2014р. планується налагодити випуск готової продукцiї -жiночого та чоловiчого взуття. Реконструкцiїї пiдприємства не планується у зв"язку з недостатньою кiлькiстю коштiв.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік
В даний час дослiдження та розробки не проводяться.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається
Судових справ до товариства немає
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі
Збитки Товариства в 2012р. збiльшилися. На протязi 2012року в основному виникнення збиткiв по бухгалтерському облiку вiдбулося за рахунок того, що: 1) основнi фонди морально та фiзично зношенi i значна сума коштiв була витрачена на їх ремонт; 2) понесенi витрати (в тому числi амортвiдрахування) на утримання соцiальної сфери; 3) сплата процентiв по кредиту; 4)зменшення заказiв по пошиву взуття
Збиток
у 2008р. складає 3187 тис.грн.
у 2009р. складає 107 тис.грн.
у 2010р.складає 497 тис.грн.
у 2011р.складає 816 тис.грн.
у 2012р.складає 2559 тис.грн.

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 5862.000 4753 0.000 0 5862.000 4753
будівлі та споруди 5508.000 4580 0.000 0 5508.000 4580
машини та обладнання 344.000 157 0.000 0 344.000 157
транспортні засоби 0.000 0 0.000 0 0.000 0
інші 10.000 16 0.000 0 10.000 16
2. Невиробничого призначення: 36.000 26 0.000 0 36.000 26
будівлі та споруди 35.000 26 0.000 0 35.000 26
машини та обладнання 0.000 0 0.000 0 0.000 0
транспортні засоби 0.000 0 0.000 0 0.000 0
інші 1.000 0 0.000 0 1.000 0
Усього 5898.000 4779 0.000 0 5898.000 4779
Опис Термiни та умови користування основними засобами (за основними групами): Первiсна вартiсть основних засобiв: 11333,8 Ступiнь зносу основних засобiв: 1 група - 0% 3 група - 53% 4 група - 88% 4 група - 99% Ступiнь використання основних засобiв: 81% Сума нарахованого зносу: 482,8 тис.грн. Суттєвi змiни у вартостi основних засобiв зумовленi: реаллiзацiєю окремих об"єктiв Iнформацiя про всi обмеження на використання майна емiтента: все нерухоме майно знаходиться в заставi у вiддiленнi ПIБ у м. Ужгорордi
13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) -2707 -148
Статутний капітал (тис. грн.) 198.000 198.000
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 198.000 198.000
Опис Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний перiоди вiдповiдно до "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств", затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змiн показникiв фiнансової звiтностi).
Висновок Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства менша вiд статутного капiталу. Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України не дотримуються.
13.3. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 5446 X X
у тому числі:  
Довгостроковий кредит 06.02.2006 3044 14 05.02.2009
Довгостроковий кредит 30.07.2007 2402 14 28.06.2012
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 26 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 635 X X
Інші зобов'язання X 2582 X X
Усього зобов'язань X 8689 X X
Опис: Товариство має два кредита у Промiнвестбанку.
13.4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
№ з/п Основний вид продукції Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції
у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тис.грн.) у відсотках до всієї виробленої продукції у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тіс. грн.) у відсотках до всієї реалізованої продукції
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Послуги по пошиву взуття 156858 4873 100 156858 4873 100
13.5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1 2 3
1 Витрати на оплату працi 43
2 Вiдрахування на соцiальнi заходи 16
3 Матерiальнi затрати 19
4 Амортизацiя 10
5 Iншi операцiйнi витрати 12

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

ІНФОРМАЦІЯ
про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2012 0 0
2 2011 0 0
3 2010 1 1

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія X
Акціонери X
Реєстратор X
Депозитарій X
Інше (запишіть): -- Ні

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): -- Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так Ні
Реорганізація X
Внесення змін до статуту товариства X
Прийняття рішення про зміну типу товариства X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень X
Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень X
Інше (запишіть): -- Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради 3
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 1
Кількість представників держави 0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 2
Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 1
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 1

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 3

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) немає комiтетiв
Інші (запишіть) --

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) --

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): -- X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) --

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні) Так

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.


Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1


Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?
Загальні збори акціонерів Засідання наглядової ради Засідання правління
Члени правління (директор) Так Ні Так
Загальний відділ Ні Ні Ні
Члени наглядової ради (голова наглядової ради) Ні Так Ні
Юридичний відділ (юрист) Ні Ні Ні
Секретар правління Ні Ні Ні
Секретар загальних зборів Ні Ні Ні
Секретар наглядової ради Ні Ні Ні
Корпоративний секретар Ні Ні Ні
Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами Ні Ні Ні
Інше(запишіть): -- Ні Ні Ні

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Ні Так Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання голови правління Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання членів правління Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання голови наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів правління Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження аудитора Ні Ні Так Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Ні Так Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Ні

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган (правління) X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): --

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет- сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Ні Ні
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Так Так Ні Ні
Інформація про склад органів управління товариства Ні Так Так Ні Ні
Статут та внутрішні документи Так Ні Так Ні Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні Ні Так Ні Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Так Так Ні Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні) Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Правління або директор X
Інше (запишіть) --

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

З якої причини було змінено аудитора?
Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) --

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?
Так Ні
Ревізійна комісія X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) --

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) --

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): --
X

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років X
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Так

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?
Так Ні
Не задовольняв професійний рівень особи X
Не задовольняли умови договору з особою X
Особу змінено на вимогу:
акціонерів X
суду X
Інше (запишіть) --

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: 26.04.2013 ; яким органом управління прийнятий: --

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: --
Інформація щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року --

Звіт про корпоративне управління*

Мета провадження діяльності фінансової установи
--
Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.
--
Факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.
--
Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або відсутність таких заходів.
--
Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або відсутність такої системи.
--
Інформація щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю).
--
Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або їх відсутність.
--
Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.
--
Інформація про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року, або їх відсутність.
--
Інформація про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.
--
Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року.
--
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.
--
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі.
--
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року.
--
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.
--
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі протягом останіх п`яти років.
--
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.
--
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність механізму розгляду скарг.
--
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги.
--
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг).
--
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.
--

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2013 | 04 | 09
Підприємство ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УЖГОРОДСЬКА ВЗУТТЄВА ФАБРИКА" за ЄДРПОУ 05502344
Територія за КОАТУУ 2110100000
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 231
Орган державного управління за КОДУ -
Вид економічної діяльності за КВЕД 15.20
Середня кількість працівників 123
Одиниця виміру: тис.грн.
Адреса Україна м. Ужгород Мукачiвська, 44
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):    
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V
за міжнародними стандартами фінансової звітності
Баланс
на 01.01.2013 р.
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
- залишкова вартість 010 0 0
- первісна вартість 011 2 2
- накопичена амортизація 012 ( 2 ) ( 2 )
Незавершені капітальні інвестиції 020 15 15
Основні засоби:
- залишкова вартість 030 6143 4779
- первісна вартість 031 14072 11331
- знос 032 ( 7929 ) ( 6552 )
Довгострокові біологічні активи:
- справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
- первісна вартість 036 0 0
- накопичена амортизація 037 ( 0 ) ( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції:
- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 0 0
- інші фінансові інвестиції 045 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 0 0
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0
Знос інвестиційної нерухомості 057 0 0
Відстрочені податкові активи 060 0 0
Гудвіл 065 0 0
Інші необоротні активи 070 0 0
Гудвіл при консолідації 075 0 0
Усього за розділом I 080 6158 4794
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 301 281
Поточні біологічні активи 110 0 0
Незавершене виробництво 120 0 0
Готова продукція 130 1 1
Товари 140 2 2
Векселі одержані 150 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
- чиста реалізаційна вартість 160 682 602
- первісна вартість 161 682 602
- резерв сумнівних боргів 162 ( 0 ) ( 0 )
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
- за бюджетом 170 263 63
- за виданими авансами 180 0 0
- з нарахованих доходів 190 0 0
- із внутрішніх розрахунків 200 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 647 238
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
- в національній валюті 230 4 1
- у т.ч. в касі 231 0 0
- в іноземній валюті 240 0 0
Інші оборотні активи 250 15 0
Усього за розділом II 260 1915 1188
III. Витрати майбутніх періодів 270 0 0
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0
Баланс 280 8073 5982
Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 198 198
Пайовий капітал 310 0 0
Додатковий вкладений капітал 320 0 0
Інший додатковий капітал 330 7371 7371
Резервний капітал 340 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -7717 -10276
Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 370 ( 0 ) ( 0 )
Накопичена курсова різниця 375 0 0
Усього за розділом I 380 -148 -2707
Частка меншості 385 0 0
II. Забезпечення наступних виплат та платежів
Забезпечення виплат персоналу 400 0 0
Інші забезпечення 410 0 0
Сума страхових резервів 415 0 0
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0
Цільове фінансування 420 0 0
З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) 421 0
Усього за розділом II 430 0 0
ІІІ. Довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банків 440 5322 5446
Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 0 0
Відстрочені податкові зобов’язання 460 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 470 0 0
Усього за розділом III 480 5322 546
ІV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500 0 0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 0 0
Векселі видані 520 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 875 938
Поточні зобов’язання за розрахунками:
- з одержаних авансів 540 0 0
- з бюджетом 550 27 26
- з позабюджетних платежів 560 0 0
- зі страхування 570 83 111
- з оплати праці 580 177 232
- з учасниками 590 0 0
- із внутрішніх розрахунків 600 0 0
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
Інші поточні зобов'язання 610 1737 1936
Усього за розділом IV 620 2899 3243
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640 8073 5982
Примітки Вартiсть основних фондiв зменшилася у звязку iз продажем швейного цеху в Мукачiвському р-нi
Керівник Товмасян Вардан Арамаiсович
Головний бухгалтер Товмасян Вардан Арамаiсович

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2013 | 01 | 01
Підприємство ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УЖГОРОДСЬКА ВЗУТТЄВА ФАБРИКА" за ЄДРПОУ 05502344
Територія за КОАТУУ 2110100000
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 231
Орган державного управління за СПОДУ -
Вид економічної діяльності за КВЕД 15.20
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):    
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за 01.01.2013 р.
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 4872 7013
Податок на додану вартість 015 0 46
Акцизний збір 020 ( 0 ) ( 0 )
025 ( 0 ) ( 0 )
Інші вирахування з доходу 030 ( 0 ) ( 0 )
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 4872 6967
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 040 ( 5472 ) ( 6040 )
Валовий:
- прибуток 050 0 927
- збиток 055 ( 600 ) ( 0 )
Інші операційні доходи 060 959 8763
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 061 0 0
Адміністративні витрати 070 ( 1023 ) ( 1598 )
Витрати на збут 080 ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні витрати 090 ( 1803 ) ( 8051 )
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 091 ( 0 ) ( 0 )
Фінансові результати від операційної діяльності:
- прибуток 100 0 41
- збиток 105 ( 2467 ) ( 0 )
Доход від участі в капіталі 110 0 0
Інші фінансові доходи 120 0 0
Інші доходи 130 0 0
З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131) 131 0
Фінансові витрати 140 ( 0 ) ( 834 )
Втрати від участі в капіталі 150 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 160 ( 92 ) ( 15 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
- прибуток 170 0 0
- збиток 175 ( 2559 ) ( 808 )
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 176 0 0
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 177 ( 0 ) ( 0 )
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 ( 0 ) ( 8 )
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності:
- прибуток 190 0 0
- збиток 195 ( 2559 ) ( 816 )
Надзвичайні:
- доходи 200 0 0
- витрати 205 ( 0 ) ( 0 )
Податки з надзвичайного прибутку 210 ( 0 ) ( 0 )
Частка меншості 215 0 0
Чистий:
- прибуток 220 0 0
- збиток 225 ( 2559 ) ( 816 )
Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Матеріальні затрати 230 710 1022
Витрати на оплату праці 240 2081 2415
Відрахування на соціальні заходи 250 755 882
Амортизація 260 483 498
Інші операційни витрати 270 3228 3665
Разом 280 7257 8482
III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 300 188.80000000 188.80000000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 188.80000000 188.80000000
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 0 0.00000000
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330 0 0.00000000
Дивіденди на одну просту акцію 340 0 0.00000000
Примітки Збитки пiдприємства збiльшилися внаслiдок рiзкого зменшення обемiв виробництва та збiльшення собiвартостi продукцiї.
Керівник Товмасян Вардан Арамаiсович
Головний бухгалтер Товмасян Вардан Арамаiсович

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2013 | 01 | 01
Підприємство ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УЖГОРОДСЬКА ВЗУТТЄВА ФАБРИКА" за ЄДРПОУ 05502344
Територія за КОАТУУ 2110100000
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 231
Орган державного управління за СПОДУ -
Вид економічної діяльності за КВЕД 15.20
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):    
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Звіт про рух грошових коштів
за 01.01.2013 р.
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 5332 7383
Погашення векселів одержаних 015 0 0
Покупців і замовників авансів 020 0 0
Повернення авансів 030 0 3
Установ банків відстотків за поточними рахунками 035 0 0
Бюджету податку на додану вартість 040 284 83
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045 0 0
Отримання субсидій, дотацій 050 0 0
Цільового фінансування 060 47 80
Борників неустойки (штрафів, пені) 070 0 0
Інші надходження 080 3196 9644
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 090 ( 3187 ) ( 3928 )
Авансів 095 ( 0 ) ( 0 )
Повернення авансів 100 ( 0 ) ( 89 )
Працівникам 105 ( 1802 ) ( 2099 )
Витрат на відрядження 110 ( 0 ) ( 10 )
Зобов'язань з податку на додану вартість 115 ( 5 ) ( 1 )
Зобов'язань з податку на прибуток 120 ( 12 ) ( 27 )
Відрахувань на соціальні заходи 125 ( 844 ) ( 968 )
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130 ( 224 ) ( 323 )
Цільових внесків 140 ( 5 ) ( 19 )
Інші витрачання 145 ( 2817 ) ( 9825 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 -37 -96
Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 -37 -96
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Реалізація:
- фінансових інвестицій 180 0 0
- необоротних активів 190 0 0
- майнових комплексів 200 0 0
Отримані:
- відсотки 210 0 0
- дивіденди 220 0 0
Інші надходження 230 0 0
Придбання:
- фінансових інвестицій 240 ( 0 ) ( 0 )
- необоротних активів 250 ( 0 ) ( 15 )
- майнових комплексів 260 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 270 ( 0 ) ( 15 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 0 0
Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 0 -15
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження власного капіталу 310 0 0
Отримані позики 320 0 0
Інші надходження 330 0 0
Погашення позик 340 ( 0 ) ( 40 )
Сплачені дивіденди 350 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 360 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 0 -40
Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 0 -40
Чистий рух коштів за звітній період 400 -37 -151
Залишок коштів на початок року 410 4 152
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 34 3
Залишок коштів на кінець року 430 1 4
Примітки Надходження вiд реалiзацiї зменшилися в порiвняннi iз попереднiм роком внаслiдок глибокої економiчної кризи в Европi.
Керівник Товмасян Вардан Арамаiсович
Головний бухгалтер Товмасян Вардан Арамаiсович

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2013 | 01 | 01
Підприємство ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УЖГОРОДСЬКА ВЗУТТЄВА ФАБРИКА" за ЄДРПОУ 05502344
Територія за КОАТУУ 2110100000
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 231
Орган державного управління за СПОДУ -
Вид економічної діяльності за КВЕД 15.20
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):    
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Звіт про власний капітал
за 01.01.2013 р.
Стаття Код Статутний капітал Пайовий капітал Додатковий вкладений капітал Інший додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток Неоплачений капітал Вилучений капітал Разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Залишок на початок року 010 198 0 0 7371 0 7717 0 0 148
Коригування:
Зміна облікової політики 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 050 198 0 0 7371 0 7717 0 0 148
Переоцінка активів:
Дооцінка основних засобів 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка основних засобів 070 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Дооцінка незавершеного будівництва 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка незавершеного будівництва 090 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Дооцінка нематеріальних активів 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка нематеріальних активів 110 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
120 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 130 0 0 0 0 0 2559 0 0 2559
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди) 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до статутного капіталу 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0
170 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0
200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток) 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплений акцій (часток) 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі:
Списання невідшкодованих збитків 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Безкоштовно отримані активи 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0
280 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін в капіталі 290 0 0 0 0 0 2559 0 0 2559
Залишок на кінець року 300 198 0 0 7371 0 10276 0 0 2707
Примітки Власний капiтал пiдприємства зменшився внаслiдок збiльшення отриманих збиткiв у звiтному роцi.
Керівник Товмасян Вардан Арамаiсович
Головний бухгалтер Товмасян Вардан Арамаiсович

Примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік
I. Нематеріальні активи
Групи нематеріальних активів Код рядка Залишок на початок року Надійшло за рік Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності за рік Інші зміни за рік Залишок на кінець року
первісна (пероцінена) вартість накопичена амортизація первісної (переоціненої вартості) накопиченої амортизації первісна (пероцінена) вартість накопичена амортизація первісної (переоціненої вартості) накопиченої амортизації первісна (пероцінена) вартість накопичена амортизація
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Права користування природними ресурсами 010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Права користування майном 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Права на комерційні позначення 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Права на об'єкти промислової властивості 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Авторське право та суміжні з ним права 050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші нематеріальні активи 070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гудвіл 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081) 0
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082) 0
вартість створених підприємством нематеріальних активів (083) 0
З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084) 0
З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (085) 0
II. Основні засоби
Групи основних засобів Код рядка Залишок на початок року Надійшло за рік Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності за рік Інші зміни за рік Залишок на кінець року у тому числі
одержані за фінансовою орендою передані в оперативну оренду
первісна (пероцінена) вартість знос первісної (переоціненої вартості) зносу первісна (пероцінена) вартість знос первісної (переоціненої вартості) зносу первісна (пероцінена) вартість знос первісна (пероцінена) вартість знос первісна (пероцінена) вартість знос
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Земельні ділянки 100 245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 245 0 0 0 0 0
Інвестиційна нерухомість 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Капітальні витрати на поліпшення земель 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Будинки, споруди та передавальні пристрої 120 10418 4875 0 0 0 1016 212 378 0 0 0 9402 5041 0 0 0 0
Машини та обладнання 130 2348 2016 0 0 0 868 792 98 0 0 0 1480 1322 0 0 0 0
Транспортні засоби 140 58 45 0 0 0 0 0 3 0 0 0 58 48 0 0 0 0
Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 150 1003 993 0 0 0 856 856 4 0 0 0 147 141 0 0 0 0
Тварини 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Багаторічні насадження 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші основні засоби 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бібліотечні фонди 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Малоцінні необоротні матеріальні активи 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тимчасові (нетитульні) споруди 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Природні ресурси 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інвентарна тара 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Предмети прокату 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші необоротні матеріальні активи 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом 260 14072 7929 0 0 0 2740 1860 483 0 0 0 11332 6552 0 0 0 0
З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності (261) 0
вартість оформлених у заставу основних засобів (262) 0
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (263) 0
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264) 0
основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (264.1) 0
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (265) 0
залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (265.1) 0
З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266) 0
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267) 0
З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268) 0
Вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269) 0
III. Капітальні інвестиції
Найменування показника Код рядка За рік На кінець року
1 2 3 4
Капітальне будівництво 280 0 12
Придбання (виготовлення) основних засобів 290 0 3
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних засобів 300 0 0
Придбання (створення) нематеріальних активів 310 0 0
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів 320 0 0
Інші 330 0 0
Разом 340 0 0
Капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) 0
Фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) 0
IV. Фінансові інвестиції
Найменування показника Код рядка За рік На кінець року
довгострокові поточні
1 2 3 4 5
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:
асоційовані підприємства
350 0 0 0
дочірні підприємства 360 0 0 0
спільну діяльність 370 0 0 0
Б. Інші фінансові інвестиції в:
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств
380 0 0 0
акції 390 0 0 0
облігації 400 0 0 0
інші 410 0 0 0
Разом (розд. А + розд. Б) 420 0 0 0
З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: за собівартістю (421) 0
за справедливою вартістю (422) 0
за амортизованою вартістю (423) 0
З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: за собівартістю (424) 0
за справедливою вартістю (425) 0
за амортизованою собівартістю (426) 0
V. Доходи і витрати
Найменування показника Код рядка Доходи Витрати
1 2 3 4
А. Інші операційні доходи і витрати
Операційна оренда активів
440 53 53
Операційна курсова різниця 450 564 731
Реалізація інших оборотних активів 460 63 32
Штрафи, пені, неустойки 470 0 0
Утримання об'єктів житлово-комунального соціально-культурного призначення 480 0 0
Інші операційні доходи і витрати 490 279 996
у тому числі:
відрахування до резерву сумнівних боргів
491 X 0
непродуктивні витрати і втрати 492 X 0
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:
асоційовані підприємства
500 0 0
дочірні підприємства 510 0 0
спільну діяльність 520 0 0
В. Інші фінансові доходи і витрати
Дивіденди
530 0 X
Проценти 540 X 0
Фінансова оренда активів 550 0 0
Інші фінансові доходи і витрати 560 0 0
Г. Інші доходи та витрати
Реалізація фінансових інвестицій
570 0 0
Доходи від об'єднання підприємств 580 0 0
Результат оцінки корисності 590 0 0
Неопераційна курсова різниця 600 0 0
Безоплатно одержані активи 610 0 X
Списання необоротних активів 620 X 92
Інші доходи і витрати 630 0 0
Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631) 0
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами (632) 0 %
Фінансові витрати, включені до собівартості продукції основної діяльності (633) 0
VI. Грошові кошти
Найменування показника Код рядка На кінець року
1 2 3
Каса 640 0
Поточний рахунок у банку 650 1
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) 660 0
Грошові кошти в дорозі 670 0
Еквіваленти грошових коштів 680 0
Разом 690 1
З рядка 070 графа 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено (691) 0
VII. Забезпечення і резерви
Види забезпечень і резервів Код рядка Залишок на початок року Збільшення за звітний рік Використано у звітному році Сторновано використану суму у звітному році Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення Залишок на кінець року
нараховано (створено) додаткові відрахування
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам 710 0 0 0 0 0 0 0
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення 720 0 0 0 0 0 0 0
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов’язань 730 0 0 0 0 0 0 0
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію 740 0 0 0 0 0 0 0
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов’язань щодо обтяжливих контрактів 750 0 0 0 0 0 0 0
760 0 0 0 0 0 0 0
770 0 0 0 0 0 0 0
Резерв сумнівних боргів 775 0 0 0 0 0 0 0
Разом 780 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Запаси
Найменування показника Код рядка Балансова вартість на кінець року Переоцінка за рік
збільшення чистої вартості реалізації уцінка
1 2 3 4 5
Сировина і матеріали 800 185 0 0
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби 810 0 0 0
Паливо 820 0 0 0
Тара і тарні матеріали 830 0 0 0
Будівельні матеріали 840 0 0 0
Запасні частини 850 0 0 0
Матеріали сільськогосподарського призначення 860 0 0 0
Поточні біологічні активи 870 0 0 0
Малоцінні та швидкозношувані предмети 880 96 0 0
Незавершене виробництво 890 0 0 0
Готова продукція 900 1 0 0
Товари 910 2 0 0
Разом 920 283 0 0
З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації (921) 0
переданих у переробку (922) 0
оформлених в заставу (923) 0
переданих на комісію (924) 0
Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925) 0
Балансу запаси, призначені для продажу (926) 0
IX. Дебіторська заборгованість
Найменування показника Код рядка Всього на кінець року у т.ч. за строками не погашення
до 3 місяців від 3 до 6 місяців від 6 до 12 місяців
1 2 3 4 5 6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 940 602 513 2 87
Інша поточна дебіторська заборгованість 950 238 10 0 228
Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) 0
Із рядків 930 і 950 графа 3 заборгованість з пов’язаними сторонами (952) 0
X. Нестачі і втрати від псування цінностей
Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 0
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970 0
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072) 980 0
XI. Будівельні контракти
Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110 0
Заборгованість на кінець звітного року:
- валова замовників 1120 0
- валова замовникам 1130 0
- з авансів отриманих 1140 0
Сума затриманих коштів на кінець року 1150 0
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами 1160 0
XII. Податок на прибуток
Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Поточний податок на прибуток 1210 0
Відстрочені податкові активи:
- на початок звітного року 1220 0
- на кінець звітного року 1225 0
Відстрочені податкові зобов’язання:
- на початок звітного року 1230 0
- на кінець звітного року 1235 0
Включено до Звіту про фінансові результати - усього 1240 0
у тому числі:
- поточний податок на прибуток 1241 0
- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1242 0
- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань 1243 0
Відображено у складі власного капіталу - усього 1250 0
у тому числі:
- поточний податок на прибуток 1251 0
- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1252 0
- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань 1253 0
XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Нараховано за звітний рік 1300 483
Використано за рік - усього 1310 0
в тому числі на:
- будівництво об’єктів 1311 0
- придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів 1312 0
- з них машини та обладнання 1313 0
- придбання (створення) нематеріальних активів 1314 0
- погашення отриманих на капітальні інвестиції позик 1315 0
1316 0
1317 0
XIV. Біологічні активи

Групи біологічних активів Код рядка Обліковуються за первісною вартістю Обліковуються за справедливою вартістю
Залишок на початок року Надійшло за рік Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності Вигоди від відновлення корисності Залишок на кінець року Залишок на початок року Надійшло за рік Зміни вартості за рік Вибуло за рік Залишок на кінець року
первісна вартість накопичена амортизація первісна вартість накопичена амортизація первісна вартість накопичена амортизація
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Довгострокові біологічні активи - усього
у тому числі:
1410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
робоча худоба 1411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
продуктивна худоба 1412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
багаторічні насадження 1413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
інші довгострокові біологічні активи 1415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Поточні біологічні активи - усього
у тому числі:
1420 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
тварини на вирощуванні та відгодівлі 1421 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі) 1422 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
1423 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
інші поточні біологічні активи 1424 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
Разом 1430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування (1431) 0
З рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (1432) 0
З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності (1433) 0

Інформація щодо аудиторського висновку

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(Звiт незалежного аудитора)
щодо фiнансової звiтностi вiдкритого
акцiонерного товариства «Ужгородська
взуттєва фабрика» станом на 31 грудня 2012 року.
Аудиторська фiрма ”СЕНТАН ” в особi директора Танчука Василя Петровича та аудитора Риляк Iрини Василiвни здiйснила аудиторську перевiрку фiнансової звiтностi на пiдставi контракту № 3/2013-А вiд 01 квiтня 2013 року вiдкритого акцiонерного товариства «Ужгородська взуттєва фабрика», яке знаходиться за адресою: 88000, Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Мукачiвська № 44.
Основними видами дiяльностi пiдприємства згiдно Статуту є:
КОД Вид дiяльностi
15.20 Виробництво взуття
46.42 Оптова торгiвля одягом i взуттям
46.90 Неспецiалiзована оптова торгiвля
47.72 Роздрiбна торгiвля взуттям i шкiряними виробам в спецiалiзованих магазинах
68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна
Перевiрка проводилась з 01 квiтня по 26 квiтня 2013 року по даних:
- “Балансу ”;
- “Звiту про фiнансовi результати ”;
- “Звiту про рух грошових коштiв ”;
- “Звiту про власний капiтал “;
- “Примiток до рiчної фiнансової звiтностi ” за 2012 рiк.
Аудиторську перевiрку проведено вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (Стандарт 700: "Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi", 705 "Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора ”, 706 "Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора", 540 «Аудит облiкових оцiнок, в тому числi облiкових оцiнок за справедливою вартiстю, та пов’язанi з ними розкриття iнформацiй», 710 “Порiвняльна iнформацiя – вiдповiднi показники i порiвняльна фiнансова звiтнiсть ”, 720 “Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть ”, та iнших стандартiв, що стосуються пiдготовки аудиторського висновку, а також Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), затвердженого рiшенням ДКЦПФР України вiд 29.09.2011 N 1360 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 28 листопада 2011 р. за N 1358/20096.
Цi стандарти вимагають вiд аудитора дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатнього рiвня впевненостi в тому, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудиторська перевiрка включала вивчення (шляхом тестування) доказiв, якi пiдтверджують суми i розкриття iнформацiї у фiнансових звiтах пiдприємства. Аудиторська перевiрка включала також оцiнку застосованих принципiв бухгалтерського облiку й суттєвих попереднiх оцiнок, здiйснених управлiнським персоналом, а також оцiнку загального подання фiнансових звiтiв.
При проведенi перевiрки аудитор керувався Цивiльним та Господарським Кодексами України, Законами України “Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в України”, “Про акцiонернi товариства «, “Про аудиторську дiяльнiсть « та iншими законодавчими актами у сферi господарської дiяльностi i оподаткування, нацiональними положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку П(С)БО, Мiжнародними стандартами аудиту.
Вiдповiдальнiсть за стан бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi несе управлiнський персонал товариства. Аудиторська фiрма “СЕНТАН” несе вiдповiдальнiсть за висловлення думки щодо цих фiнансових звiтiв на пiдставi проведеної перевiрки у вiдповiдностi з загальноприйнятими нормами закону України “Про аудиторську дiяльнiсть ”.
Ми вважаємо, що проведена аудиторська перевiрка є достатньо вагомою пiдставою для прийняття обґрунтованого рiшення щодо ведення бухгалтерського облiку та складання звiтностi, а також дає обґрунтовану пiдставу для висловлення своєї думки.
Стан бухгалтерського облiку.
Облiкова полiтика по пiдприємству визначена наказом № 31 вiд 01.03.2011 р. та була незмiнною на протязi всього перiоду, що перевiрявся. Облiк ведеться по журнально-ордернiй системi вiдповiдно до Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй та Iнструкцiї про застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй, затверджених Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30 листопада 1999 року N 291 зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 21 грудня 1999 р. за N 892/4185 iз змiнами внесеними наказами N 1012 вiд 09.12.2002, N 671 вiд 12.12.2003, N вiд 24.09.2004 N 717 вiд 20.10.2005, N 1176 вiд 11.12.2006, N 1213 вiд 19.12.2006, N 353 вiд 05.03.2008, N 1238вiд 14.10.2008, N 664 вiд 31.05.2011 N 1591 вiд 09.12.2011 за допомогою комп’ютера по програмi 1 С бухгалтерiя 7.7. Органiзацiя бухгалтерського облiку в достатнiй мiрi вiдповiдає вимогам П(С)БО N 1 та iнших нормативних документiв з цих питань.
Рiчна iнвентаризацiя за 2012 рiк проведена згiдно наказу № 21/11-В вiд 21.11.2012р. вiдповiдно до вимог Наказу Мiнiстерства фiнансiв України вiд 11 серпня 1994 року N 69, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 26 серпня 1994 р. за N 202/412 Про Iнструкцiю по iнвентаризацiї основних засобiв, нематерiальних активiв, товарно-матерiальних цiнностей, грошових коштiв i документiв та розрахункiв (iз змiнами i доповненнями, внесеними наказами Мiнiстерства фiнансiв України вiд 5 грудня 1997 року N 268, вiд 26 травня 2000 року N 115, N 268 вiд 05.12.97 , N 115 вiд 26.05.2000 , N 731 вiд 22.11.2004 , N 353 вiд 05.03.2008 , N 832 ) вiд 05.08.2010 , N 1116 вiд 08.09.2011. Та вiдповiдно ст. 6 пiдроздiлу 4 р. ХХ Податкового кодексу України №2755- VI вiд 02.12.10 р. (зi змiнами та доповненнями).
Внаслiдок того, що ми не брали участi в її проведеннi, оцiнка достовiрностi робиться лише з наявних документiв.
Фiнансова звiтнiсть складається та подається своєчасно вiдповiдно до вимог “Порядку подання фiнансової звiтностi ”, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 лютого 2000 р. № 419 iз змiнам внесеними згiдно з Постановами КМ N 1543 вiд 12.10.2000, N 1777 вiд 31.12.2004, N 384 вiд 26.05.2005, N 601 вiд 27.04.2006, N 1047 вiд 30.09.2009, N 879 вiд 29.09.2010, N 433 вiд 20.04.2011, N 968 вiд 07.09.2011, N 1223 вiд 30.11.2011.

Облiк основних засобiв, нематерiальних активiв, iнших необоротних
матерiальних активiв та їх зносу (амортизацiї).
Аналiтичний та синтетичний облiк основних засобiв в цiлому вiдповiдає вимогам П(С)БО N 7 "Основнi засоби".
Вiдображення в облiку та звiтностi надходжень, реалiзацiї, лiквiдацiї та iншого вибуття, iнвентаризацiї, ремонту, модернiзацiї та переоцiнки основних засобiв повнiстю вiдповiдає вимогам П(С)БО N 7 "Основнi засоби".
Амортизацiя основних засобiв нараховувалася вiдповiдно до Податкового кодексу України №2755- VI вiд 02.12.10 р. (зi змiнами та доповненнями) роздiл III Податок на прибуток пiдприємств ст.ст.145 -146.
Склад нематерiальних активiв, достовiрнiсть i повнота їх оцiнки вiдповiдно до П(С)БО N 8 "Нематерiальнi активи" ведеться правильно так само як i вiдображення в облiку зносу (амортизацiї) нематерiальних активiв.
Станом на 31 грудня 2012 року по даних балансу рахується основних засобiв на суму 11331 тис. грн. по первiснiй вартостi.
Вiдповiдно до Наказу Мiнiстерства фiнансiв України «Про примiтки до рiчної фiнансової звiтностi вiд 29 листопада 2000 року N 302 Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 11 грудня 2000 р. за N 904/5125 (Iз змiнами i доповненнями, внесеними
наказами Мiнiстерства фiнансiв України вiд 25 листопада 2002 року N 989,
вiд 28 жовтня 2003 року N 602, вiд 14 жовтня 2008 року N 1238,
вiд 25 вересня 2009 року N 1125, вiд 9 грудня 2011 року N 1591) не розкрита вартiсть оформлених у заставу основних засобiв.
Активи пiдприємства, вiдповiдно до його облiкової полiтики, визначенi та оцiненi

Облiк фiнансових iнвестицiй:
Фiнансових iнвестицiй пiдприємство немає.
Облiк оборотних активiв та розрахункiв.
Облiк запасiв вiдповiдає порядку визнання та первiсної оцiнки придбання запасiв згiдно П (С)БО N 9 "Запаси" та забезпечує незмiннiсть визначення методiв оцiнки вибуття запасiв протягом звiтного перiоду, а також правильнiсть оцiнки запасiв на дату балансу згiдно з прийнятою на пiдприємствi облiковою полiтикою.
Дебiторська заборгованiсть в цiлому визнається та оцiнюється вiдповiдно до П (С)БО N 10 "Дебiторська заборгованiсть". Визначення величини резерву сумнiвних боргiв не проводиться.
Станом на 31 грудня 2012 року по даних балансу загальна сума дебiторської заборгованостi складала 903 тис грн., з них:
- Чиста реалiзацiйна вартiсть по
розрахунках за роботи, послуги - 602 тис. грн.
- за розрахунками з бюджетом - 63 тис. грн.
- iнша поточна дебiторська заборгованiсть - 238 тис. грн.
У 2012 роцi дебiторська заборгованiсть зменшилась на 689 тис. грн.
Станом на 31 грудня 2012 року загальна сума дебiторської заборгованостi вiдповiдно до Наказу Мiнiстерства фiнансiв України «Про примiтки до рiчної фiнансової звiтностi вiд 29 листопада 2000 року N 302 Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 11 грудня 2000 р. за N 904/5125 (Iз змiнами i доповненнями, внесеними наказами Мiнiстерства фiнансiв України вiд 25 листопада 2002 року N 989, вiд 28 жовтня 2003 року N 602, вiд 14 жовтня 2008 року N 1238, вiд 25 вересня 2009 року N 1125, вiд 9 грудня 2011 року N 1591) не розкрита за строками її не погашення.
Облiк розрахункiв ведеться вiдповiдно до Iнструкцiї про безготiвковi розрахунки в Українi в нацiональнiй валютi, затвердженої постановою Правлiння НБУ вiд 21.01.2004 р. № 22 (зi змiнами та доповненнями).
Ведення касових розрахункiв вiдповiдає вимогам Положення про ведення касових операцiй у нацiональнiй валютi в Українi, затверджене постановою Правлiння НБУ вiд 15.12.2004 р. № 637 (iз змiнами та доповненнями.
Записи в реєстрах синтетичного облiку вiдповiдають даним аналiтичного облiку. Фактичнi залишки коштiв на рахунках в банках та касi вiдповiдають даним бухгалтерського облiку та звiтностi.
Витрати виробництва та обiгу.
Витрати виробництва та обiгу облiковуються у вiдповiдностi до вимог П(С)БО N 16 "Витрати" .
Податковий облiк валових витрат ведеться вiдповiдно до Податкового кодексу України роздiл III Податок на прибуток пiдприємств.
Облiк зобов’язань.
Всi зобов’язання, вiдображенi у фiнансовiй звiтностi, реальнi, пiдтверджуються iнвентаризацiєю та актами звiрки. Визнання, облiк та оцiнка вiдстрочених податкових зобов'язань не ведеться вiдповiдно до П (С)БО N 11 "Зобов'язання".
Пiдприємство має довгостроковi зобов'язання по валютним кредитам банкiв згiдно балансу в сумi 5446 тис. грн., зобов’язання збiльшились на 124 тис. грн.. внаслiдок збiльшення курсу євро. Погашення заборгованостi на протязi 2012 року не здiйснювалось. Облiк та вiдображення в балансi довгострокових зобов'язань зроблено вiрно.
Облiк та вiдображення в балансi поточних зобов'язань зроблено цiлком вiрно.
Вартiсть чистих активiв
Вартiсть чистих активiв товариства зменшилась на 2559 тис. грн. та становить -2707 тис. грн., що не вiдповiдає вимогам чинного законодавства, зокрема статтi 155 “Статутний капiтал акцiонерного товариства ” Цивiльного кодексу України, п.3, а також рiшенню ДКЦПФР вiд 17.11.2004 р. № 485 Про схвалення Методичних рекомендацiї щодо визначення вартостi чистих активiв.
Вiдомостi про iпотечнi облiгацiї
Iпотечних облiгацiй товариство не випускало, а також зобов’язань за борговими та iпотечними цiнними паперами немає.

Вiдомостi про особливу iнформацiю емiтента

На протязi 2012 Зберiгачем цiнних паперiв є Публiчне акцiонерне товариство "Комерцiйний банк "Хрещатик", яке знаходиться за адресою : 01001 м.Київ, вул.Хрещатик, будинок 8-А
Вся iнформацiя висвiтлена належним чином вiдповiдно до ст. 41 Закону України Про цiннi папери та фондовий ринок.
Виконання значних правочинiв.
У 2012 р. товариство не здiйснювало значних правочинiв.

Стан корпоративного управлiння
Стан корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту вiдповiдає Закону України "Про акцiонернi товариства". Функцiї внутрiшнього аудиту вiдсутнi. Ревiзiйна комiсiя обрана у складi 3 членiв. Засiдання керiвних органiв товариства проводяться своєчасно, їх рiшення не суперечать чинному законодавству.
Власний капiтал, його структура та призначення.
Власний капiтал визначений правильно i адекватно вiдображений у фiнансовiй звiтностi.
Станом на 1 сiчня 2013 року проголошений статутний фонд ВАТ «Ужгородська взуттєва фабрика» складає 198 259,95 (сто дев’яносто вiсiм тисяч двiстi п’ятдесят дев’ять гривень 95 коп. ) гривень, який розподiлено 188191 (сто вiсiмдесят вiсiм тисяч вiсiмсот дев’ятнадцять) простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 1,05 грн. кожна. Статутний капiтал сформовано вiдповiдно акту оцiнки вартостi майна орендного пiдприємства затвердженого начальником регiонального вiддiлення ФДМУ п. Iльтьо I.В. 28.04.94. Слiд звернути увагу на те, що статутний капiтал менше передбаченого чинним законодавством, чистi оборотнi активи пiдприємства становлять - 2707 тисяч гривень i менш за мiнiмальний розмiр статутного капiталу згiдно ч.1 ст.144 Закону «Про акцiонернi товариства» та статтi 155 “Статутний капiтал акцiонерного товариства ” Цивiльного кодексу України, п.3, а також рiшенню ДКЦПФР вiд 17.11.2004 р. № 485 Про схвалення Методичних рекомендацiї щодо визначення вартостi чистих активiв.
Розмiр статутного капiталу вiдповiдає установчим документам, зареєстрованих за № 07350 вiд 17.03.2004 року.
Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв ВАТ «Ужгородська взуттєва фабрика» (Протокол №12 вiд 25.09-29.11.2010) 28 сiчня 2011 року Товариство змiнило Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй у зв’язку зi змiною форми iснування акцiй з документарної у бездокументарну.
Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй вiд 28.01.2011 р. реєстрацiйний № 08/07/11, видане Закарпатським територiальним управлiнням Державної комiсiї з цiнних та фондового ринку.
Емiсiя власних цiнних паперiв у звiтному перiодi не проводилася.
Аналiтичний облiк до рахунку 40 "Статутний капiтал" ведеться правильно. Так само правильно вiдображено в облiку iнший додатковий капiтал та його використання.
Головними власниками акцiй ВАТ «Ужгородська взуттєва фабрика» є:
- громадянин України - Товмасян Вардан Арамайсович, який володiє 58 198 (п’ятдесят вiсiм тисяч сто дев’яносто вiсiм) акцiй, або 30,82 % їх загальної кiлькостi;
- громадянка України - Гукасян Рузанна Хачiковна, яка володiє 30 430 ( тридцять тисяч чотириста тридцять) акцiй, або 16,12 % їх загальної кiлькостi.
Фiнансовi результати дiяльностi ВАТ «Ужгородська взуттєва фабрика» по сутi повнiстю та правильно вiдображаються у фiнансовiй звiтностi, всi форми звiтностi по сутi повнiстю вiдповiдають одна однiй.
За 2012 рiк товариство одержало 2559 тис. грн. збиткiв, що на 1743 тис. грн. бiльше нiж в 2011 роцi.
Ми вважаємо, що фiнансова звiтнiсть ВАТ «Ужгородська взуттєва фабрика» “Баланс ”, “Звiт про фiнансовi результати за 2012 рiк ”, “Звiт про рух грошових коштiв за 2012 рiк ”, “Звiт про власний капiтал “, “Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2012 рiк “ за винятком iнформацiї вказаної в попереднiх параграфах не мiстять помилок, вiдповiдають одна однiй i дають достатньо об’єктивне та неупереджене уявлення про неї в усiх суттєвих аспектах по якiй зроблено аудит, та на пiдставi якої вона була складена вiдповiдно до застосовної концептуальної основи фiнансової звiтностi. Але в наслiдок суттєвих невiдповiдностей до низки нормативно правових актiв якi регулюють дiяльнiсть Акцiонерних товариств в Українi робиться негативний висновок.
Сертифiкат аудитора серiя А № 003171 (Танчук В.П.), сертифiкат аудитора серiя А № 005956 (Риляк I.В.) та свiдоцтво про внесення в Реєстр суб’єктiв аудиторської дiяльностi ТОВ Аудиторської фiрми “ СЕНТАН “ № 4653 згiдно рiшення Аудиторської палати України вiд 28 лютого 2013 року № 265/3 ( чинне до 28 лютого 2018 року).

.
Директор
Аудиторської фiрми “ СЕНТАН ” ВАСИЛЬ ТАНЧУК
26 квiтня 2013 року

Адреса: м. Ужгород, вул.. Собранецька, 132/5
Контракт № 1/2013-А вiд 21 березня 2013 року.
Аудиторська перевiрка проводилась з 21 березня по 25 квiтня 2013 року .
Телефон 0503721118.